dnes je 25.9.2022

Input:

Terénní úpravy

6.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z nejproblematičtějších pojmů stavebního zákona z hlediska aplikace příslušných ustanovení jsou terénní úpravy.

V úvodních ustanoveních je stavební zákon definuje jako: zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu. Z této definice vyplývá, že v režimu stavebního zákona mohou být posuzovány pouze takové terénní úpravy, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Stavební úřad tyto aspekty musí vyhodnotit v každém rozhodnutí, jehož jsou terénní úpravy meritem.

Otázka, co přesně si můžeme představit pod pojmy změna vzhledu prostředí a změna odtokových poměrů byla v minulosti několikrát předmětem judikatury Nejvyššího správního soudu. Abychom zjistili, zda došlo terénní úpravou ke změně prostředí, musíme v každém individuálním případě vyhodnotit provedené práce ve vztahu k okolnímu prostředí, jinými slovy vyhodnotit vztah dotčeného pozemku k pozemkům vedlejším, příp. s ohledem na jejich velikost k pozemkům okolním. Stavební úřad posoudí v každém případě ad hoc, zda se změnil podstatně vzhled či odtokové poměry, s tím, že tyto neurčité právní pojmy musí vždy pro daný případ nadefinovat. Absence této úvahy a postupu v odůvodnění rozhodnutí stavebního úřadu činí toto rozhodnutí nepřezkoumatelným, tedy nezákonným. Stavební úřad může při tomto postupu spolupracovat se správními orgány na jiných úsecích a v rámci součinnosti je žádat o vyjádření, a to v případech, kdy mohou být dotčeny jejich zájmy dle zvláštního právního předpisu (např. terénní úpravy v blízkosti vodních toků, terénní úpravy na pozemních komunikacích, zasahující do krajinného rázu apod.). Co se týče posouzení odtokových poměrů v dané lokalitě a vlivu provedených úprav, požadavky na vyhodnocení jsou obdobné. Stavební úřad může v těchto situacích využít expertní součinnosti a nechat zpracovat pro tato posouzení (z povahy věci častěji otázka změny odtokových poměrů) znalecký posudek, finální vyhodnocení však musí provést sám. Nejvyšší správní soud v jednom ze svých rozsudků (ze dne 29. 4. 2009, sp. zn. 6 As 26/2007) jako příklad uvedl, že pokud navezením velkého množství zeminy došlo ke snížení retenčního prostoru v území ohroženém povodněmi, jedná se o podstatnou změnu odtokových poměrů.

Po posouzení, že terénní úprava naplňuje výše uvedenou definici a je tedy terénní úpravou podléhající režimu stavebního zákona je nutno vyhodnotit, jaký druh rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu provedení terénní úpravy vyžaduje. V rámci umisťovacích režimů můžeme rozlišit 3 druhy terénních úprav:

1) Terénní úpravy vyžadující rozhodnutí o změně využití území (nad 1000 m2)

Ust. § 80 odst. 2 písm. a) a c) stavebního zákona stanoví obecný princip, že terénní úpravy podléhají územnímu rozhodování, a pokud zákon nestanoví jinak, je pro jejich umístění vydáváno rozhodnutí o změně využití území. Ve vztahu k výčtu obsaženému v tomto ustanovení poukazuji opětovně na definici terénních úprav, která do nich zahrnuje také skladovací a odstavné plochy. Ty jsou v uvedeném výčtu uvedeny samostatně pod písm. c), a to z důvodu, že za určitých okolností se může jednat o stavbu dle ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona, nemusí být tedy bez dalšího kvalifikovány jako terénní úpravy. Ust. § 78a odst. 1 stavebního zákona také zavádí za účelem nahrazení rozhodnutí o změně využití území možnost uzavřít veřejnoprávní smlouvu.

2) Terénní úpravy nevyžadující ani územní rozhodnutí ani územní souhlas (do 300 m2)

Úprava záměrů vyžadujících rozhodnutí o změně využití území zároveň obsahuje také výčet těch terénních úprav, které nevyžadují ani rozhodnutí o změně využití území, ani územní souhlas (§ 80 odst. 3 stavebního zákona). Jedná se o terénní úpravy a odstavné a manipulační plochy do 300 m2. Pro tyto

Nahrávám...
Nahrávám...