Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Třídění ocelových konstrukcí

9.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.2 Třídění ocelových konstrukcí

Martin Šturma – Igor Lüftner

Třídění dle ČSN EN 1090-2+A1 a ČSN EN 1990 ed. 2

Primárně se tříděním ocelových konstrukcí (dále také OK) zaobírá ČSN EN 1090-2+A1:2012, která rovněž definuje některé základní termíny provozování OK:

Provádění – všechny činnosti potřebné pro fyzickou kompletaci konstrukce, např. nakupování, výroba, svařování, mechanické spojování, přeprava, montáž, povrchová ochrana, kontrola a k tomu příslušná dokumentace.

Specifikace provádění – soubor dokumentů obsahující technické údaje a požadavky na určitou ocelovou konstrukci, neboli kompletní soubor požadavků pro zhotovení a smontování konstrukčních ocelových dílců.

Třída provedení – zatříděný soubor stanovených požadavků pro provádění ocelové konstrukce jako celku nebo jednotlivého dílce nebo detailu dílce.

Kategorie použití – kategorie, která charakterizuje dílec v podmínkách jeho použití.

Výrobní kategorie – kategorie, která charakterizuje dílec podle metod použitých pro jeho výrobu.

Dále ČSN EN 1990 ed. 2:2015 definuje tyto pojmy:

Spolehlivost – schopnost konstrukce nebo nosného prvku plnit stanovené požadavky během návrhové životnosti; spolehlivost zahrnuje bezpečnost, použitelnost a trvanlivost konstrukce.

Diferenciace spolehlivosti – opatření určená pro sociálně-ekonomickou optimalizaci zdrojů, které se použijí k vybudování stavby, při uvážení všech očekávaných následků poruch konstrukce a nákladů na stavbu.

Třída provedení stanoví požadavky pro různé činnosti při provádění. Norma ČSN EN 1090-2+A1:2012 dělí ocelové konstrukce do čtyř tříd provedení - EXC1, EXC2, EXC3 a EXC4. Nejnižší požadavky na provádění jsou vyžadovány u třídy EXC1, naopak nejvyšší požadavky jsou vyžadovány u třídy EXC4. Třídy provedení lze použít na celou OK nebo její části nebo na zvláštní detaily, tzn. jedna OK může obsahovat různé třídy provedení. Pokud není pro konstrukci stanovena třída provedení, implicitně se OK zařazuje do třídy EXC2. Požadavky na zajištění jednotlivých činností při provádění ocelových konstrukcí jsou pro jednotlivé třídy provedení uvedeny v tabulce A.3 normy ČSN EN 1090-2+A1:2012.

Tabulka A.3 ČSN EN 1090-2+A1:2012 – Požadavky pro jednotlivé třídy provedení

Tabulka


Články EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 
4 – Specifikace a dokumentace 
4.2 Dokumentace zhotovitele 
4.2.1
Dokumentace kvality  
Nr
(žádný požadavek)  
ano  ano  ano  
5 – Základní výrobky 
5.2 Identifikace, dokumenty kontroly a sledovatelnost 
Dokumenty kontroly  viz tabulka 1  viz tabulka 1  viz tabulka 1  viz tabulka 1  
Sledovatelnost  Nr  ano (částečná)  ano (plně)  ano (plně)  
Značení  Nr  ano  ano  ano  
5.3 Konstrukční ocelové výrobky 
5.3.2
Tolerance tloušťky  
Třída A  Třída A  Třída A  Třída B  
5.3.3
Stav povrchu  
široká ocel - třída A2
dlouhé profily – třída C1  
široká ocel - třída A2
dlouhé profily – třída C1  
přísnější podmínky pokud jsou specifikované  přísnější podmínky pokud jsou specifikované  
5.3.4
Zvláštní vlastnosti  
Nr  Nr  vnitřní nespojitosti třída jakosti S1 pro křížové svarové spoje  vnitřní nespojitosti třída jakosti S1 pro křížové svarové spoje  
6 – Příprava a sestavení 
6.2 Identifikace Nr  Nr  hotové dílce/dokumenty kontroly jakosti materiálu  hotové dílce/dokumenty kontroly jakosti materiálu  
6.4 Dělení 
6.4.3
Tepelné řezání  
bez významných nepřesnostíje-li stanovena tvrdost podle tabulky 10  ČSN EN ISO 9013
u = toleranční pole 4
Rz5 = toleranční pole 4je-li stanovena tvrdost podle tabulky 10  
ČSN EN ISO 9013
u = toleranční pole 4
Rz5 = toleranční pole 4je-li stanovena tvrdost podle tabulky 10  
ČSN EN ISO 9013
u = toleranční pole 3
Rz5 = toleranční pole 3je-li stanovena tvrdost podle tabulky 10  
6.5 Tváření 
6.5.3
Rovnání plamenem  
Nr  Nr  vyvinout vhodný postup  vyvinout vhodný postup  
6.6 Provádění děr 
6.6.3
Provádění děr  
děrování  děrování  děrování + vystružení  děrování + vystružení  
6.7 Výřezy Nr  min. poloměr 5 mm  min. poloměr 5 mm  min. poloměr 10 mm
ražení není dovoleno  
6.9 Sestavení prorážení: protažení děr kaleným trnem funkční tolerance třída 1  prorážení: protažení děr kaleným trnem funkční tolerance třída 1  prorážení: protažení děr kaleným trnem funkční tolerance třída 2  prorážení: protažení děr kaleným trnem funkční tolerance třída 2  
7 – Svařování 
7.1 Všeobecně ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-2 
7.4 Kvalifikace postupů svařování a svářečského personálu 
7.4.1
Kvalifikace postupů svařování
 
