dnes je 10.6.2023

Input:

Vlastnictví bytového družstva a majetkové vztahy

16.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak je to s právní subjektivitou a právní způsobilostí bytového družstva? Ručí jeho členové svým majetkem? Jak se podílejí na závazcích „svého družstva“? O co mohou přijít?

 

Bytové družstvo je právnickou osobou. Má tedy způsobilost mít práva a povinnosti a nabývat vlastními právními úkony práva a povinnosti. Bytové družstvo jako kterákoliv jiná právnická osoba má „právní subjektivitu", může být tedy rovněž subjektem vlastnických i jiných práv majetkové či nemajetkové povahy. Každé bytové družstvo má tedy svůj majetek. Tímto svým majetkem odpovídá za porušení svých závazků, přičemž členové družstva za závazky bytového družstva neručí. Věřitel se tedy při uspokojování svých pohledávek za družstvem může obracet pouze na toto družstvo a pouze na něm může vymáhat plnění jeho závazků.

Ve vztahu k třetím osobám, zejména např. k bankám, jsou bytová družstva (či jiná družstva) z hlediska právní úpravy jejich majetkového postavení v zásadě stejně důvěryhodná jako kterákoliv jiná právnická osoba. Přirozeně, pokud jde o finanční stabilitu zcela konkrétního bytového družstva, nejde (a nemělo by v praxi třetích osob jít) o posuzování právních aspektů majetkového postavení, ale o posouzení bonity tohoto konkrétního družstva a záruk poskytovaných v případě např. úvěrových obchodů.

Člen neručí za závazky družstva, ale...

Jestliže ze zákona platí, že člen bytového družstva (či jiného družstva) neručí za závazky družstva, neznamená to, že by se ve skutečnosti majetkově nepodílel na odpovědnosti družstva za závazky. Veškerá majetková účast člena (především členské vklady), včetně účasti na financování výstavby družstevních bytů do vlastnictví družstva (které pak členové jako nájemci užívají), je totiž majetkem družstva a v případě špatného hospodaření by mohlo družstvo tento majetek „prohospodařit". Takto prohospodařit by se, bohužel, daly také domy s družstevními byty ve vlastnictví družstva, na jejichž pořízení se členové družstva podíleli a v nichž bydlí jako nájemci. Popřípadě by se daly prohospodařit také prostředky skládané na příslušné fondy oprav. Tím by přirozeně také členové přišli o hodnotu členských vkladů vložených do družstva, či o hodnotu plnění na tvorbu příslušných fondů oprav. Obecně jde jinak o stejnou situaci jako např. v s. r. o. (kde špatným hospodařením může společník přijít o vklady jím vložené do společnosti), podobně tomu je v akciové společnosti, kde může přijít akcionář o hodnotu svých akcií apod. V bytovém družstvu však jde o velice citlivou záležitost, protože hodnoty vkládané členem do družstva se týkají bydlení tohoto člena a zpravidla také jeho rodiny. Proto musí členové bytových družstev důsledně sledovat činnost družstva a jeho orgánů a účastnit se na životě družstva alespoň aktivní účastí na jednání příslušných družstevních orgánů - členská schůze družstva, členská schůze samosprávy apod. Důležité je také dbát na jasná ustanovení stanov o pravomoci zejména představenstva v majetkových věcech. Nelze pochybovat o tom, že drtivá většina bytových družstev a jejich orgánů hospodaří rozumně a v souladu se zájmy členů. Nic to však nemění na potřebě, aby členové bytových družstev se v rámci svých práv a povinností, spolu s orgány družstev, starali o bezchybné fungování družstva a jeho řádné hospodaření.

Obecné pojmy ObchZ, týkající se rovněž majetku bytového družstva

Jednotlivé obecné pojmy ObchZ týkající se obchodního majetku a obchodního jmění se vztahují rovněž na bytové družstvo. To znamená, že:

  • veškerý majetek bytového družstva se nazývá „obchodní majetek",
  • obchodním jměním bytového družstva je soubor veškerého jeho majetku a závazků,
  • čistým obchodním majetkem bytového družstva je jeho obchodní majetek po odečtení veškerých závazků,
  • vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku bytového družstva a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv.

Zvláštní pojmy ObchZ, týkající se majetkových vztahů v bytovém družstvu

Majetkem bytového družstva se stávají také všechny členské vklady vložené jednotlivými členy družstva v souladu se stanovami družstva, popřípadě též „další majetková účast" na podnikání družstva, jak ji ObchZ umožňuje. V této souvislosti se vyskytuje několik zákonných pojmů, které se týkají majetkových vztahů v družstvu.

Základní kapitál (tvoří jej souhrn všech členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva; do základního kapitálu se však nezapočítává případná další majetková účast, která je speciálním druhem majetkové účasti v družstvu a nepovažuje se za členský

Nahrávám...
Nahrávám...