dnes je 3.10.2023

Input:

Veřejnoprávní smlouva

29.9.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Stavební zákon v praxi (www.dashofer.cz/aspr2)

Víte, že veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo terénních úprav uzavřená mezi stavebním úřadem a stavebníkem může za určitých podmínek nahradit stavební povolení? Co vše musí předložit žadatel k návrhu veřejnoprávní smlouvy? Vše se dozvíte zde.

Podle § 116 stavebního zákona lze pro povolení stavby využít institutu veřejnoprávní smlouvy postupem podle § 161 až 168 s výjimkou § 167 odst. 3 správního řádu. Uzavření veřejnoprávní smlouvy místo vydání stavebního povolení má smysl zejména tehdy, kdy je pro obě strany výhodné stanovit ve smlouvě určité vzájemné závazky, které do stavebního povolení zařadit nelze. Možnost tohoto postupu má ale podmínky, které ji omezují.

Stavební úřad může uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav, která nahradí stavební povolení. Stavební zákon tuto možnost podmiňuje souhlasem dotčených orgánů (nejedná se o rozhodnutí) a správní řád stanoví podmínky další. Uzavřít veřejnoprávní smlouvu lze i v průběhu stavebního řízení; řízení se v takovém případě po uzavření smlouvy vydáním usnesení zastaví.

Do 7 dnů od předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy musí stavební úřad oznámit osobám, které by byly (nebo již jsou) účastníky stavebního řízení, jak bude postupováno o návrhu konkrétní stavby. Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je následně písemný souhlas osob, které by byly účastníky řízení podle § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu. To bude zřejmě překážkou častější aplikace možnosti uzavřít veřejnoprávní smlouvu.

Stavební úřad má při tomto postupu povinnost přezkoumat návrh veřejnoprávní smlouvy a projektovou dokumentaci stejně, jako by to činil ve stavebním řízení.

Veřejnoprávní smlouva musí obsahovat nejen označení smluvních stran, ale rovněž označení osob, které by byly účastníky stavebního řízení. Část veřejnoprávní smlouvy, ve které smlouva nahrazuje stavební povolení, musí obsahovat stejné náležitosti jako stavební povolení. Přílohou veřejnoprávní smlouvy bude projektová dokumentace, na níž stavební úřad uvede číslo jednací a datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ SE STAVEBNÍKEM

Právní úprava

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Obecná úprava územního řízení je stanovena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Postup při uzavírání smlouvy

Podle ustanovení § 6 odst. 3 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem k vydání územního rozhodnutí. Postupuje přitom podle § 76 až 92 stavebního zákona. Stavební úřad může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí.

Řízení správního orgánu

Se souhlasem dotčených orgánů může stavební úřad se stavebníkem – účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, uzavřít veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav. Tato veřejnoprávní smlouva může nahradit stavební povolení, a to za podmínek § 161 až 168 správního řádu a dále souhlasu ostatních osob, které by byly účastníky stavebního řízení, a to podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu.

Oprávněné osoby

Osoby, které jsou oprávněné uzavřít veřejnoprávní smlouvy:

  • fyzické
Nahrávám...
Nahrávám...