dnes je 13.4.2024

Input:

Výchozí revize elektroinstalací

22.8.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrické zařízení musí být před tím, než je uvedeno do provozu, i po každé změně nebo rozšíření prohlédnuto nebo přezkoušeno, aby byla prověřena jeho správná funkce souladu s normou.

Výchozí revize dle norem

Základní norma souboru norem pro elektrické instalace budov ČSN 33 2000-1:2003 ve svém článku 134.2 Výchozí revize stanoví, že elektrické zařízení musí být před tím, než je uvedeno do provozu, i po každé změně nebo rozšíření prohlédnuto nebo přezkoušeno, aby byla prověřena jeho správná funkce souladu s normou. Normou se rozumí platná ČSN 33 2000-6-61, která uvádí podrobnosti a postupy pro ověřování bezpečnosti elektrických instalací a v čl. 61.1.1 zdůrazňuje, že každá instalace musí být během své výstavby a/nebo po jejím dokončení a před tím než je uvedena do provozu - revidována.

Obdobně i platné normy ČSN EN 50110-1 (34 3100) z roku 2003 a 2005 v článku kapitoly 5.3.3 Revize kromě dalšího stanovují: „Nová elektrická zařízení stejně jako úpravy a rozšíření stávajících zařízení musí být revidována před jejich uvedením do provozu."

V souvislosti s těmito ustanoveními ČSN 33 1500 v kapitole 2 o výchozích revizích, čl. 2.1 předepisuje, že nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popř. ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy.

Poznámka: Norma pod čarou uvádí, co se za takový doklad považuje - např. protokol o kusové zkoušce výrobce, osvědčení o jakosti a kompletnosti.

Z dnešního pohledu se jedná zejména o doklady vyplývající z ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády a zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Ke stanoveným výrobkům výrobce před jejich uvedením na trh vydává písemné prohlášení o shodě (resp. ES prohlášení o shodě) a umisťuje na výrobky označení CE případně další označení.

 

Výchozí revize dle ČSN 33 1500

Definice termínu výchozí revize citovaná v ČSN 33 1500 pak upřesňuje:

„Výchozí revize - revize provedená na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu."

Z dalších článků kapitoly 2 - ČSN 33 1500 pak z hlediska výchozích revizí vyplývá:

  • Pro účely nezbytných měření a zkoušek je možné uvést elektrická zařízení pod napětí ještě před ukončením výchozí revize. Musí však být provedena taková opatření, aby uvedením pod napětí nebyla ohrožena bezpečnost. Poznámka: Opatření k zajištění bezpečnosti z hlediska kontrol funkčního stavu při revizních činnostech - viz ČSN EN 50110-1 ed.2:2005.
  • Elektrická zařízení nebo jejich části, které ze závažných důvodů nemohou být během provádění rekonstrukce bez napětí po celou dobu trvání prací, lze v průběhu těchto prací provozovat bez provedené výchozí revize. V těchto případech je nutné na částech elektrického zařízení, na kterých byly práce provedeny a které je nutno uvést do provozu, provést taková opatření a kontroly, aby nebyla ohrožena bezpečnost. O provedených opatřeních a kontrolách je nutné vyhotovit písemný záznam s podpisem pověřeného pracovníka. Poznámka: Pověřeným pracovníkem dle normy je - pracovník s příslušnou kvalifikací podle předpisů orgánů státního odborného dozoru pro provádění nebo řízení prací (viz platné znění zákona č. 174/1968 Sb. a vyhlášky č. 50/1978 Sb.), prokazatelně pověřený organizací k provádění kontrol elektrických zařízeních. Písemným záznamem (záznam o kontrole) je - písemný doklad o výsledku provedené kontroly elektrického zařízení, který obsahuje soupis provedených úkonů včetně výsledků případných měření a zkoušek, z něhož je patrný stav elektrického zařízení v rozsahu provedených úkonů. Forma záznamu o kontrole ani jeho rozsah nejsou stanoveny.

Výchozí revize se provede po ukončení celkové rekonstrukce na těch částech elektrického zařízení, na kterých byly práce provedeny. V ostatních případech je možno rekonstruovaná elektrická zařízení uvést do provozu jen

Nahrávám...
Nahrávám...