dnes je 11.8.2022

Input:

Udržitelný rozvoj ve výstavbě v ČSN

4.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.1
Udržitelný rozvoj ve výstavbě v ČSN

Ing. Bohumír Číhal

S vazbou na legislativní vývoj v oblasti trvale udržitelného rozvoje reagovala Mezinárodní organizace pro normalizaci a ve spolupráci s národními normalizačními orgány vytvořila soustavu mezinárodních norem definujících požadavky ve všech úrovních udržitelného rozvoje. Ve stručném přehledu uvedeme převzaté evropské normy souboru Udržitelnost ve výstavbě, Udržitelnost staveb a Environmentální (ISO 14xxx).

Následující obrázek znázorňuje pokrytí problematiky trvale udržitelného rozvoje souborem norem Udržitelnost ve výstavbě.

Obr. č. 1: Schéma souboru souvisejících mezinárodních norem Udržitelnosti ve výstavbě

Udržitelnost ve výstavbě

ČSN ISO 15392

Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy

Norma představuje obecné principy udržitelnosti spojené s budovami a ostatními stavbami. Tyto obecné principy jsou základem souboru norem určených pro řešení specifických otázek a aspektů udržitelnosti týkajících se výstavby pozemních a inženýrských staveb.

Norma stanovuje mezinárodně uznávané principy udržitelnosti ve výstavbě a stanovuje společný základ pro sdělování (resp. poskytování) požadovaných informací zúčastněnými stranami, jako jsou výrobci a projektanti. Tyto informace mohou být následně sdělovány na mezinárodní úrovni a širokému spektru cílových skupin od politických činitelů a zákonodárců, až po výrobce, majitele budov a spotřebitele.

Norma stanoví cíle udržitelnosti ve výstavbě a z těchto cílů odvozuje obecné principy. Je základem pro odvozování hodnoticích kritérií a indikátorů pro posuzování přínosu budov k udržitelnému rozvoji a subjektům rozhodování umožňuje uplatňovat principy udržitelnosti při jejich rozhodování.

Mezi předpokládané uživatele tohoto souboru norem patří: stavitelé, certifikační orgány, objednatelé, dodavatelé, projektanti, facility manažeři, poskytovatelé finančních prostředků, vládní a nevládní organizace spojené s Organizací spojených národů, pojišťovny, výrobci, vlastníci, úředníci, politici, spekulanti, realitní kanceláře, zákonodárci, výzkumníci, tvůrci norem, uživatelé (nájemníci) i veřejnost.

ČSN ISO 21931-1 (730924)

Udržitelnost ve výstavbě – Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb – Část 1: Budovy

Část 2: Inženýrské stavby (infrastruktura) se připravuje.

Tato část normy stanovuje rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností budov a souvisejících venkovních úprav, který je ústřední součástí tohoto procesu. Nestanovuje kriteriální meze nebo úrovně vlastností vztahující se k environmentálním dopadům a aspektům. Poskytuje obecný rámec pro zlepšování kvality a porovnatelnosti metod posuzování environmentálních vlastností budov a souvisejících venkovních úprav. Identifikuje a popisuje otázky zájmu, které se mají vzít v úvahu při vývoji a využívání metod posuzování environmentálních vlastností nových nebo existujících budov, související s fázemi jejich návrhu, výstavby, provozu, údržby, rekonstrukce a dekonstrukce (bourání a odstraňování způsobem inspirovaným filozofickým architektonickým záměrem). Zabývá se pouze metodami posuzování environmentálních vlastností a nezahrnuje metody posuzování sociálních a ekonomických vlastností, které jsou také součástí udržitelnosti a udržitelného rozvoje.

Informativní Příloha C uvádí vztahy mezi environmentálními aspekty, dopady, otázkami zájmu a charakteristikami budovy.

ČSN ISO 21929-1 (730923)

Udržitelnost ve výstavbě – Indikátory udržitelnosti – Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy

Část 2, zabývající se rámcem pro vývoj indikátorů pro inženýrské stavby, se zpracovává (ISO/TS 21929-2: 2015 Framework for the development of indicators for civil engineering works).

Norma stanovuje základní soubor indikátorů, které se mají vzít v úvahu při používání a vývoji indikátorů udržitelnosti pro posuzování úrovně udržitelnosti nových nebo existujících budov, vztahujících se k jejich navrhování, výstavbě, provozu, údržbě, rekonstrukci a konci životního cyklu. Indikátory reprezentují aspekty budov, které mají dopad na oblasti ochrany související s udržitelností a udržitelným rozvojem. Tento základní soubor indikátorů poskytuje míru pro vyjádření přínosu budovy (budov) k udržitelnosti a udržitelnému rozvoji.

Předmětem posouzení je budova nebo skupina budov a venkovních úprav v rámci místa stavby (pozemku). Norma neposkytuje návod pro váhování indikátorů ani pro agregaci výsledků posuzování.

Norma vychází z principů stanovených v ČSN ISO 15392 a tam, kde je to vhodné, je určena k použití společně s ČSN ISO 26000 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti, ČSN ISO 14040 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova a rodinou norem Environmentální značky a prohlášení zahrnující ČSN EN ISO 14020 – Obecné zásady, ČSN ISO 14021 – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení), ČSN ISO 14024 – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy a ČSN ISO 14025 – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy, a podle zásad stanovených v těchto normách. Pokud se objeví odchylka nebo pokud jsou stanoveny další specifické požadavky, má ČSN ISO 21929 přednost.

ČSN ISO 21930 (730923)

Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální prohlášení o stavebních produktech

Stavební projektanti, výrobci stavebních výrobků, uživatelé budov, vlastníci budov a ostatní účastníci aktivní ve stavebním sektoru vyžadují informace, které by jim umožnily činit rozhodnutí týkající se environmentálních dopadů budov a jiných staveb. Tyto požadavky jsou v současnosti řešeny pouze prostřednictvím různých národních iniciativ uplatňujících různé přístupy.

Tato norma poskytuje principy a požadavky pro environmentální prohlášení typu III (EPD) o stavebních produktech a obsahuje specifikace a požadavky na EPD pro stavební produkty. Doplňuje ČSN ISO 14025 pro EPD stavebních produktů.

Norma poskytuje rámec a základní požadavky na pravidla produktové kategorie (PCR) definované v ČSN ISO 14025 pro environmentální prohlášení typu III pro stavební produkty. Tato prohlášení jsou primárně určena pro použití při komunikaci mezi podniky, ale za určitých podmínek není vyloučeno jejich použití při komunikaci mezi podnikem a spotřebitelem.

Pro zpracování environmentálních prohlášení o produktu (EPD) v souladu s českými technickými normami se pro produktovou kategorii stavebních produktů použije ČSN EN 15804+A1 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů.

Udržitelnost staveb

SOUBOR NOREM

ČSN EN 15643 (730901)

Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov

Část 1: Obecný rámec

Základní norma souboru poskytuje všeobecné principy a požadavky na posuzování budov z hledisek environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností, vyjádřené pomocí souboru norem. Bere v úvahu technické charakteristiky a funkčnost budovy. Posuzování bude kvantifikovat příspěvek posouzené stavby k udržitelné výstavbě a udržitelnému rozvoji.

Tento rámec lze použít pro všechny typy budov a je vhodný pro posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností nových budov v průběhu jejich celého životního cyklu a existujících budov po dobu jejich zbývající životnosti a konce životního cyklu.

Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností

Tato část poskytuje specifické principy a požadavky na posuzování environmentálních vlastností budov a bere v úvahu technické charakteristiky a funkčnost budovy. Posuzování environmentálních vlastností je jedním z aspektů posuzování udržitelnosti budov podle obecného rámce ČSN EN 15643-1.

Posuzování je založeno na posuzování životního cyklu (LCA) a dalších měřitelných environmentálních informacích vyjádřených pomocí měřitelných indikátorů. Posouzení nezahrnuje vliv budovy na environmentální dopady a aspekty lokální infrastruktury za hranicemi pozemku budovy ani environmentální dopady a aspekty vyplývající z přepravy uživatelů budovy.

Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností

Tato třetí část souboru poskytuje systém pro posuzování udržitelnosti budov, založený na přístupu uvažujícím životní cyklus. Poskytuje specifické principy a požadavky na posuzování sociálních vlastností budov a bere v úvahu technické charakteristiky a funkčnost budovy. Posuzování sociálních vlastností je jedním z aspektů posuzování udržitelnosti budov podle obecného rámce ČSN EN 15643-1.

Sociální rozměr udržitelnosti se soustřeďuje na posuzování aspektů a dopadů budovy vyjádřených pomocí kvantifikovatelných indikátorů. Míry sociálních vlastností budou reprezentovány pomocí indikátorů pro kategorie sociálních vlastností: přístupnost, adaptabilita, zdraví a komfort, zátěž pro okolí, údržba, bezpečnost/zabezpečení, čerpání materiálů a služeb, zapojení zúčastněných stran.

Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností

Čtvrtá část souboru poskytuje systém pro posuzování udržitelnosti budov, založený na přístupu uvažujícím životní cyklus. Uvádí specifické principy a požadavky na posuzování ekonomických vlastností budov a bere v úvahu technické charakteristiky a funkčnost budovy. Posuzování ekonomických vlastností je jedním z aspektů posuzování udržitelnosti budov podle obecného rámce ČSN EN 15643-1.

Posuzování ekonomických vlastností budovy bere v úvahu náklady životního cyklu spolu s dalšími ekonomickými aspekty a všechny vyjadřuje pomocí kvantitativních indikátorů. Vylučuje posuzování ekonomických rizik budovy a výpočty návratnosti investic. Zahrnuje ekonomické aspekty budovy související s vybudovaným prostředím v místě stavby, ale nezahrnuje ekonomické aspekty vně místa stavby, jako jsou např. ekonomické dopady výstavby místní infrastruktury nebo ekonomické dopady vyplývající z přepravy uživatelů budovy nebo ekonomické dopady projektu výstavby na místní komunitu.

ČSN EN 15804 +A1 (730912)

Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

Norma poskytuje základní pravidla produktové kategorie (PCR) pro environmentální prohlášení typu III pro jakýkoliv stavební výrobek a stavební službu. Uvedená struktura zajišťuje, že budou všechna environmentální prohlášení o produktu (EPD) pro stavební výrobky, stavební služby a stavební procesy získávána, ověřována a prezentována harmonizovaným způsobem.

EPD sděluje ověřitelné, přesné a nezavádějící environmentální informace o produktech a jejich použití. Podporuje tím vědecky podložený, spravedlivý výběr a stimuluje potenciál pro tržně orientované environmentální zlepšování. Zabývá se omezeným počtem předem stanovených kvantifikovatelných parametrů. Informace z EPD jsou prezentovány v informačních modulech, umožňujících prezentaci souborů dat v průběhu celého životního cyklu produktu. EPD je vyjadřováno ve formě umožňující agregaci a doplňování dat poskytujících kompletních informací o budovách.

Norma se nezabývá agregací na úrovni budovy, ani nepopisuje pravidla pro použití EPD při posuzování budov.

SOUBOR NOREM

ČSN EN 15643 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov

Soubor norem poskytuje systém pro posuzování udržitelnosti budov založený na přístupu uvažujícím životní cyklus. Tento soubor norem nestanovuje kriteriální meze ani úrovně vlastností budov. Umožní souběžné posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností budovy, provedené na stejné úrovni, a to na základě stejných technických charakteristik a funkčnosti posuzovaného objektu.

Část 1: Obecný rámec

Norma poskytuje všeobecné principy a požadavky na posuzování budov z hledisek environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností, vyjádřené pomocí souboru norem, a bere v úvahu technické charakteristiky a funkčnost budovy. Posuzování bude kvantifikovat příspěvek posouzené stavby k udržitelné výstavbě a udržitelnému rozvoji.

Tento rámec lze použít pro všechny typy budov a je vhodný pro posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností nových budov v průběhu jejich celého životního cyklu a existujících budov po dobu jejich zbývající životnosti a konce životního cyklu

Popisný model budovy s většinou jeho technických a funkčních požadavků je stanoven v zadání stavby objednatele nebo v platných předpisech. Posuzování udržitelnosti budov používá různé typy informací. Během posuzování na úrovni budovy jsou stanoveny

Nahrávám...
Nahrávám...