dnes je 19.7.2024

Input:

Technické podklady a informace

2.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.5 Technické podklady a informace

Obecně

Základními zdroji technických požadavků na bezbariérové řešení staveb jsou české technické normy (ČSN). V některých případech jsou však informace v těchto podkladech kusé a neúplné. Proto jsou v následujícím textu uvedeny i jiné možné zdroje technických a dalších informací – např. interní předpisy Správy železniční dopravní cesty, materiál BESIP pro obce, uživatelské požadavky pro zrakově postižené definované Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých apod. Některé údaje o bezbariérových úpravách v českých technických normách nemusí být vždy v souladu s požadavky zákona a jeho prováděcích vyhlášek, proto je nutné údaje v technických normách ověřovat !!! Při práci s českými technickými normami je třeba využívat také i informace v doplňujících podkladech.

TECHNICKÉ PODKLADY A INFORMACE, POZEMNÍ OBJEKTY, VŠECHNY STAVBY

Pozemní objekty, všechny stavby

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny

Řeší Šatny požadavky na bezbariérové užívání věšákových šaten bez obsluhy a s obsluhou, skříňkových šaten, převlékacích kabin a zkoušecích kabin. Umývárny jsou stanoveny základní požadavky na umývací místo v umývárnách pro částečnou a celkovou očistu těla, včetně detailních požadavků na bezbariérové sprchové kouty a vany. Záchody jsou obecně stanoveny požadavky na vybavení staveb bezbariérovými záchodovými kabinami s detailem jejich vnitřního vybavení. .3 je uvedeno uspořádání pisoárů pro osoby s omezenou schopností pohybu. Část 9 Přebalovací kabiny a pulty je řešena v celém svém rozsahu s požadavky na bezbariérové užívání. Část 11 Hygienické bloky s požadavky na bezbariérové užívání uvádí požadavky a příklady řešení koupelen se sprchovým koutem nebo vanou. Technické požadavky jsou uvedeny obecné podmínky bezbariérového užívání pro prostory hygienických zařízení a šaten včetně požadavků na označení vyhrazených prostor.

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy

Řeší Třídění schodišť a šikmých ramp pojem schodiště a šikmá rampa v bezbariérově užívaných stavbách. Všeobecné technické požadavky pro schodišťová ramena a ramena šikmých ramp jsou stanoveny protiskluzové úpravy a odolnost proti skluznosti, průchodné šířky, zabezpečení schodiště a rampy vybíhající do prostoru, požadavky na madla. Všeobecné technické požadavky pro podesty schodišť a podesty šikmých ramp jsou pro bezbariérově užívané stavby stanoveny povrchy, včetně jejich protiskluzových úprav a odolností proti skluznosti, dále podmínky pro umístění dveří na podestách v návaznosti na volný manipulační prostor. Část 8 Technické požadavky na konstrukce se sklonem ramene 0° < α ≤ 7°(12,3%) stanoví podmínky ramen, podest a dalšího vybavení pro bezbariérové rampy. Technické požadavky na konstrukce se sklonem ramene 7° < α ≤ 45° jsou předmětem řešení bezbariérového užívání schodišťové stupně. Požadavek na přesah zábradlí vůči nástupním a výstupním stupňům schodišťových ramen je u staveb na železnici zařazených do evropského železničního prostoru uveden v technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI PRM) a je odlišný od vyhlášky č. 398/2009 Sb.

ČSN 73 4301 Obytné budovy

Řeší Stavebně technické a funkční požadavky doporučené nejmenší plochy obytných místností a kuchyní bytů pro těžce pohybově postižené osoby a umístění domovních schránek pro osoby se sníženou pohyblivostí.

ČSN 73 4305 Zařiditelnost bytů

Řeší v části IV. Zařizování bytů pro osoby s omezenou schopností pohybu požadavky na vstupní prostory bytu, kuchyně, úložné prostory, rozmístění základního zařízení ve vztahu k zajištění nejmenších dovolených šířek průchodů v bytě pro osoby s omezenou schopností pohybu a řešení hygienických prostor.

ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy

Řeší Základní požadavky bezbariérový přístup a vybavení pro pohybově postižené. .5 Výtahy je připomínka řešení dopravy těchto osob, pokud se s nimi v pracovním prostředí počítá a .6 Rampy jsou definovány maximální sklony ramp a komunikací pro pěší.

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory

Část 4 uvádí požadavky na parkovací stání a přístup. Řeší Prostorové, funkční a stavebně technické požadavky, kdy mají být zajištěny podmínky pro zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace, požadavky na komunikace a prostředky vertikální přepravy pro zajištění bezbariérového přístupu a hygienická zařízení.

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

Řeší Společná ustanovení samostatnou část věnující se bezbariérovému užívání. Jedná se vyhrazená parkovací stání provozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené, provozidla osob doprovázející dítě v kočárku, řešení komunikací pro chodce, bezbariérových ramp, schodišť, výtahů, hygienických prostor a automatů pro platbu a výdej parkovacích dokladů. V části 7 Hromadné garáže jsou stanoveny podmínky na komunikace pro chodce a hygienické zařízení s nároky na řešení požadavků bezbariérového užívání.

ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot

Řeší Požadavky na umístění a komunikační řešení podmínky pro počty a úpravy parkovacích stání provozidla osob se zdravotním postižením. Bezbariérový přístup a užívání čerpací stanice je stanoven požadavek na užívání osobami s omezenou schopností pohybu. Část 6 Hygienická zařízení definuje podmínky hygienického zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu. Doplňkové zařízení čerpací stanice se hovoří o bezbariérově přístupných službách ČS včetně stravovacího provozu.

ČSN 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany

Řeší v Příloze B nejmenší velikosti hlavních prostor také pro uživatele vozíků pro invalidy.

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

Řeší Technické požadavky výšku, umístění a průřez zábradelního madla u schodišť a šikmých ramp v provozech určených pro osoby s omezenou schopností pohybu. V samostatné části 5.7 jsou stanoveny požadavky na řešení zábradlí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

Řeší .17 Skluznost kritéria protiskluznosti podlah a povrchů pochozích ploch.

ČSN EN 81-40 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů, Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

Řeší Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření schodišťových výtahů a šikmých zvedacích plošin. je uveden požadavek na značku osob s omezenou schopností pohybu schodišťových výtahů. V Příloze C je uvedena nevhodnost schodišťových výtahů pro použití veřejností.

ČSN EN 81-41 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů, Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

Řeší Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření svislých zvedacích plošin včetně jejich minimálních rozměrů, požadavků na ohrazení zdvihacích plošin a vstupů do jízdní dráhy.

ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Řeší Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření vstupy, zařízení v kleci, minimální rozměry klece, ovladačové kombinace a signalizace na nástupištích a v kleci, signalizaci ve stanicích a v kleci. V Příloze E je uvedena směrnice pro úpravu výtahů pro osoby s postižením zraku, Příloha F uvádí klávesnicovou ovladačovou kombinaci.

ČSN P CEN/TS 81-76:2012 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava výtahů pro dopravu osob a osob nákladů, Část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace za použití výtahů

Řeší Úvod základní zásady pro evakuaci zdravotně postižených osob uvedených v tomto dokumentu. Část 5 stanoví požadavky na použití výtahů pro evakuaci osob s omezenou schopností pohybu. V Příloze B jsou definovány základní požadavky na budovu – počet výtahů určených k evakuaci, bezpečnostní prostor a jeho velikost, značky a signalizace.

ČSN EN 13200-1:2005 Zařízení pro diváky – Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky – Specifikace

Prostory pro diváky jsou specifikovány všeobecné požadavky na hlediště a přístupové komunikace. Část 6 Technické zařízení stanoví podmínky komunikačních systémů a informačních značek. Části 10 Linie výhledu a největší vzdálenosti sledování je zaměřena na dodržení minimální hodnoty linie výhledu pro osoby na vozíku.

TECHNICKÉ PODKLADY A INFORMACE, POZEMNÍ KOMUNIKACE

Pozemní komunikace

ČSN 73 6110 (včetně změny Z1) Projektování místních komunikací

Řeší bezbariérové provedení úprav pro pohybově a zrakově postižené na pěších komunikacích. Mimo jiné také i hmatové prvky na pozemních komunikacích: varovné pásy v trvale nepřístupných a nebezpečných místech (např. přechody, místa pro přecházení, místa se sníženým obrubníkem), hmatné pásy na rozhraní cyklostezek a pásů pro pěší na jedné úrovni, signální pásy v orientačně důležitých místech (např. přechody, místa pro přecházení, vstupy do obytných a pěších zón). Hmatové prvky na pozemních komunikacích jsou zpravidla vizuálně (barevně) kontrastní.

ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice

Řeší Komunikace pro požární techniku a parkoviště jsou definovány úpravy pro výjezd z garáže přes komunikaci pro chodce se zajištěním bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

Řeší Prostorové uspořádání parkovacích stání požadavky bezbariérového užívání ve vztahu k rozměrům parkovacích stání a bezbariérového přístupu. Parkoviště bližší specifikace na komunikace pro chodce uvnitř parkoviště. Části 8 Další ustanovení a vybavení parkovacích ploch stanoví požadavky na dopravní značení a další vybavení (hygienická zařízení). V Příloze A jsou uvedeny piktogramy pro označení vyhrazených parkovacích stání provozidla přepravující těžce pohybově postižené a vozidla osob doprovázející dítě v kočárku.

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

Řeší Prostorové uspořádání lávek pro chodce, cyklisty a uspořádání podchodů průchozí prostor s respektováním požadavků na bezbariérové užívání. Konstrukční pokyny pro objekty pozemních komunikací, tramvajových a trolejbusových drah jsou uvedeny požadavky na zábradlí mostních objektů, pokud má zabezpečit užívání osobami s omezenou schopností orientace.

ČSN 36 5601 -1 Světelná a signalizační zařízení, Technické a funkční požadavky, Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu

Řeší funkční požadavky zajišťující

Nahrávám...
Nahrávám...