dnes je 18.2.2019
Input:

Třídění ocelových konstrukcí

9.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.2
Třídění ocelových konstrukcí

Martin Šturma – Igor Lüftner

Třídění dle ČSN EN 1090-2+A1 a ČSN EN 1990 ed. 2

Primárně se tříděním ocelových konstrukcí (dále také OK) zaobírá ČSN EN 1090-2+A1:2012 , která rovněž definuje některé základní termíny provozování OK:

Provádění – všechny činnosti potřebné pro fyzickou kompletaci konstrukce, např. nakupování, výroba, svařování, mechanické spojování, přeprava, montáž, povrchová ochrana, kontrola a k tomu příslušná dokumentace.

Specifikace provádění – soubor dokumentů obsahující technické údaje a požadavky na určitou ocelovou konstrukci, neboli kompletní soubor požadavků pro zhotovení a smontování konstrukčních ocelových dílců.

Třída provedení – zatříděný soubor stanovených požadavků pro provádění ocelové konstrukce jako celku nebo jednotlivého dílce nebo detailu dílce.

Kategorie použití – kategorie, která charakterizuje dílec v podmínkách jeho použití.

Výrobní kategorie – kategorie, která charakterizuje dílec podle metod použitých pro jeho výrobu.

Dále ČSN EN 1990 ed. 2:2015 definuje tyto pojmy:

Spolehlivost – schopnost konstrukce nebo nosného prvku plnit stanovené požadavky během návrhové životnosti; spolehlivost zahrnuje bezpečnost, použitelnost a trvanlivost konstrukce.

Diferenciace spolehlivosti – opatření určená pro sociálně-ekonomickou optimalizaci zdrojů, které se použijí k vybudování stavby, při uvážení všech očekávaných následků poruch konstrukce a nákladů na stavbu.

Třída provedení stanoví požadavky pro různé činnosti při provádění. Norma ČSN EN 1090-2+A1:2012 dělí ocelové konstrukce do čtyř tříd provedení - EXC1, EXC2, EXC3 a EXC4. Nejnižší požadavky na provádění jsou vyžadovány u třídy EXC1, naopak nejvyšší požadavky jsou vyžadovány u třídy EXC4. Třídy provedení lze použít na celou OK nebo její části nebo na zvláštní detaily, tzn. jedna OK může obsahovat různé třídy provedení. Pokud není pro konstrukci stanovena třída provedení, implicitně se OK zařazuje do třídy EXC2. Požadavky na zajištění jednotlivých činností při provádění ocelových konstrukcí jsou pro jednotlivé třídy provedení uvedeny v tabulce A.3 normy ČSN EN 1090-2+A1:2012 .

