dnes je 13.4.2024

Input:

Šetrnost k sousedství

6.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.27
Šetrnost k sousedství

Mgr. Martina Pavelková

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. vymezuje obecné povinnosti stavebníka, mimo jiné stanoví, že stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přičemž musí mít na zřeteli šetrnost k sousedství.

Stavební zákon v ustanovení § 152 odst. 1 vymezuje obecné povinnosti stavebníka, a mimo jiné stanoví, že stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přičemž musí mít na zřeteli ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku a šetrnost k sousedství. K tomu je stavebník povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. O zahájení prací na stavbách, které nevyžadují žádné povolení stavebního úřadu, je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené. Šetrnost k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb je také zakotvena jako obecná povinnost žadatele o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu také v ustanovení § 76 odst. 2 stavebního zákona.

Předně je třeba zdůraznit, že šetrnost k sousedství nelze vztahovat pouze k mezujícím sousedům, ale je třeba ji vnímat v širším rozsahu, tedy vůči všem sousedům, jež mohou být záměrem ovlivněni. Jedná se však o velice obecně stanovenou povinnost, jejíž splnění nemůže být z povahy věci zkoumáno v žádném z povolovacích procesů. To, že povinnost šetrnosti k sousedství nemůže mít vliv na podobu povolovacího rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu konstatoval např. Krajský soud v Plzni v rozsudku ze dne 26. 9. 2012, čj. 30 A 22/2011-67, podle kterého na základě této povinnosti stavebníka nemohou účastníci řízení žádat, aby záměr žadatele o vydání územního rozhodnutí byl upraven v jejich zájmu výhodněji, než stanoví stavební zákon a jeho prováděcí předpisy.

Z uvedeného

Nahrávám...
Nahrávám...