dnes je 5.2.2023

Input:

Systém péče o elektrická zařízení u malých provozovatelů. Zařízení nízkého napětí, systémy ochrany před bleskem, elektrické spotřebiče a nářadí

8.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22.6
Systém péče o elektrická zařízení u malých provozovatelů. Zařízení nízkého napětí, systémy ochrany před bleskem, elektrické spotřebiče a nářadí

Martin Šturma – Igor Lüftner

Kontroly, revize a údržba elektrických zařízení zabezpečují jejich řádný a bezpečný stav a zachycují počínající závady zejména bezpečnostního charakteru.

Pravidelné revize provozovaných elektrických zařízení – revize prováděné revizním technikem s příslušným osvědčením vizuálně, měřením a zkoušením a to pravidelně podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2 ve lhůtách stanovených jejich provozovatelem.

Mimořádné revize se provádějí po jakémkoliv zásahu do stávajícího elektrického zařízení a provádí jí revizní technik s příslušným osvědčením.

Příkladem mimořádné revize může být:

 • podle požadavku technické normy: revize hromosvodu po úderu blesku dle ČSN EN 62305-3 ed. 2 , čl. E.7.1 v Příloze E, nebo revize elektrického spotřebiče provedená po jeho opravě dle čl. 5.2 ČSN 33 1600 ed. 2 .

 • příkladem mimořádné revize podle požadavku provozovatele zařízení, případně majitele objektu s provozovaným zařízením je oponentní revize provedená v případě, kdy orgán inspekce práce nebo TIČR, případně sám provozovatel zařízení či majitel objektu, zpochybnil zprávu o původně provedené revizi.

Elektrická zařízení nízkého napětí

Údržba

Účelem údržby je odstranění zjištěných závad a nedostatků z kontrol, odstranění poruch, navrácení provozuschopnosti při běžných opravách zařízení.

Četnost – dle požadavků výrobce nebo plánu údržby a v případě zjištěných závad nebo po poruše.

Zajišťuje – provozovatel prostřednictvím provozních elektrikářů, případně dodavatele, s příslušným oprávněním TIČR pro opravy či montáže EZ.

Podstatné u zařízení třídy I. uvedených v Příloze č. 1vyhlášce č. 73/2010 Sb., jsou tyto skutečnosti:

 • zahájení montáže zařízení třídy I. oznamují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky těchto zařízení jen na základě oprávnění (§ 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb.) vydaného organizací státního odborného dozoru, bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru (TIČR).

 • zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska TIČR v souladu s § 6a odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb., zda při montáži a revizi těchto zařízení byly splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení.

Podstatné u zařízení třídy II. dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., je, že:

 • u každé její skupiny musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením (§ 6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb.) příslušného druhu a rozsahu podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pravidelné revize

Účelem pravidelné revize je zjistit u všech skupin zařízení v pravidelných intervalech prohlídkou, měřením a zkoušením stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti.

Četnost – termíny se řídí primárně protokolem o určení vnějších vlivů a normou ČSN 33 1500 /Z3.

Pro stanovení lhůt pravidelných revizí EZ je nutné určit dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ČSN 33 1500 /Z3 vnější vlivy působící na konkrétní EZ v místnosti do protokolu o určení vnějších vlivů, který je součástí řádu preventivní údržby. Protokol o určení vnějších vlivů je nutné v případě změn majících vliv na stanovení vnější vlivů aktualizovat. Termíny revizí se určují primárně podle protokolu o určení vnějších vlivů, neboť lhůty jsou různé podle druhu prostředí a dle druhu prostoru a rizika ohrožení osob - např. v kanceláři není mokro a neshromažďuje se tam více než 200 lidí, naopak v koupelně je mokro atp.

V prostorech s normálními vnějšími vlivy (např. kanceláře, hotelové pokoje mimo koupelen atd.) je lhůta pravidelných revizí 1× za 5 let, v ostatních prostorech je vždy kratší než 5 let. Pravidelné revize EZ ve venkovních prostorech (např. venkovního osvětlení) se provádějí 1× za 4 roky.

