dnes je 1.2.2023

Input:

Územní a stavební řízení

19.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.4.2
Územní a stavební řízení

Ing. Bohumír Číhal

Územní a stavební řízení

Novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. ) si kladla za cíl urychlit a zjednodušit povolovací procesy v oblasti územního plánování a stavebního řádu a tím přispět k urychlení výstavby. Za tím účelem přináší novela dva základní mechanismy – rozšiřuje okruh záměrů, pro které lze využít zjednodušené postupy a slučuje jednotlivé povolovací procesy do jednoho řízení.

Zjednodušené postupy

Změny ustanovení § 103

Podle upraveného ustanovení § 103 stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují též

 • stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení;

 • stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky (dosud o jednom nadzemním podlaží do 300 m2 zastavěné plochy a 7 m výšky), bez podsklepení;

 • stavby pro zemědělství nad 60 m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují, ledaže se jedná o stavby pro ustájení zvířat nebo chovatelství anebo zemědělské stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);

 • distribuční soustava v elektroenergetice s výjimkou budov;

 • distribuční soustava v plynárenství s výjimkou budov a těžební plynovody;

 • rozvodné tepelné zařízení s výjimkou budov;

 • stavby a zařízení pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla;

 • odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí;

 • bazén nebo skleník včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci;

 • stožáry pro vlajky výšky nad 8 m.

Ohlášení nebo stavební povolení vyžadují změny uvedených staveb, jejichž provedení by mělo za následek překročení uvedených parametrů.

Změny ustanovení § 104

Podle upraveného ustanovení § 104 postačí ohlášení stavebnímu úřadu také u

 • stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím (dosud omezeno do 150 m2 celkové zastavěné plochy);

 • stavby do 70 m2 (dosud do 50 m2) celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

Ohlášení je vyloučeno u záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Ohlášení

Změny ustanovení

Podle zjednodušeného ustanovení § 105 odst. 1 ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost (v tom případě souhlas vlastníka této nemovitosti), u dočasné stavby dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku

Nahrávám...
Nahrávám...