dnes je 3.10.2022

Input:

Vládní návrh nového katastrálního zákona

2.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.1
Vládní návrh nového katastrálního zákona

Ing. Bohumil Kuba

V závěru měsíce srpna schválila vláda návrh nového katastrálního zákona a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí.

Katastr nemovitostí České republiky jako vysoce využívaný veřejný seznam (informační systém) obsahuje soubor údajů o nemovitostech, zahrnuje jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.

Význam katastru nemovitostí se dlouhodobě nemění, pouze je jeho funkce stále upřesňována a doplňována v souladu s přijímáním nových souvisejících právních norem a právních skutečností a s rozvojem výpočetní techniky, na které je tento informační systém veden.

Význam a účel katastru

Proto i v současné době je katastr nemovitostí stále zdrojem informací, které slouží:

  1. k ochraně práv k nemovitostem pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické,

  2. pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v předchozím odstavci.

Právní úprava katastru nemovitostí, zejména zápisy vlastnických a jiných věcných práv, velmi úzce souvisí s řadou právních předpisů, např. s občanským zákoníkem, občanským soudním řádem, obchodním zákoníkem, zákonem o veřejných dražbách, stavebním zákonem, vyvlastňovacím zákonem atd. V těchto právních normách došlo ke značnému množství změn. Právní úprava katastru nemovitostí podchytila některé tyto změny pouze částečně a řešila je dvěma různými zákony, přičemž se problematika v některých případech často prolínala – to vše byl jeden z důvodů vydání nového katastrálního zákona.

Vliv nového občanského zákoníku

Zásadní změnu do nového katastrálního zákona přináší přijetí nového občanského zákoníku, především nová definice pojmu nemovitost a uplatnění zásady "superficies solo cedit“, podle které je stavba součástí pozemku. Stavby přestanou převážně být samostatnými věcmi s výjimkou dočasných staveb, a případů rozdílnosti vlastníka stavby a vlastníka pozemku. V návaznosti na občanský zákoník bude

Nahrávám...
Nahrávám...