Nr  viz tabulka 12
a tabulka 13  
viz tabulka 12
a tabulka 13  
viz tabulka 12
a tabulka 13  
7.4.2
Kvalifikace svářečů a svářečských operátorů
 
svářeči: ČSN EN ISO 9606-1
operátoři: ČSN EN ISO 14732 
svářeči: ČSN EN ISO 9606-1
operátoři: ČSN EN ISO 14732 
svářeči: ČSN EN ISO 9606-1
operátoři: ČSN EN ISO 14732 
svářeči: ČSN EN ISO 9606-1
operátoři: ČSN EN ISO 14732 
7.4.3
Dozor nad svařováním
 
Nr  technické znalosti podle tabulky 14 nebo 15  technické znalosti podle tabulky 14 nebo 15  technické znalosti podle tabulky 14 nebo 15  
7.5.1
Příprava spoje
 
Nr  Nr  předvýrobní nátěr není dovolen  předvýrobní nátěr není dovolen  
7.5.6
Dočasné přípoje
 
Nr  Nr  má se stanovit jejich použitípálení nebo odlamování není dovoleno  má se stanovit jejich použitípálení nebo odlamování není dovoleno  
7.5.7
Stehové svary
 
Nr  kvalifikovaný postup svařování  kvalifikovaný postup svařování  kvalifikovaný postup svařování  
7.5.9 Tupé svary
7.5.9.1
Všeobecně7.5.9.2 Jednostranné svary  
Nr  jsou-li stanoveny náběhové/výběhové desky  náběhové/výběhové deskyspojité trvalé podložky  náběhové/výběhové deskyspojité trvalé podložky  
7.5.17
Provádění svařování  
  odstranit rozstřik  odstranit rozstřik  
7.6 Kritéria přípustnosti ČSN EN ISO 5817
úroveň kvality D  
ČSN EN ISO 5817
úroveň kvality C  
ČSN EN ISO 5817
úroveň kvality B  
ČSN EN ISO 5817
úroveň kvality B+  
9- Montáž 
9.6 Montáž a práce na staveništi 
9.6.3
Manipulace a skladování na staveništi
 
Nr  dokumentované postupy oprav  dokumentované postupy oprav  dokumentované postupy oprav  
9.6.5.3
Přesnost a vyrovnání konstrukce  
Nr  Nr  zajištění vložek přivařením podle požadavků kap. 7  zajištění vložek přivařením podle požadavků kap. 7  
12 – Kontrola, zkoušení a opravy 
12.4.2 Kontrola po svaření 
12.4.2.2 Rozsah kontrol12.4.2.5 Oprava svarů  vizuální kontrolanepožaduje se WPQR  NDT: viz tabulka 24podle WPQR  NDT: viz tabulka 24podle WPQR  NDT: viz tabulka 24podle WPQR  
12.4.4
Výrobní zkoušky
 
Nr  Nr  jsou-li stanoveny  jsou-li stanoveny  
12.5.2
Kontrola spojů s předpjatými šrouby
 
Nr  jak následuje  jak následuje  jak následuje  
12.5.2.2
Před utahováním  
 kontrola postupu utahování  kontrola postupu utahování  kontrola postupu utahování  
12.5.2.3
Během a po utahování  
 druhý krok utahovánípostupový typ A  první krok utahování
druhý krok utahovánípostupový typ A  
první krok utahování
druhý krok utahovánípostupový typ A  
12.5.2.4
Metoda krouticího momentu  
 umístění dávky šroubůdruhý krok utahování  umístění dávky šroubůkontrola postupu utahování (z každé dávky)druhý krok utahování  umístění dávky šroubůkontrola postupu utahování (z každé dávky)druhý krok utahování  
12.5.2.5
Kombinovaná metoda  
 kontrola značenídruhý krok utahování  první krok utahováníkontrola značenídruhý krok utahování  první krok utahováníkontrola značenídruhý krok utahování  
12.5.3.1
Kontrola, zkoušení a oprava nýtů nýtovaných za tepla  
Nr  zkouška dostatečného kontaktupostupový typ A  zkouška dostatečného kontaktupostupový typ A  zkouška dostatečného kontaktupostupový typ B  
12.7.3.1
Prohlídka geometrického umístění spojovaných uzlů  
Nr  Nr  protokol o prohlídce  protokol o prohlídce  

Návod pro stanovení tříd provedení se nachází v informativní příloze B normy ČSN EN 1090-2+A1:2012. Stanovení tříd provedení se řídí třemi činiteli, které ovlivňují celkovou spolehlivost OK:

  • třída následků dle informativní přílohy B normy ČSN EN 1990 ed. 2:2015

  • kategorie použitelnosti

  • výrobní kategorie

Stanovení tříd provedení má provést ve fázi zpracování návrhu OK projektant ve spolupráci s budoucím uživatelem a mají brát v úvahu národní ustanovení pro konstrukci v místě jejího užívání.

Třídy následků vyjadřují diferenciaci spolehlivosti konstrukce nebo nosného prvku podle závažnosti následků jejich poruchy nebo funkční nezpůsobilosti. Třída následků CC3 má nejvyšší požadovanou spolehlivost. V závislosti na tvaru konstrukce a rozhodnutích učiněných během návrhu mohou být jednotlivé prvky konstrukce navrženy pro stejnou, vyšší nebo nižší třídu následků, než je celá konstrukce (týká se např. nosných prvků staveb). OK nebo její část může obsahovat dílce s různými třídami

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: