dnes je 2.4.2023

Input:

Technologie provádění fóliových hydroizolací

7.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.5.2
Technologie provádění fóliových hydroizolací

Ing. Bohumír Číhal

Kladení izolace

V současnosti se fólie kladou nejčastěji volně, musí být překryty zatěžovací vrstvou. Pro uchycení fólií se nejčastěji používá mechanické kotvení (např. bodově kotevními úchytkami nebo lištami).

Fólie se k podkladu lepí bodově, v pruzích nebo celoplošně (použití různých druhů lepidel v závislosti na lepeném materiálu, při lepení horkými asfalty je nutná podkladní vrstva fólie). Na podklad se nejdříve klade netkaná textilie (z polyetylénových, polypropylénových nebo polyesterových vláken), případně desky z plastů (PVC, PE, PPP). U hydroizolací, na které bude betonována další část konstrukce, se izolační fólie zakrývá technickou textilií i shora.

Jednotlivé díly fólií se spojují

 • lepením (pryžové fólie, PVC);

 • svařováním

  • horkým vzduchem – s přeplátováním;

  • horkým klínem;

  • extruzním svařováním s přídavným svařovacím materiálem.

Místa spojů jsou vždy slabým místem z hlediska vodotěsnosti, požaduje se proto často spojení dvojitým svarem s vytvořením zkušebního kanálku (těsnost se zkouší například atmosférickým přetlakem). U lepitelných fólií je zvykem povrchově přetřít spoje lepidlem.

Vodorovné i svislé foliové izolace je třeba chránit před proražením a poškozením.

Odkaz na kapitolu

Podrobné pokyny k provádění izolací z jednotlivých typů izolačních fólií uvádíme v článku Obecné zásady protiradonové izolace, kde jsme uvedli fóliové izolace jako jeden z efektivních způsobů ochrany. Zde se zaměříme na obecné použití fólií pro hydroizolace a shrnutí zásad provádění některých klíčových částí.

Shrnutí technologických zásad k provádění povlakových izolací

Ve zkratce uvádíme souhrn technických požadavků, na které je třeba se v jednotlivých fázích technologického procesu zaměřit:

 • podklad

  • kvalita, pevnost, kompletnost;

  • dohotovení návazných konstrukcí;

 • líc podkladu

  • kompaktní, čistý, suchý (ne mokrý);

  • bez organických hmot a rozpouštědel, sněhu a námrazy;

  • rovinatost (max. nerovnost v ploše) ±5 mm/2 m;

  • místní nerovnosti

   • hrot maximální výšky 1,5 mm;

   • prohlubeň maximální hloubky 5 mm;

  • hrany a kouty podkladu – úprava dle předpisu výrobce, doporučeno zakřivení Rmin = 30 mm;

 • mikroventilace – je nutná tam, kde není zajištěna redistribuce vodních par z podkladu

 • teploty pro zpracování – doporučeno +5 až 0 °C (jinak podle předpisu výrobce);

 • počet vrstev – respektovat doporučení norem podle účelu a namáhání, pro náročné expozice jsou vhodné vícevrstvé skladby (tl. 1,5; 2,0; 3,0 mm) + kontrolní pasivní/aktivní systémy

 • překryv pásů

  • podélně 80 – 120 mm (resp. dle předpisu výrobce);

  • příčně 150 mm;

  • používat pouze T spoje, min. vzdálenost spojů v různých vrstvách 200 mm;

 • mechanické kotvení

  • kotvy s min. výtažnou silou 0,4 kN;

  • min. 3 ks/m2 v ploše;

  • 6 ks/m2 v pruhu š. 2 m po obvodu;

  • provedení zkoušky únosnosti;

Obr. č. 1: Zkouška únosnosti kotvy

 • vytažení izolace na svislou plochu min 150 mm;

 • ochrana hotové izolace – textilie (min. 300 g/m2), betonové potěry, nopové fólie, chodníčky/lávky v místě komunikace;

 • doplňky izolace (vpusti, komínky, prostupy aj.) – používat pouze systémové;

 • klempířské doplňky a detaily – provedení podle platných ČSN z výrobků potřebné kvality a životnosti;

 • dodržovat nejen požární a bezpečnostní předpisy (zejména ochrana životního prostředí a další) – podle druhu prováděné činnosti.

Nástroje

Na rozdíl od asfaltových pásů je pro pokládku izolace z hydroizolační fólie nutností nejen speciální vybavení, ale především řádné odborné proškolení pracovníků realizační firmy (od výrobce nebo dovozce konkrétního výrobku). Hydroizolační fólie se dnes vyrábějí v závislosti na jejich chemickém složení v několika základních druzích, které mají některé odlišné vlastnosti, a vyžadují často i jinou technologii pokládky. Pokládka každého druhu fólie proto obvykle vyžaduje specifické pracovní postupy a tomu odpovídající pracovní nástroje.

Obvyklá sada potřebných nástrojů je na následujícím obrázku.

Obr. č. 2: Svařovací pistole, lepidlo (THF), stěrka, miska, válečky, nůžky, štětec, metr

Provádění prostupů

Prostupy izolací fóliemi z PVC-P

Prostupy potrubí z PVC

Pro opracování prostupu se použije límec PVC-P z příslušného druhu fólie velikosti odpovídající průměru potrubí. V případě prostupu většího rozměru se doporučuje průměr o cca 250 mm větším než je průměr potrubí. V límci se vystřihne kruhový otvor cca o 1/3 menší než vnější průměr prostupujícího potrubí. V okolí tohoto otvoru se fólie nahřeje horkým vzduchem a tvarovka se navlékne silou na prostup. Tím se z původně plošného útvaru prostorově vytvaruje manžeta těsně obepínající prostupující trubku. Límec se zatlačí až k průběžné fólii povlaku a po obvodu se s fólií svaří. Takto vytvarovaná manžeta se na potrubí prodlouží ovinutým proužkem fólie šířky cca 100 mm. Současně s ovíjením prostupu se proužek přivaří horkým vzduchem k manžetě tvarovky a k prostupujícímu potrubí a na závěr i k svému počátku.

