dnes je 31.3.2023

Input:

Typy automatických parkovacích systémů

30.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5.4.1
Typy automatických parkovacích systémů

Ing. Bohumír Číhal

PARALELNÍ POSUVNÉ SYSTÉMY

Charakteristika

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže tento parkovací systém nazývá termínem regálové zakladače a ve své příloze C uvádí jediný příklad. Obecně lze tento systém charakterizovat též jako posuvný paletový systém, který je variantně řešen z konstrukčního hlediska zejména dle charakteru prostoru, ve kterém má být parkovací systém použit. Společnosti dodávající tento druh garáží nabízejí řadu modifikací (různě firemně pojmenovaných), vycházejících z několika základních typů, se kterými se ve stručnosti seznámíme a posoudíme jejich určení. Všechny systémy jsou realizovatelné jak nad zemí, tak také do podzemí.

Vozíkový systém

Horizontální paralelní automatický parkovací systém je sestaven z několika parkovacích vrstev, ve kterých přesun a uložení vozidel provádějí automatické přesuvny a transportní vozík. Transport vozidel mezi vrstvami parkingu a mezi terminálem, umístěným na úrovni venkovní komunikace, zajišťuje svislý dopravník.

Vozidla na paletách jsou ve vrstvách řazena vedle sebe s ohledem na optimální využití daného prostoru. Mohou být umístěna příčně nebo podélně k ose pojezdu přesuvny. Každá vrstva obsahuje maximální počet parkovacích míst (daných především prostorem, který je k dispozici a možnostmi technického řešení) a přesuvnu, zajišťující uložení a přesuny na dopravník. Na každých cca 50 vozidel se navrhuje jeden svislý dopravník v čele nebo ze strany systému a jeden terminál.

Obr. č. 1: Schéma jedné vrstvy kyvadlového paralelního systému

Tento systém vyniká vysokou kadencí parkování, zejména při vícepodlažním uspořádání (doba čekání na automobil je cca 2 až 3 minuty podle obsazenosti garáže, charakteru využití a tomu odpovídajícímu systému řazení). Výtah a vozík je v provozu v každém podlaží systému nezávisle na sobě, což právě umožňuje, že automobil je rychle dopraven do výchozí pozice.

Optimální použití systému je pro středně velká a velká parkoviště do cca 100 vozidel (garáž pro velké administrativní budovy, pro komplexy bytových domů a také jako veřejný parking). Minimální efektivní počet parkových míst je udáván 20 vozidel. Systém vykazuje příznivý poměr cena / auto, vyžaduje však vyšší celkové investice a využití prostoru je o něco horší, než u ostatních systémů.

Systém může být podzemní i nadzemní. Součástí systému může být točna, umístěná v terminálu nebo uvnitř systému dle dispozičního řešení stavby. Systém může obsahovat i adresná VIP místa, přístupná přímo ze svislého dopravníku. Tato VIP místa dosahují vysoké rychlosti výdeje vozidel (cca 60 s).

Horizontální posuvnový systém

Horizontální posuvnový systém se vyznačuje nejvyšším využitím prostoru. Prostorově úsporné a ekonomické řešení je již od 10 aut, vhodný je pro vestavby (zejména pod administrativní budovy a bytové domy). Výhodou systému je možnost využití pouze v jednom patře a jedné vrstvě vozidel. Orientační minimální rozměry patra jsou 11 x 7,6 m, každé další vozidlo v řadě + 2,2 m.

Obr. č. 2: Schéma jedné vrstvy horizontálního paralelního systému

Vozidla jsou umístěna na paletách ve vrstvě tak, že jsou na sobě závislá a při vyparkování nejzazšího vozidla je nutné provést několik přesunů, při nichž se přední vozidla dostávají dále do zadních pozic. Vozidla jsou umístěna ve dvou řadách vedle sebe a pro manipulaci musí být jedno, nebo lépe dvě místa, ve vrstvě volná. Zvyšování kapacity parkovacích míst lze dosáhnout přidáním dvou palet ve vrstvě nebo skládáním několika systémů do bloků vedle sebe nebo za sebou. Při více vrstvách se navrhuje jeden výtah a jeden terminál pro 5 až 20 vozidel. Nevýhodou systému je větší časová a energetická náročnost. Rychlost systému je přímo úměrná počtu za sebou řazených vozidel. Nehodí se pro provozy vyžadující nárazové vyparkování (divadlo, sportovní hala).

PODÉLNÝ SÉRIOVÝ SYSTÉM

Vertikální sériově řazený parkovací systém je vhodný zejména pro menší a úzké prostory, určené prakticky délkou transportní palety (např. pro proluky v zástavbě a pod přístupové komunikace). Proto je často umisťován do podzemí s využitím pro privátní i komerční účely. Pro funkci systému jsou potřebná minimálně dvě úrovně parkování s jedním terminálem, umístěným v úrovni okolní komunikace. Konstrukce systému umožňuje navrhnout zpravidla až 6 podzemních podlaží. Pokud má systém pouze dvě patra není možnost optimalizace výdejů vozidel bez přeskakování fronty. Rychlost systému je přímo úměrná počtu za sebou řazených vozidel.

Obr. č. 3: Princip vertikálního sériového systému

K horizontálnímu posunu vozidel se u tohoto systému používají vodorovné dopravníky. Vertikální posun vozidel zajišťují svislé dopravníky, čelní dopravník zároveň přesunuje vozidla mezi terminálem.

Terminál může být umístěn nad svislým dopravníkem anebo vedle něj. Boční umístění zrychluje systém, neboť ten může provádět vnitřní operace během parkování vozidla. Točna pro pohodlný výjezd z parkingu může být umístěna v terminálu, na svislém dopravníku nebo ve spodní úrovni parkovacího systému.

U tohoto systému, obecně neadresního (vozidla se při parkovacích operacích nacházejí vždy na jiném místě), lze zřídit adresná místa (VIP) na boční straně svislého dopravníku jezdícího do terminálu.

Informativní minimální šířka patra je 6 m, minimální délka 11 m (3 vozy v řadě). Každé další vozidlo v řadě + 2,2 m. Maximální kapacita se udává zpravidla 50 vozidel. Nevýhodou tohoto systému je jeho větší energetická náročnost a v případě otáčení vozidel v systému také delší čekací doba na vybavení vozidla z garáže (cca 3 až 5 minut).

Sloupcový (rastrový) věžový systém

Systém věžového typu, využívající technologie svislého centrálního dopravníku, je málo náročný na půdorysné rozměry, může být nadzemní, podzemní i částečně uložený v podzemí. Je vhodný zejména do husté zástavby vyšších budov. Při velké variabilitě využití vyniká příznivým poměrem výkon/cena. U tohoto parkovacího systému zajišťují vertikální transport automobilů výtahy a automobily jsou zakládány na levou nebo pravou stranu systému.

Obr. č. 4: Princip sloupcového rastrového systému

Základní modul systému tvoří rastr s výtahem a sousedícími rastry pro parkování vozidel. Maximální počet vozidel na jeden modul je cca 60 vozidel. Vozidla lze řadit v příčném i podélném směru. Jednotlivé moduly lze řadit vedle sebe.

Obr. č. 5: Uspořádání základního modulu rastru

Podle požadavků lze systém přizpůsobit výškám parkovaných vozidel a jejich hmotnostem. Využití je vhodné pro 12 až 200 vozidel, zejména v místech výškové zástavby vzhledem k možné výšce a nenáročnosti na prostor. Informativní výšky objektu systému (při výšce jednoho parkovacího místa 1 700 mm) uvádí pro některé případy následující tabulka.

Počet automobilů Výška (m) Počet automobilů Výška (m)
12 15,70 30 31,00
16 19,10 40 39,50
20 22,50 50 48,00

Tab. č. 1: Vybrané informativní výšky nadzemních objektů

Systém s posunem rastrů

Systém s posunem celých rastrů umožňuje sofistikovanější organizování vozidel v mnoha horizontálních a vertikálních úrovních s menším počtem vjezdů / výjezdů. Používají se systémy s 3, 5 a 7 rastry (sloupci).

Příklad pro 5 rastrů

Pět rastrů má dva

Nahrávám...
Nahrávám...