dnes je 21.3.2023

Input:

Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území (§ 97 až 100 stavebního zákona)

11.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.4
Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území (§ 97 až 100 stavebního zákona)

Ing. Bohumír Číhal

Jak je v nadpisu kapitoly uvedeno, stavební uzávěra se podle stavebního zákona vyhlašuje územním opatřením. Územní opatření se vydává také pro asanaci území. Územní opatření vydává v přenesené působnosti rada obce nebo kraje; kraj vydává územní opatření v případě, že se věc dotýká více obcí anebo v případě nečinnosti příslušné rady obce. Územní opatření je opatřením obecné povahy podle části šesté (§ 171 až § 174 SprŘ); nejedná se tedy ani o právní předpis, ani o rozhodnutí.

ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM OPATŘENÍ

Územní opatření musí být vždy v souladu se stanovisky dotčených orgánů. Návrh opatření se proto s těmito orgány projednává, zákon k tomu stanoví, že písemně, a dotčené orgány mají pro uplatnění svého stanoviska k návrhu stanovenu lhůtu 30 dnů ode dne obdržení návrhu. Stavební zákon v tomto případě obsahuje koncentrační zásadu, takže se nepřihlíží k opožděně podanému stanovisku. S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska, musí být návrh územního opatření o stavební uzávěře dohodnut.

Po dohodnutí návrhu opatření s dotčenými orgány, správní orgán doručí veřejnou vyhláškou návrh územního opatření včetně důvodové zprávy tak, že jej vyvěsí na své úřední desce, popř. také na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má územní opatření týkat. Návrh se vyvěsí buď celý, nebo pokud je většího rozsahu, se vyvěsí informace, o jaké územní opatření se jedná, kterých zájmů se přímo dotýká a kde a v jaké lhůtě se lze s návrhem seznámit. Zveřejnění návrhu je možné i jiným v místě obvyklým způsobem. Úplné znění návrhu včetně odůvodnění se ale musí v obou případech zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh musí být vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů.

Řízení o návrhu územního opatření se vede písemně, pokud správní orgán neurčí, že se koná veřejné projednání návrhu. Dobu a místo konání veřejného projednání oznámí správní orgán na úřední desce, popř. výše uvedených deskách dalších obcí, nejméně 15 dnů předem. Pokud by hrozilo nebezpečí z prodlení, např. v případě územního opatření o asanaci území k odstranění následků živelní pohromy nebo závažné havárie, je možné tuto dobu zkrátit, avšak zkrácená doba musí činit nejméně 5 dní.

Územní opatření se týká především vlastníků nemovitostí v řešeném území, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být územním opatřením přímo dotčeny, popř. i jiných osob, pokud tak určí správní orgán. Tyto osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu. O tom musí být tyto osoby informovány na uvedených úředních deskách, resp. se zde zveřejní výzva s upozorněním, že tak lze učinit pouze ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. Zmeškání úkonu nelze prominout.

K návrhu opatření může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. S uplatněnými připomínkami se správní orgán musí zabývat a vypořádat se s nimi v odůvodnění územního opatření. Na rozdíl od připomínek musí rozhodnout o námitkách dotčených osob správní orgán, který opatření vydává. Rozhodnutí o námitkách se vč. jeho odůvodnění uvede jako součást odůvodnění územního opatření. Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad, ale lze je přezkoumat.

Územní opatření, které musí obsahovat odůvodnění, oznámí správní orgán opět veřejnou vyhláškou stejně, jako se oznamoval jeho návrh a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Výjimečně, hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu, může územní opatření nabýt účinnosti již dnem vyvěšení. Proti územnímu opatření nelze podat opravný prostředek, soulad opatření s právními předpisy ale lze posoudit v přezkumném řízení. Možnost zahájit přezkumné řízení je omezena na dobu 1 roku od účinnosti opatření. Pokud by rozhodnutí o námitkách bylo v přezkumném řízení zrušeno nebo změněno, mohlo by to být (ale nemuselo) důvodem ke změně územního opatření.

ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE

Účel územního opatření o stavební uzávěře zůstává stejný, jaký mělo územní rozhodnutí nebo nařízení obce o stavební uzávěře podle dřívějšího stavebního zákona. To znamená, že se jím ve vymezeném území v nezbytném rozsahu zakazuje nebo omezuje stavební činnost, která by mohla v budoucnu znemožnit nebo omezit využití území podle připravované územně plánovací dokumentace (jestliže již bylo schváleno její zadání) nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území. Stejně jako dříve platí, že územním opatřením o stavební uzávěře nelze omezit nebo zakázat udržovací práce.

Územní opatření o stavební uzávěře vymezí území včetně uvedení parcelních čísel pozemků a staveb na nich podle katastru nemovitostí, pro které platí stavební uzávěra, v případě zvlášť rozsáhlého území se uvede jen popis území a jeho hranic. Opatřením se dále stanoví rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti a popř. podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů. Pokud je stavební uzávěra vydána se znalostí doby jejího trvání, musí být tato doba v územním opatření uvedena.

Náležitosti obsahu územního opatření o stavební uzávěře, včetně grafické přílohy, stanoví prováděcí vyhláška č. 503/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Územní opatření o stavební uzávěře obsahuje

  • vymezení území s uvedením katastrálního území a parcelních čísel pozemků a staveb na nich podle katastru nemovitostí, pro které platí stavební uzávěra,

  • rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti,

  • podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů,

  • dobu trvání stavební uzávěry, je-li ji možno předem stanovit

Součástí územního opatření je ověřený výkres na kopii katastrální mapy s vyznačením území, pro které platí stavební uzávěra.

Týká-li se územní opatření o stavební uzávěře zvlášť rozsáhlého území, nahradí se vymezení území s uvedením katastrálního území a parcelních čísel popisem dotčeného území a jeho hranic a výkres v měřítku

Nahrávám...
Nahrávám...