Zajišťuje – revizní technik s oprávněním a osvědčením pro provádění revizí E1A nebo E2A, používající měřicí přístroj s platným kalibračním listem.

Podklady, které musí provozovatel předložit reviznímu technikovi pro provedení pravidelné revize

jsou vymezeny v ČSN 33 1500 , kapitola 4:

1) dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení

2) protokol o určení vnějších vlivů

3) zásady pro údržbu elektrického zařízení, tj. provádění kontrol, revizí, zkoušek a měření

4) záznamy s výsledky provedených kontrol podle řádu preventivní údržby a podpisem pověřeného

pracovníka

5) zpráva o předchozí revizi

6) záznamy o provedených kontrolách při pracích prováděných ve smyslu čl. 2.3, 2.6 a 2.7 ČSN 33 1500

7) doklady z dozorové činnosti TIČR (odborné a závazné stanovisko dle zákona č. 174/1968 Sb. u

zařízení třídy I. specifikovaných v Příloze č. 1 vyhlášky č. 73/2010 Sb.)

8) případně ostatní dokumentaci, je-li k dispozici

Opravy

Účelem je vrátit elektrickým zařízením pomocí opravy menšího rozsahu, generální opravy, rekonstrukce nebo repase původní vlastnosti a parametry.

Četnost – u oprav se řídí dle životnosti zařízení a termínů, které jsou uvedeny v plánu oprav, rekonstrukcí apod.

Zajišťuje – dodavatel s oprávněním TIČR pro provádění oprav či montáží EZ.

Systémy ochrany před bleskem (LPS)

Vizuální kontroly

Četnost – vizuální kontrola hromosvodové soustavy (LPS) se provádí na základě požadavku ČSN EN 62305-3 ed. 2 nejméně jednou za rok. Tam, kde jsou extrémní klimatické podmínky, je doporučeno vizuální kontrolu provádět častěji.

Na LPS nesmějí být prováděny žádné činnosti, jestliže hrozí bouře.

Zajišťuje – vizuální kontroly hromosvodů může dělat technik s elektrotechnickou kvalifikací a doporučeným § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. či vyšším. O kontrole musí provést zápis do plánu kontrol vyhrazených elektrických zařízení či do provozního deníku daného zařízení.

Údržba

Četnost postupu údržby je závislá na zhoršení vlivu povětrnostních podmínek a podmínek okolí, vystavení skutečným škodám způsobeným bleskem, hladina ochrany určená pro stavbu.

Program údržby musí obsahovat kontrolu všech vodičů LPS a součástí systému, kontrolu elektrického propojení instalace LPS, měření zemního odporu uzemňovací soustavy, kontrolu přepěťových ochran, znovuupevnění součástí a vodičů, kontrolu, že nedošlo ke změně účinnosti LPS po rozšíření nebo změnách stavby nebo její instalace.

O všech údržbářských pracích musí být vedeny úplné záznamy.

Zajišťuje provozovatel prostřednictvím provozních elektrikářů či revizních techniků, případně externími firmami s příslušným oprávněním pro opravy či montáže.

Pravidelné revize

Účinnost jakéhokoliv LPS závisí na jeho instalaci, údržbě a použitých zkušebních metodách. Pravidelné revize jsou základními podmínkami pro spolehlivou údržbu LPS. Provozovatel nemovitosti musí být informován o všech zjištěných závadách a ty musí být bezodkladně odstraněny.

Podle kapitoly 7 ČSN EN 62305-3 ed. 2 je účelem revizí zjistit, zda:

 • LPS odpovídá projektu dle této normy

 • všechny části LPS jsou v dobrém stavu, plní funkce a nejsou zkorodovány

 • všechny nově přidané inženýrské sítě nebo konstrukce jsou začleněny do LPS

Revize by se měly provádět:

 • během provedení stavby, aby bylo možno zrevidovat uložený zemnič

 • po instalaci LPS

 • pravidelně v intervalech stanovených s ohledem na vlastnosti chráněné stavby, tj. korozní problémy a třídu LPS (podrobné informace v článku E.7 normy)

 • po změnách nebo opravách, nebo po úderu blesku

Během pravidelných revizí je obzvlášť důležité, aby revizní technik

Nahrávám...
Nahrávám...