dnes je 2.4.2023

Input:

Stížnosti a dozorová opatření

9.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Činnost stavebních úřadů, úřadů územního plánování, dotčených orgánů a dalších se projevuje v různých formách správních procesů, jejichž výstupem mohou být různé správní akty (rozhodnutí, opatření obecné povahy, vyjádření, osvědčení, sdělení). U každého druhu správního aktu existují různé opravné prostředky, kterými se jejich adresát může proti němu bránit.

Instituty, které stojí vedle těchto řádných či mimořádných opravných prostředků je stížnost, a svým způsobem také tzv. státní dozor.

Stížnost je zvláštní institut upravený na samém konci správního řádu v ustanoveních jediného paragrafu – 175. Lze ji podat proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu (ke kterému dochází v režimu správního řádu). Je třeba si uvědomit, že stížnost lze uplatnit tam, kde zákon neumožňuje jiný prostředek obrany, tedy opravný či dozorčí. Poměrně často se stává, že je uplatněna stížnost v případě, kdy sice zákon jinou obranu umožňoval, nicméně již uplynuly lhůty, ve kterých bylo nutno příslušné úkony učinit. Obecná praxe má za to, že i v takových případech by se měl správní orgán stížností zabývat, samozřejmě však po něm nemůže být požadováno, aby fakticky provedl řízení, pro které již lhůty uplynuly. Pokud však lhůty pro jiný postup, pro které je stížnost dle svého obsahu podnětem, ještě neuplynuly, správní orgán na základě skutečností uváděných ve stížnosti např. zahájí přezkumné řízení nebo učiní opatření proti nečinnosti správního orgánu. Na to, aby na základě stížnosti (která není překvalifikována na jiný druh podání) byly provedeny úkony, nemá její podatel právní nárok.

V obecné rovině se na postupy při vyřizování stížností vedle zmiňovaného ust. § 175 správního řádu vztahuje jeho část čtvrtá, která se použije tam, kde § 175 neobsahuje speciální úpravu. Speciální úprava je v ust. § 175 obsažena např. co se týče formy stížnosti, jakožto zvláštního druhu podání. Stížnost může být podána písemně (i elektronicky) nebo ústně. Jediné formální náležitosti stížnosti jsou údaje o tom, kdo ji činí, které věci se týká, a jaký postup správnímu orgánu navrhuje. Z toho vyplývá, že pokud je stížnost podávána

Nahrávám...
Nahrávám...