dnes je 22.1.2020

Input:

Usnesení o projednání záměru v územním řízení - vzor

28.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.6.2
Usnesení o projednání záměru v územním řízení - vzor

Ing. Bohumír Číhal

Usnesení o projednání záměru v územním řízení – VZOR

ÚŘAD …………… (obce, města, městské části)
odbor …………. (název)

Sp. zn. ......................... V ......................... dne …..........……….

USNESENÍ

Městský (obecní, krajský) úřad …….……….…., odbor ………...…., jako stavební úřad příslušný podle SZ § 13 odst. 1 písm. … zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle § 96 stavebního zákona žádost o územní souhlas pro záměr (stavbu) …………………....….. (označení záměru/stavby) na pozemku č. parc. ……..... v katastrálním území …………...…… (adresa, obec), které podal ………………. (jméno a příjmení nebo název, datum narození nebo IČ, adresa), dne …..…..,

a na základě tohoto posouzení rozhodl podle § 96 odst. 4 stavebního zákona

o projednání záměru v územním řízení.
Odůvodnění

Dne ……… podal žadatel žádost o územní souhlas na výše uvedený záměr (stavbu). Stavební úřad po posouzení záměru zjistil, že nesplňuje podmínky uvedené v § 96 odst. …písm. ….. (uvede se příslušný odstavec, u odstavce 2 a 3 i písmeno). Podle uvedeného ustanovení …………… (co zákon požaduje), avšak ………….. (popsat zjištěný nedostatek). (Popř. uvést i další zjištěné nedostatky, které by žadatel měl napravit v následné žádosti o vydání územního rozhodnutí).

Z výše uvedených důvodů stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Územní řízení bude zahájeno podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na formuláři, který je přílohou č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o odvolání

Podle ustanovení § 96 odst. 5 SZ se nelze proti tomuto usnesení odvolat.

(Podle § 76 odst. 5 SprŘ se může obecně proti usnesení účastník odvolat. Proti usnesení, o němž tak stanoví zákon, se odvolat nelze).

………………..…………………………………………….

(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

Rozdělovník:

oznamovatel – doporučeně do vlastních rukou:

……………. (jméno a příjmení nebo název a adresa)

na vědomí:

………….… (stavební úřad – spis)

KOMENTÁŘ:

Stavební úřad může v určitých případech a za určitých podmínek vydat místo územního rozhodnutí územní souhlas, který není správním rozhodnutím (a nevydává se tedy ve správním řízení). Tento zjednodušený postup lze využít pouze v bezproblémových, jednodušších případech a nevyžaduje-li záměr posouzení vlivů na životní prostředí, jak vyplývá z omezení pro vydání územního souhlasu se SZ v ustanovení § 96