dnes je 25.9.2022

Input:

Věcný záměr stavebního zákona - institucionální změny a alternativní návrhy řešení

7.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.27
Věcný záměr stavebního zákona – institucionální změny a alternativní návrhy řešení

Mgr. Martina Pavelková

V současné době byl po meziresortním připomínkovém řízení předložen Vládě ČR k projednání věcný záměr stavebního zákona, přičemž aktuálně se jím zabývá Legislativní rada vlády, resp. její pracovní komise. Věcný záměr byl po připomínkovém řízení upraven a doplněn, nicméně jeho základní teze zůstávají stejné jako v předchozí verzi a Vládě je tedy předkládán s mnoha rozpory s ministerstvy, krajskými úřady, Národním bezpečnostním úřadem a Generální inspekcí bezpečnostních sborů, Veřejným ochráncem práv a dalšími institucemi. Zásadní nesouhlas projevila připomínková místa především ve vztahu k navrženým institucionálním změnám a související integraci agend speciálních stavebních úřadů a dotčených orgánů.

Podle věcného záměru upraveného po meziresortním připomínkovém řízení představují institucionální změny gros všech navržených změn a je jimi podmiňována úspěšná realizace veškerých změn ostatních. Je navrženo vynětí stavební agendy ze spojeného modelu veřejné správy a vytvoření nové soustavy orgánů státní stavební správy, v jejímž čele by stál Nejvyšší stavební úřad, následovaly by krajské úřady a jejich územní pracoviště na obcích s rozšířenou působností. Do této soustavy by byly integrovány speciální, vojenské i jiné stavební úřady a také orgány dotčené v procesech vedených v režimu stavebního zákona. Procesně by pak řízení v prvním stupni ve většině případů i pořizování územních plánů obcí zajišťovala územní pracoviště krajských úřadů a samotné krajské úřady by byly odvolacími orgány a pořizovateli krajské územně plánovací dokumentace. U specifických druhů staveb se předpokládá příslušnost pouze jednoho nebo jen několika vybraných konkrétních krajských stavebních úřadů. Nejvyšší stavební úřad by byl zřízen coby organizační složka státu a vykonával by působnost jako vrcholný správní úřad s celostátní působností. Jeho úkolem by byla rozhodovací a zejména i metodická činnost vůči celé státní stavební správě, zajištění digitalizace stavební agendy, jakož i personální, majetkový a ekonomický provoz státní stavební správy. Převzal by tak veškeré kompetence stávajících ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy v oblasti stavebního práva. Pouze takovýto model může dle předkladatelů vést k eliminaci fenoménu systémové podjatosti, k jednotnému a efektivnímu metodickému řízení a k postupnému zvyšování stávající odborné úrovně a specializace, což v případě stávajícího systému mnohaset správních orgánů působících u územních samosprávných celků zajistit nelze.

Vůči tomuto razantnímu přístupu předkladatele návrhu se v rámci připomínkového řízení vymezila především dvě ministerstva, a sice Ministerstvo vnitra a Ministerstvo životního prostředí. Obě tato ministerstva vznesla vůči návrhu institucionálních změn zásadní

Nahrávám...
Nahrávám...