dnes je 30.5.2023

Input:

Tlakové nádoby stabilní (TNS) - povinnosti provozovatele

18.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.4.2
Tlakové nádoby stabilní (TNS) – povinnosti provozovatele

Martin Šturma – Igor Lüftner

K zajištění bezpečného a hospodárného provozu TNS je dle Kapitoly II. v Příloze ČSN 69 0012 provozovatel povinen:

a) vypracovat provozní pokyny na podkladě pokynů pro uvádění nádob do provozu a technické dokumentace výrobce nádob, jestliže charakter provozu nádoby tyto pokyny z hlediska bezpečnosti a hospodárnosti vyžaduje.

Provozní pokyny se vypracují tehdy, jde-li o provoz nádoby;

 • při kterém dochází ke zhoršení nebo změně chemického složení a mechanických vlastností materiálu nádoby vlivem pracovní tekutiny případně prostředí,

 • s pracovní tekutinou působící silně agresivně na stěny nádoby,

 • při pracovní teplotě stěny nad 300 °C nebo pod 0 °C,

 • s žíravými, jedovatými a výbušnými plyny a kapalinami nebo jejich parami (tj. látky, které mají H-větu dle Nařízení CLP).

Konečné znění provozních pokynů musí být vypracováno do dvou měsíců po uvedení nádoby do trvalého provozu.

Naplňuje-li TNS v provoze povinnost mít dle ČSN 69 0012 provozní pokyny, potom je provozovatel musí vypracovat i v tom případě, že nemá žádnou dokumentaci či návody od výrobce.

Provozní pokyny by měly obsahovat minimálně tyto kapitoly:

 • Úvod

 • Důležitá telefonní čísla

 • Technický popis zařízení

 • Povinnosti provozovatele, odpovědných osob a obsluhy

 • Odborná způsobilost podnikajících fyzických a právnických osob provádějících montáže, opravy a rekonstrukce tlakových nádob stabilních

 • Odborná způsobilost pracovníka obsluhy nádoby

 • Předepsané vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami

 • Předepsaná bezpečnostní výstroj tlakových nádob

 • Předepsaná technická dokumentace nádob

 • Pokyny pro uvádění do provozu

 • Pokyny pro provoz

 • Pokyny pro provoz nádob za mimořádných podmínek

 • Pokyny pro odstavení z provozu

 • Pokyny pro čištění, údržbu a opravy

 • Pokyny pro přípravu nádoby k revizi

 • Pokyny pro umísťování nádob

 • Termíny pro provádění kontrol, revizí, plánovaných oprav a čištění

 • Zásady první pomoci

 • Soupis příloh místního provozního řádu

 • Soupis souvisejících legislativních dokumentů a technických norem

b) ustanovit jednoho, případně více pracovníků, zodpovědných za provoz nádob, přičemž rozsah povinností zodpovědných pracovníků určí provozovatel vlastním organizačním statutem (viz kapitola Osoba zodpovědná za provoz vyhrazených tlakových zařízení),

c) zajistit potřebnou obsluhu a údržbu nádob,

d) zajistit v rámci plánovité údržby provádění revizí a zkoušek,

e) zajistit nové nastavení, seřízení a odzkoušení pojistných ventilů, případně zajistit jejich výměnu,

f) ustanovit potřebný počet revizních techniků,

g) zajistit odbornou způsobilost všech pracovníků podílejících se na provozu, obsluze, opravách, údržbě, kontrole a revizích nádob, soustavně sledovat jejich činnost,

h) zajistit, aby při provozu, obsluze, údržbě a opravách nádob byly dodržovány příslušné předpisy, pokyny, normy, jakož i příkazy a pokyny orgánů dozoru,

i) zajistit pro práci, revize a kontrolní prohlídky v nádobách potřebnou pracovní výstroj, zejména ochranné oděvy, masky, přilby, boty, rukavice, bezpečnostní osvětlení, ochranné pásy, žebříky, lana, čisticí prostředky, popřípadě jiné prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků,

j) vést přesnou evidenci všech nádob, jejich změn a spolehlivou úschovu a přístupnost jejich dokumentace,

k) stanovit způsob vedení provozního deníku:

Provozovatel musí vést pro každé užívané TZ provozní deník, do něhož se zapisují veškeré záznamy o provozu a činnostech na něm prováděných (prohlídky, kontroly, revize, zkoušky, údržba, opravy).

I) zajistit odstranění zjištěných a jemu oznámených závad.

Provozovatel musí uchovávat a spravovat následující provozní dokumentaci:

 • Pověření osoby zodpovědné dle ČSN 69 0012 ,

 • Řád preventivních kontrol, revizí a údržby dle NV č. 101/2005 Sb.,

 • Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro tlaková zařízení dle NV č. 378/2001 Sb.,

 • Pasport tlakové nádoby dle ČSN 69 0010-7.2 (u starých nádob vyrobených dle ČSN 69 0010),

 • EU Prohlášení o shodě u tlakových nádob vyrobených dle evropské legislativy,

 • Záznamy o stavební zkoušce, výchozí revizi, provozních revizích, vnitřních revizích, zkouškách těsnosti, tlakových zkouškách dle ČSN 69 0012 ,

 • Protokol o kontrolách bezpečnostní výstroje (tlakoměry, pojistné ventily, stavoznaky atd.) dle ČSN 69 0012 ,

 • Provozní deníky,

 • Doklady o odstranění závad z revizí, zkoušek a kontrol,

 • Doklady o provádění pravidelné údržby,

 • Oprávnění od dodavatelů pro výrobu, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených TZ dle zákona č. 174/1968 Sb.,

 • Osvědčení obsluh tlakových nádob dle ČSN 69 0012 , vydané revizním technikem.

Zejména u starých tlakových zařízení se často stává, že pasport a veškerá dokumentace zcela chybí. Pokud bychom se měli držet

Nahrávám...
Nahrávám...