dnes je 9.6.2023

Input:

Struktura a účinnost stavebního zákona - 05/2020

30.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.59
Struktura a účinnost stavebního zákona – 05/2020

Ing. Bohumír Číhal

Uspořádání návrhu zákona do Částí

ČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení

ČÁST DRUHÁ - Organizace a výkon veřejné správy

ČÁST TŘETÍ - Územní plánování

ČÁST ČTVRTÁ - Stavební právo hmotné

ČÁST PÁTÁ – Vyvlastnění

ČÁST ŠESTÁ - Stavební řád

ČÁST SEDMÁ - Informační systémy veřejné správy

ČÁST OSMÁ - Výkon činnosti autorizovaných inspektorů

ČÁST DEVÁTÁ - Přestupky

ČÁST DESÁTÁ - Soudní přezkum

ČÁST JEDENÁCTÁ - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

ČÁST DVANÁCTÁ - Účinnost

Přílohy č. 1 až 8

Členění Částí zákona na Hlavy, Díly a Oddíly

                     
Část Hlava Díl §
PRVNÍ Úvodní ustanovení
I Obecná ustanovení 1
II Pojmy 5
DRUHÁ Organizace a výkon veřejné správy
I Státní stavební správa 18
II Působnost ve věcech územního plánování 23
III Působnost ve věcech stavebního řádu 32
IV Vymezená území 39
V Společné ustanovení 40
TŘETÍ Územní plánování
I Cíle a úkoly územního plánování 41
II Obecná a společná ustanovení 44
III Nástroje územního plánování 64
1 Územně plánovací podklady
1 - Územně analytické podklady 65
2 - Územní studie 70
2 Politika architektury a stavební kultury České republiky 71
3 Územně plánovací dokumentace
1 - Účel a základní obsahové náležitosti územně plánovací dokumentace 73
2 - Pořízení územně plánovací dokumentace 88
3 - Vyhodnocování územně plánovací dokumentace 105
4 - Změna územně plánovací dokumentace 107
5 - Společná ustanovení 111
4 Vymezování zastavěného území
1 - Zastavěné území 114
2 - Vymezení zastavěného území 115
3 - Nezastavěné území 120
5 Územní opatření
1 - Územní opatření o stavební uzávěře 121
2 - Územní opatření o asanaci území 123
3 - Pořizování a vydávání územních opatření 125
6 Úprava vztahů v území
1 - Plánovací smlouvy 128
2 - Náhrady za změnu v území 131
IV Státní dozor ve věcech územního plánování 135
ČTVRTÁ Stavební právo hmotné
I Požadavky na výstavbu 152
II Požadavky na výrobky pro stavby 153
III Činnosti ve výstavbě 154
IV Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav 159
PÁTÁ Vyvlastnění 170
ŠESTÁ Stavební řád
I Obecná a společná ustanovení 171
II Úkony před zahájením řízení
1 Předběžná informace 174
2 Vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu 175
III Řízení o povolení záměru
1 Obecná ustanovení o řízení 181
2 Záměr EIA 202
1 - Řízení s posouzením vlivů 202
2 - Samostatné posouzení vlivů 208
3 - Společná ustanovení
3 Povolení stavby nebo zařízení 211
4 Nestavební záměr
1 - Změna využití území 213
2 - Dělení nebo scelování pozemků 216
3 - Stanovení ochranného pásma 218
5 Rámcové povolení 220
6 Změna záměru před dokončením 223
7 Řízení o odvolání 224
IV Výjimky z požadavků na výstavbu 226
V Náhrada za majetkovou újmu 228
VI Řízení o užívání
1 Kolaudační řízení 229
2 Předčasné užívání a zkušební provoz 235
Nahrávám...
Nahrávám...