dnes je 25.6.2024

Input:

Vodovod pro veřejnou potřebu

29.5.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vodovody slouží pro dodávku vody pitné, užitkové, požární i provozní, základním předpokladem pro navrhování vodovodů je výpočet potřeby vody. Zásobování obyvatelstva pitnou vodou může být uskutečňováno z individuálních zdrojů , ale většina obyvatel je napojena na veřejné vodovody.

V rámci seznámení se se základními principy vodovodů pro veřejnou potřebu  uvedeme koncepční řešení systémů zásobování vodou a v dalších kapitolách se zaměříme na problematiku zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva, navrhování úpraven vody, čerpacích stanic, vodojemů, rozvodných vodovodních sítí a to včetně trubních materiálů, armatur na vodovodech.

Zdroje vody pro zásobování obyvatelstva

Pro účely veřejného zásobování se místa, kde se vyskytují a jímají vody pro různé účely (prameniště, jímací zařízení apod.) nazývají zdrojem vody. K vodárenským účelům se využívají buď vody podzemní, které jsou soustředěny pod povrchem území nebo vody povrchové z vodních toků, přehrad, vodárenských nádrží apod. Podzemní vody jsou mnohem vhodnější a jejich vlastnosti často odpovídají požadavkům na pitnou vodu, takže mohou být používány bez další úpravy na rozdíl od vod povrchových, které je nutné upravovat vždy. Způsob jímání vody závisí na druhu odebíraných vod (podzemní, povrchové) a na konkrétních podmínkách jejich výskytu.

Podzemní vody

Tyto vody jsou soustředěné pod povrchem území v porézních zeminách nebo puklinách skalních masivů, jsou většinou velmi kvalitní a využívají se k pití. Jsou to vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající drenážními systémy a vody ve studních. Ne všechny podzemní vody mohou být pro zásobování použity přímo, ale obsahují-li nadměrné množství železa, manganu nebo kysličníku uhličitého, je třeba je před dodáním do veřejné

Nahrávám...
Nahrávám...