dnes je 25.6.2022

Input:

Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí

20.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.4.2.1
Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí

Ing. Bohumír Číhal

Příslušný úřad

Podle novelizovaného ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. § 94a a nových ustanovení § 94b až 94i je příslušným k vedení územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí obecní úřad obce s rozšířenou působností. Žádost o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí pro stavební záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí (podle Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí), projedná stavební úřad v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí v součinnosti s příslušným úřadem, který vydá závazné stanovisko o posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí v rámci územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Závazné stanovisko je podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

V územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, které je navazujícím řízením, postupuje stavební úřad podle ustanovení o navazujícím řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (pokud v něm není stanoveno jinak).

Účastníci územního řízení

Podle upraveného ustanovení § 85 jsou účastníky územního řízení

  • žadatel;

  • obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn;

  • vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě;

  • osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Novela ruší část ustanovení týkající se účasti osob, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis a též vylučující účast nájemců bytů, nebytových prostor nebo pozemků.

Okruh účastníků územního a stavebního řízení mění novela zásadně prostřednictvím změny ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Část šestá novely stavebního zákona). Toto ustanovení doposud umožňovalo spolkům, jejichž předmětem činnosti je ochrana přírody a krajiny, aby se přihlásily do územních a stavebních řízení jako jejich účastníci. Nově se mohou účastnit jen řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, nikoliv řízení upravených stavebním zákonem.

Žádost o vydání územního rozhodnutí

Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje náležitosti a připojují se k ní přílohy podle novelizovaného ustanovení z. č. 183/2006 Sb. § 86, včetně dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jejíž součástí je posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení). K žádosti se připojuje také závěr zjišťovacího řízení (byl-li vydán).

Dokumentace se k žádosti připojuje ve třech vyhotoveních. Žádost a dokumentace vlivů záměru na životní prostředí se připojuje také v elektronické podobě. Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh včetně dokumentace stanoví prováděcí vyhlášky. Podle ustanovení § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. připojí žadatel k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (příloha č. 1 k této vyhlášce) a dokumentaci podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o dokumentaci staveb. U staveb, u kterých se územní řízení spojuje s vybranými postupy podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby připojí dokumentace vlivu stavby na životní prostředí.

Posouzení žádosti

Stavební úřad do 5 dnů ode dne podání žádosti zašle žádost a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí příslušnému úřadu. Pokud k žádosti není připojena dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo dokumentace vlivů záměru na životní prostředí nebo pokud dokumentace nebo její část není zpracována projektantem nebo osobou s příslušnou autorizací, stavební úřad takovou žádost neprojednává a řízení zastaví. Nemá-li žádost nebo dokumentace předepsané náležitosti, vyzve žadatele k doplnění žádosti a řízení přeruší. Neodstranění vad žádosti je důvodem k zastavení řízení. Usnesení o přerušení či zastavení řízení oznamuje stavební úřad pouze žadateli a příslušnému úřadu.

Pokud ze závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí vyplyne, že stavební záměr má významně negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tato skutečnost nebude přímo důvodem pro zamítnutí žádosti, stavební úřad přeruší řízení do doby uložení kompenzačních opatření podle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/89 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu.

Územní řízení

Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a stanoví lhůtu, ve které mohou účastníci řízení a veřejnost uplatnit připomínky ke stavebnímu záměru z hlediska vlivů na životní prostředí, a dotčené orgány závazná stanoviska, popřípadě vyjádření. Lhůta nesmí být kratší než 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení na úřední desce.

Stavební úřad může k projednání stavebního záměru nařídit veřejné ústní jednání, a je-li to účelné, spojí je s ohledáním na místě. Účastníci řízení a veřejnost mohou uplatnit připomínky ke stavebnímu záměru z hlediska vlivů na životní prostředí a dotčené orgány závazná stanoviska, popřípadě vyjádření k záměru nejpozději při veřejném ústním jednání.

K připomínkám, které překračují stanovený rozsah, se nepřihlíží.

Oznámení o zahájení územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, stanovení lhůty a o nařízení veřejného ústního jednání v řízení s velkým počtem účastníků se doručuje veřejnou vyhláškou, přitom dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení se doručuje jednotlivě. U záměrů nacházejících se na území několika obcí se oznámení doručuje jednotlivě také účastníkům řízení, kteří se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Oznámení o konání veřejného ústního jednání musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně 30 dnů předem. Informace o záměru musí být vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem do konce stanovené lhůty nebo do konce veřejného ústního jednání.

Předání výsledků

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...