dnes je 13.4.2024

Input:

Účast a námitky dotčených osob při umisťování záměrů

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.8
Účast a námitky dotčených osob při umisťování záměrů

Mgr. Martina Pavelková

Režimů pro umístění záměrů, upravuje stavební zákon č. 183/2006 Sb. několik, přičemž některé probíhají formou správního řízení, a ostatní jsou postupem podle části čtvrté správního řádu a jejich výsledkem je tzv. souhlas. Každý z těchto procesů má samostatně vymezený rámec účasti tzv. dotčených osob.

Co se týče umisťování staveb, základním režimem je územním řízení. Okruh účastníků územního řízení je stanoven v § 85 stavebního zákona, podle kterého jsou vedle žadatele a obce účastníky řízení také vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn a osoby, jejichž vlastnické (nebo jiné věcné) právo k sousedním stavbám, sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno. V souvislosti s tímto vymezením bylo předmětem odborných diskuzí, jak vykládat pojem "přímé dotčení". Dnešní soudní praxe zastává názor, že se jedná o potenciální dotčení vlastnického práva negativními vlivy umisťovaného záměru, a to především stíněním, hlukem, prachem, pachem, zápachem, kouřem, vibracemi, světlem apod., tj. různými imisemi. Účastníci mohou v územním řízení v souladu s  § 89 odst. 4 stavebního zákona vznášet námitky v rozsahu, v jakém může být jejich právo dotčeno, jinými slovy v rozsahu, v jakém se domnívají, že projednávaný záměr negativně ovlivní výkon jejich vlastnického práva. Struktura uplatněné námitky pak bude taková, že účastník v námitce nejprve uvede, na základě jakého potenciálního negativního vlivu dovozuje dotčení svých vlastnických práv, a následně může vznášet již obsahově konkrétní námitku proti projednávanému záměru. Ta by se však neměla tematicky odklonit od základního rámce daného tvrzením možného dotčení vlastnických práv. K námitkám překračujícím tento rozsah se totiž dle §

Nahrávám...
Nahrávám...