Obr. č. 3: Řešení prostupu potrubí z materiálu svařitelného s izolační fólií

Jedná-li se o průběžné potrubí, na které nelze tvarovku navléknout, zhotoví se tvarovka mimo prostup za použití vhodného kruhového tělesa shodného nebo poněkud většího průřezu. Hotová tvarovka se po jedné straně rozřízne, nasadí se na prostup, a v místě řezu se s přesahem nebo za použití přídavného pásku fólie, opět svaří v jeden celek.

Prostupy z materiálu jiného než PVC (ocel, litina, keramika apod.)

Uvedený způsob opracování prostupu nelze použít pro tlakovou izolaci. Postup provádění se od předchozího liší tím, že je třeba potrubí před navařením pásku fólie ve výšce cca 70 až 120 mm od roviny prostupu opatřit vrstvou polyuretanového tmelu. Přídavná manžeta, se ve své spodní části připevní k límci z PVC-P horkým vzduchem a po vychladnutí přitáhne k prostupujícímu potrubí ocelovou páskou.

Obr. č. 4: Řešení prostupu potrubí z materiálu svařitelného s izolační fólií

Prostupy řešené pomocí pevné a volné příruby

Prostupy, u nichž je napojení izolace řešeno jejím sevřením mezi pevnou a volnou přírubu se těsní zdvojením povlaku (přivařením plošně záplaty přesahující přírubu cca o 100 mm), nanesením souvislé vrstvy PU tmelu v tloušťce cca 5 mm na dosedací plochy obou přírub a následným rovnoměrným utažením všech šroubů stahujících příruby až se tmel počne po jejich obvodu vytlačovat.

Je-li volná příruba sestavena z dílů, nesmí být mezera mezi nimi větší než 1 mm. Dosedací plochy přírub musí být předem důkladně očištěny od všech nečistot a rzi.

Obdobným způsobem se řeší i ukončení izolace na obvodě ocelových desek, rámů apod. sevřením izolačního povlaku mezi ocelovou konstrukci a pásnici.

Prostupy řešené pomocí plášťové trouby

Ocelová plášťová trouba (tzv. chránička) se používá zejména tehdy, nelze-li prostupující těleso osadit před prováděním izolace. Její napojení na izolační povlak se provádí pomocí pevné a volné příruby.

Mezera mezi plášťovou troubou a prostupujícím tělesem musí být dodatečně vodotěsně uzavřena podle druhu hydrofyzikálního namáhání. Toto řeší zpravidla dodavatel potrubářských prací.

Prostupy ocelové výztuže

Prostup ocelové výztuže se řeší v závislosti na hydrofyzikálním namáhání hydroizolace.

Při namáhání zemní vlhkostí postačuje zatmelení kolem výztužného ocelového prutu pomocí PU tmelu.

Obr. č. 5: Prostup při namáhání zemní vlhkostí

U hydroizolace proti vodě stékající nebo prosakující horninovým prostředím se opracování tohoto prostupu řeší pomocí manžety z hydroizolační fólie, která se k výztuži přitáhne pomocí pásky z nerezavějící ocele.

Obr. č. 6: Prostup při namáhání vodou prosakující nebo stékající

Prostup ocelové výztuže procházející rovinou izolace proti tlakové vodě se řeší pomocí ocelové desky s přírubou, na kterou je výztuž obou stran navařena

Prostupy izolací fóliemi z PE-HD

Prostupy potrubí z PE-HD

Pro trubková pouzdra pronikající izolovanou plochou z fólie z PE-HD je nezbytné použít trubku z PE-HD ze shodného materiálu jako je vlastní izolace. Na tuto troubu se přivaří deska z PE-HD tloušťky 5 až 12 mm rozměru o cca 200 mm větším na každou stranu od pláště trubky, aby vznikla dostatečná plocha pro přivaření izolace. Tato deska s přivařenou troubou se přikotví k podkladu a k ní se přivaří průběžná izolace

Všechny spoje se provádí extruzivním svařováním. Volný prostor mezi tímto trubkovým pouzdrem a procházejícím potrubím se utěsní předepsaným způsobem. Zpravidla toto zajišťuje dodavatel potrubních rozvodů

Prostupy z různorodých materiálů

Pokud se u prostupů izolací vyskytnou různorodé materiály (např. kov – PE-HD) je nutné tento detail řešit přichycením izolace mechanickým způsobem mezi pevnou a volnou přírubu s dotěsněním vhodným tmelem.

Prostupy izolací fóliemi z modifikovaných polyolefinů

Prostupy potrubí z PE-HD

Při provádění těchto prostupů se postupuje stejným způsobem jako při provádění prostupů fóliemi vyrobenými z PVC-P.

Prostupy z jiného materiálu než PE-HD

Řeší se obdobně jako prostupy u PVC-P fólií buď po-mocí stahovací pásky, nebo pomocí pevné a volné příruby.

Ukončení izolace nad

Nahrávám...
Nahrávám...