dnes je 29.5.2023

Input:

Účely vyvlastnění stanovené stavebním zákonem

29.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1
Účely vyvlastnění stanovené stavebním zákonem

Mgr. Martina Pavelková

Podle zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, je vyvlastnění je přípustné jen pro účel stanovený zvláštním zákonem, a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. I stavební zákon je v tomto smyslu zvláštním zákonem, neboť v ustanovení § 170 stanoví konkrétní účely, pro které lze práva k pozemkům a stavbám odejmout či omezit (vyvlastnit). Základní podmínkou vyvlastnění pro účel podle ustanovení § 170 zákona č. 183/2006 Sb. je, že stavby nebo opatření, pro něž je vyvlastňovací řízení vedeno, jsou vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci. To, že s vymezením určitých ploch či koridorů souvisí možnost práva k pozemkům a stavbám v nich se nacházejících vyvlastnit, přináší zvýšené nároky na odůvodnění příslušné územně plánovací dokumentace, zejména pak co se týče veřejného zájmu na předmětném řešení. Jedná se totiž prakticky o maximální možný zásah do vlastnického práva, jež může územně plánovací dokumentace představovat, neboť se nejedná pouze o stanovení funkčního využití území, ale současně o nastavení takového regulativu, se kterým zákon pojí důsledky v podobě možnosti pro tento účel vyvlastnit.

Dále stavební zákon upravuje výčet konkrétních záměrů, pro které je možno práva odejmout, za uvedeného předpokladu, že jsou vymezeny v územně plánovací dokumentaci. V prvé řadě se jedná o veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury. Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) stavebního zákona je veřejně prospěšnou stavbou stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Veřejná infrastruktura je definována v předchozím ustanovení jako dopravní a technická infrastruktura, občanské vybavení a veřejná prostranství, které jsou zřizovány nebo užívány ve veřejném zájmu. Je tedy zřejmé, že vyvlastnit práva k pozemkům či stavbám lze dle příslušných definic pro účely veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury, které mají být zřizovány a užívány ve veřejném zájmu. Veřejný zájem na realizaci těchto staveb by měl být v souladu s výše uvedeným zřejmý již

Nahrávám...
Nahrávám...