dnes je 15.7.2024

Input:

Vyhláška o digitální technické mapě kraje

9.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11 Vyhláška o digitální technické mapě kraje

Český úřad zeměměřický a katastrální

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Novela je účinná od 1. 7. 2024.

V současné době probíhá vytváření digitálních technických map krajů na základě čl. II zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to jak na straně krajských úřadů, tak na straně vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury.

Novelou vyhlášky o digitální technické mapě kraje je reagováno na skutečnost, že v průběhu procesu vytváření digitálních technických map krajů byla zjištěna potřeba některých dílčích změn a zpřesnění v oblasti obsahu digitální technické mapy kraje, které jsou nezbytné k tomu, aby nově vytvářené digitální technické mapy krajů plnily svůj účel.

Jedná se zejména o změnu způsobu vedení údajů o kritické infrastruktuře, kdy zneužití těchto údajů by mohlo mít vliv na bezpečnost státu. Není žádoucí, aby byly údaje o kritické infrastruktuře veřejně přístupné. Současně se ukázalo, že pro kritickou infrastrukturu není vhodné řešení vést údaje na základě dohod podle § 4b odst. 6 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zeměměřictví”), jak bylo původně předpokládáno. Ve spolupráci se zástupci provozovatelů kritické infrastruktury, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu bylo proto nalezeno jiné řešení, které je součástí návrhu novely vyhlášky.

Dále bylo třeba vyřešit problém spočívající v tom, že nové stavebněprávní předpisy již nepočítají s tím, že by měla vznikat dokumentace skutečného provedení stavby. Tomu bylo třeba uzpůsobit obsah vyhlášky č. 393/2020 Sb., neboť podle jejího předchozího znění měla být tato dokumentace jedním z podkladů pro aktualizaci digitální technické mapy.

§ 2 Obsah digitální technické mapy

Ustanovení se upravují tak, aby bylo možné vypustit z příloh ty položky, které se opakují pro všechny objekty, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje. Účelem příloh je stanovit to, co je třeba vést o jednotlivých objektech specificky, naopak údaje, které se opakují a lze je popsat obecně, mají být uvedeny v textové části vyhlášky.

S ohledem na možnost zneužití údajů o kritické infrastruktuře se navrhuje, aby u objektů a zařízení technické infrastruktury byl v digitální technické mapě veden údaj o tom, zda se jedná o kritickou infrastrukturu. To rozlišení pak umožní, aby

Nahrávám...
Nahrávám...