Tabulka A.3 ČSN EN 1090-2+A1:2012 – Požadavky pro jednotlivé třídy provedení

           
Články EXC1 EXC2 EXC3 EXC4
4 – Specifikace a dokumentace
4.2 Dokumentace zhotovitele
4.2.1
Dokumentace kvality
Nr
(žádný požadavek)
ano ano ano
5 – Základní výrobky
5.2 Identifikace, dokumenty kontroly a sledovatelnost
Dokumenty kontroly viz tabulka 1 viz tabulka 1 viz tabulka 1 viz tabulka 1
Sledovatelnost Nr ano (částečná) ano (plně) ano (plně)
Značení Nr ano ano ano
5.3 Konstrukční ocelové výrobky
5.3.2
Tolerance tloušťky
Třída A Třída A Třída A Třída B
5.3.3
Stav povrchu
široká ocel - třída A2
dlouhé profily – třída C1
široká ocel - třída A2
dlouhé profily – třída C1
přísnější podmínky pokud jsou specifikované přísnější podmínky pokud jsou specifikované
5.3.4
Zvláštní vlastnosti
Nr Nr vnitřní nespojitosti třída jakosti S1 pro křížové svarové spoje vnitřní nespojitosti třída jakosti S1 pro křížové svarové spoje
6 – Příprava a sestavení
6.2 Identifikace Nr Nr hotové dílce/dokumenty kontroly jakosti materiálu hotové dílce/dokumenty kontroly jakosti materiálu
6.4 Dělení
6.4.3
Tepelné řezání
bez významných nepřesnostíje-li stanovena tvrdost podle tabulky 10 ČSN EN ISO 9013
u = toleranční pole 4
Rz5 = toleranční pole 4je-li stanovena tvrdost podle tabulky 10
ČSN EN ISO 9013
u = toleranční pole 4
Rz5 = toleranční pole 4je-li stanovena tvrdost podle tabulky 10
ČSN EN ISO 9013
u = toleranční pole 3
Rz5 = toleranční pole 3je-li stanovena tvrdost podle tabulky 10
6.5 Tváření
6.5.3
Rovnání plamenem
Nr Nr vyvinout vhodný postup vyvinout vhodný postup
6.6 Provádění děr
6.6.3
Provádění děr
děrování děrování děrování + vystružení děrování + vystružení
6.7 Výřezy Nr min. poloměr 5 mm min. poloměr 5 mm min. poloměr 10 mm
ražení není dovoleno
6.9 Sestavení prorážení: protažení děr kaleným trnem funkční tolerance třída 1 prorážení: protažení děr kaleným trnem funkční tolerance třída 1 prorážení: protažení děr kaleným trnem funkční tolerance třída 2 prorážení: protažení děr kaleným trnem funkční tolerance třída 2
7 – Svařování
7.1 Všeobecně ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-2
7.4 Kvalifikace postupů svařování a svářečského personálu
7.4.1
Kvalifikace postupů svařování
Nr viz tabulka 12
a tabulka 13
viz tabulka 12
a tabulka 13
viz tabulka 12
a tabulka 13
7.4.2
Kvalifikace svářečů a svářečských operátorů
svářeči: ČSN EN ISO 9606-1
operátoři: ČSN EN ISO 14732
svářeči: ČSN EN ISO 9606-1
operátoři: ČSN EN ISO 14732
svářeči: ČSN EN ISO 9606-1
operátoři: ČSN EN ISO 14732
svářeči: ČSN EN ISO 9606-1
operátoři: ČSN EN ISO 14732
7.4.3
Dozor nad svařováním
Nr technické znalosti podle tabulky 14 nebo 15 technické znalosti podle tabulky 14 nebo 15 technické znalosti podle tabulky 14 nebo 15
7.5.1
Příprava spoje
Nr Nr předvýrobní nátěr není dovolen předvýrobní nátěr není dovolen
7.5.6
Dočasné přípoje
Nr Nr má se stanovit jejich použitípálení nebo odlamování není dovoleno má se stanovit jejich použitípálení nebo odlamování není dovoleno
7.5.7
Stehové svary
Nr kvalifikovaný postup svařování kvalifikovaný postup svařování kvalifikovaný postup svařování
7.5.9 Tupé svary
7.5.9.1
Všeobecně7.5.9.2 Jednostranné svary
Nr jsou-li stanoveny náběhové/výběhové desky náběhové/výběhové deskyspojité trvalé podložky náběhové/výběhové deskyspojité trvalé podložky
7.5.17
Provádění svařování
odstranit rozstřik odstranit rozstřik
7.6 Kritéria přípustnosti ČSN EN ISO 5817
úroveň kvality D
ČSN EN ISO 5817
úroveň kvality C
ČSN EN ISO 5817
úroveň kvality B
ČSN EN ISO 5817
úroveň kvality B+
9- Montáž
9.6 Montáž a práce na staveništi
9.6.3
Manipulace a skladování na staveništi
Nr dokumentované postupy oprav dokumentované postupy oprav dokumentované postupy oprav
9.6.5.3
Přesnost a vyrovnání konstrukce
Nr Nr zajištění vložek přivařením podle požadavků kap. 7 zajištění vložek přivařením podle požadavků kap. 7
12 – Kontrola, zkoušení a opravy
12.4.2 Kontrola po svaření
12.4.2.2 Rozsah kontrol12.4.2.5 Oprava svarů vizuální kontrolanepožaduje se WPQR NDT: viz tabulka 24podle WPQR NDT: viz tabulka 24podle WPQR NDT: viz tabulka 24podle WPQR
12.4.4
Výrobní zkoušky
Nr Nr jsou-li stanoveny jsou-li stanoveny
12.5.2
Kontrola spojů s předpjatými šrouby
Nr jak následuje jak následuje jak následuje
12.5.2.2
Před utahováním
kontrola postupu utahování kontrola postupu utahování kontrola postupu utahování
12.5.2.3
Během a po utahování
druhý krok utahovánípostupový typ A první krok utahování
druhý krok utahovánípostupový typ A
první krok utahování
druhý krok utahovánípostupový typ A
12.5.2.4
Metoda krouticího momentu
umístění dávky šroubůdruhý krok utahování umístění dávky šroubůkontrola postupu utahování (z každé dávky)druhý krok utahování umístění dávky šroubůkontrola postupu utahování (z každé dávky)druhý krok utahování
12.5.2.5
Kombinovaná metoda
kontrola značenídruhý krok utahování první krok utahováníkontrola značenídruhý krok utahování první krok utahováníkontrola značenídruhý krok utahování
12.5.3.1
Kontrola, zkoušení a oprava nýtů nýtovaných za tepla
Nr zkouška dostatečného kontaktupostupový typ A zkouška dostatečného kontaktupostupový typ A zkouška dostatečného kontaktupostupový typ B
12.7.3.1
Prohlídka geometrického umístění spojovaných uzlů
Nr Nr protokol o prohlídce protokol o prohlídce

Návod pro stanovení tříd provedení se nachází v informativní příloze B normy ČSN EN 1090-2+A1:2012 . Stanovení tříd provedení se řídí třemi činiteli, které ovlivňují celkovou spolehlivost OK:

 • třída následků dle informativní přílohy B normy ČSN EN 1990 ed. 2:2015

 • kategorie použitelnosti

 • výrobní kategorie

Stanovení tříd provedení má provést ve fázi zpracování návrhu OK projektant ve spolupráci s budoucím uživatelem a mají brát v úvahu národní ustanovení pro konstrukci v místě jejího užívání.

Třídy následků vyjadřují diferenciaci spolehlivosti

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz