dnes je 5.10.2023

Input:

Údržba a opravy domů a bytu

12.12.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový stavební zákon vymezuje v § 2 některé pojmy (např. stavební pozemek, stavebník, stavební dozor, obecné požadavky na výstavbu, stavba, změna dokončené stavby) a obsahuje část označenou Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce.

Údržba a opravy domů a bytu

Nový stavební zákon vymezuje v § 2 některé pojmy (např. stavební pozemek, stavebník, stavební dozor, obecné požadavky na výstavbu, stavba, změna dokončené stavby) a obsahuje část označenou Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce.

Stavební řízení

Účastníkem stavebního řízení je v souladu s novým stavebním zákonem :

a.                  stavebník,

b.                 vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem, nejde-li o případ uvedený v písmenu g),

c.                  vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem,

d.                 vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena,

e.                  vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno,

f.                   ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno,

g.                  společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu ve stavebním řízení, které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení podává stavebník u stavebního úřadu s předepsanou dokumentací.

Stavebník musí prokázat, že je vlastníkem pozemku nebo stavby anebo že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na něm požadovanou stavbu, provést změnu stavby anebo udržovací práce na ní.

Stavební úřad ve stavebním povolení (podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb.) stanoví závazné podmínky pro provedení a užívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku.

Co bez stavebního povolení či ohlášení

Nově je přímo ve stavebním

Nahrávám...
Nahrávám...