dnes je 3.10.2023

Input:

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

7.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.3
Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Vyhlášku vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu k provedení ustanovení § 7 Snižování energetické náročnosti budov a § 7a Průkaz energetické náročnosti zákona č. 406/2000 Sb. Vyhláška, která nabyla účinnosti 1. dubna 2013 současně zrušila vyhlášku č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

Prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, pro jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dále stanoví metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy.

Vyhláška uvádí vzory posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy. Obsahuje vzor průkazu a stanoví obsah, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově.

Stanovení referenční hodnoty

Princip zpracování hodnocení energetické náročnosti je odlišný, než tomu bylo podle předchozí právní úpravy. Pro stanovení referenční hodnoty minimálního požadavku na energetickou náročnost je navržen postup ve smyslu ČSN EN 15217 Energetická náročnost budov – Metody pro vyjádření energetické náročnosti a pro energetickou certifikaci budov a jí odkazovaných platných norem a předpisů. S tímto postupem jsme se seznámili v předchozí kapitole 5/6.1.2. V porovnání se starým postupem daným zrušenou vyhláškou č. 148/2007 Sb., kdy referenční hodnoty byly dány tabulkovými hodnotami pro jednotlivé druhy, se používá metoda referenční budovy. Hodnocení budovy se prakticky provádí pomocí dvou paralelně porovnávaných budov, výpočet probíhá ve dvou částech. První část představuje zadání, výpočet a výstupy pro řešenou budovu – budova hodnocená, druhou část představuje zadání, výpočet a výstupy pro referenční budovu s požadovanými hodnotami referenčních parametrů.

Základní pojmy

Vyhláška pro výše uvedený účel rozšiřuje základní pojmy používané v zákoně. Pojmem referenční budova se rozumí výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy.

Typickým užíváním budovy je obvyklý způsob užívání budovy v souladu s podmínkami vnitřního a venkovního prostředí a provozu, sloužící k výpočtu energetické náročnosti budovy.

Energonositelem je hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické práce nebo tepla nebo na ovládání chemických nebo fyzikálních procesů.

Vypočtená spotřeba energie se stanoví z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy (v případě spotřeby paliv je spotřeba energie vztažena k výhřevnosti paliva), z toho pomocná energie je energie potřebná pro provoz technických systémů.

Primární energie je energie, která neprošla žádným procesem přeměny.

Celková primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární energie.

Faktorem primární energie je koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích ke zjištění množství celkové primární energie,

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A JEJICH STANOVENÍ

Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy a referenční budovy se stanovují výpočtem na základě dokumentace. Postup výpočtu předepisuje vyhláška.

Energetická bilance

Výpočet probíhá v několika krocích. Výpočet energetické bilance na úrovni systémů je principiálně založen na způsobu a účinnosti jednotlivých procesů dodávky energie, která slouží ke krytí potřeby v příslušné zóně.

Obr. č. 1: Skladba dodané energie

Ukazatele energetické náročnosti

V případě systému vytápění se jedná o stanovení účinnosti sdílení, distribuce a výroby energie systémem vytápění. Pomocí této účinnosti je následně stanovena celková dodaná energie do budovy na vytápění, včetně pomocné energie, kterou spotřebují oběhová čerpadla a další části systému vytápění (např. ventilátory konvektorů, systém měření a regulace apod.). Energetická bilance na úrovni stavebního řešení budovy představuje stanovení potřeby energie (Qnd). Zdroj (tepla, chladu, přípravy TV atd.) pokrývající tuto potřebu energie musí dodat do systému množství energie, která zahrnuje ztráty systému, účinnost, případně další faktory. Toto množství energie se nazývá vypočtená spotřeba energie (Qgen). Pomocná energie (Qaux) představuje energie, kterou spotřebují pomocné prvky technického systému, např. na činnost oběhových čerpadel apod. Součet pomocné energie a vypočtené spotřeby energie pro příslušnou činnost (vytápění, chlazení apod.) se nazývá dílčí dodaná energie. Součet všech dílčích dodaných energií pro dané typy spotřeby představuje celkovou dodanou energii do budovy.

Obr. č. 2: Princip výpočtu energetické náročnosti budovy

Hodnoty parametrů

Pro výpočet hodnot ukazatelů energetické náročnosti referenční budovy se použijí hodnoty parametrů budovy, stavebních prvků a konstrukcí a technických systémů budovy uvedené v Příloze č. 1 vyhlášky a parametry typického užívání budovy. Sledují se následující ukazatelé

  • celková primární energie za rok;

  • neobnovitelná primární energie za rok;

  • celková dodaná energie za rok;

  • dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok (výpočet podle příslušných českých technických norem);

  • průměrný součinitel prostupu tepla (výpočet se provádí podle ČSN 73 0540-2 : 2011);

  • součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici;

  • účinnost technických systémů.

CELKOVÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Faktory primární energie

Jedním z nových ukazatelů energetické náročnosti budov je celková primární energie. Celková primární energie a neobnovitelná primární energie pro hodnocenou budovu se vypočítá jako součet součinů dodané energie, v rozdělení po jednotlivých energonositelích, a příslušných faktorů primární energie uvedených v Příloze č. 3 k vyhlášce. V případě dodávky vyrobené energie mimo budovu se zahrnuje i energie dodaná mimo budovu a energie, která slouží k její výrobě. Výpočet dodané energie po jednotlivých energonositelích vyhláška podrobně popisuje a stanovuje též způsob jejich započítávání.

Z následující tabulky lze získat přehled, jakou mírou upravuje vyhláška započitatelnost exportované energie do celkové energetické bilance budovy. Při splnění podmínky napojení na rozvodnou síť (např. fotovoltaický systém, nebo systém produkující teplo a elektřinu – kogenerace apod.) se započte do bilance primární energie celá jejich využitá výroba energie v každém měsíci, nejvýše však na úrovni dvojnásobku celkové dodané energie hodnocené budovy.

Příloha č. 3 k vyhlášce

Energonositel Faktor celkové
primární
energie
Faktor
neobnovitelné
primární energie
Zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí 1,1 1,1
Propan-butan/lpg, topný olej 1,2 1,2
Elektřina 3,2 3,0
Dřevěné peletky 1,2 0,2
Kusové dřevo, dřevní štěpka 1,1 0,1
Energie okolního prostředí (elektřina a teplo) 1,0 0,0
Elektřina - dodávka mimo budovu -3,2 -3,0
Teplo - dodávka mimo budovu -1,1 -1,0
Soustava zásobování tepelnou energií s podílem obnovitelných zdrojů
– vyšším než 80%

1,1

0,1
– vyšším než 50% a nejvýše 80%
1,1

0,3
– 50% a nižším 1,1 1,0
Ostatní neuvedené energonositele 1,2 1,2

Tab. č. 1: Faktory primární energie hodnocené budovy

Neobnovitelná primární energie

Neobnovitelná primární energie pro referenční budovu se vypočítá (do 1. ledna 2015) vynásobením vypočtených spotřeb energie a pomocných energií pro jednotlivé technické systémy faktory neobnovitelné primární energie podle typů spotřeb uvedenými v Tabulce č. 4 Přílohy č. 1 vyhlášky.

Typ spotřeby Faktor neobnovitelné
primární energie
Vytápění 1,1
Chlazení 3,0
Příprava teplé vody 1,1
Úprava vlhkosti vzduchu 3,0
Mechanické větrání 3,0
Osvětlení 3,0
Pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) 3,0

Tab. č. 2: Hodnoty faktoru neobnovitelné primární energie pro referenční budovu

POŽADAVKY NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOVY

Nové budovy

Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu.

Změna dokončené budovy

Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud

  • hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo

  • hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné stavební prvky obálky budovy není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v Tabulce č. 2 Přílohy č. 1 k vyhlášce a současně hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v Tabulce č. 3 Přílohy č. 1, nebo

  • hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné stavební prvky obálky budovy není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v Tabulce č. 2 Přílohy č. 1 k vyhlášce a současně hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v Tabulce č. 3 Přílohy č. 1.

Přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba, která zvětšuje původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu.

Příloha č. 1, Tabulka č. 2

Parametr Označení Jednotka Referenční hodnota
Součinitel prostupu tepla UR W/(m2∙K) Doporučená hodnota dle
ČSN 73 0540-2 : 2011

Tab. č. 3: Referenční parametry a hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy

Příloha č. 1, Tabulka č. 3

Parametr Označení Jednotka Referenční
hodnota
Účinnost výroby energie zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody ηH,gen,R % 80
Chladicí faktor kompresorového zdroje chladu 1) EERC,gen,R W/W 2,7
Chladicí faktor ostatních zdrojů chladu 1) EERC,gen,R W/W 0,5
Topný faktor tepelného čerpadla 1) COPH,gen,R W/W 3,0
Účinnost zpětného získávání tepla – rovnotlaký systém nuceného větrání 2) ηH,hr,sys (%) 60

Tab. č. 4: Referenční parametry a hodnoty pro měněné technické systémy

Nahrávám...
Nahrávám...