dnes je 19.7.2024

Input:

Vyhlášky a nařízení vlády k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

12.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5 Vyhlášky a nařízení vlády k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Ing. Bohumír Číhal

Prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách

Vyhlášky 2012

K provedení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2012, v návaznosti na jeho novelu zákonem č. 55/2012 Sb., následující vyhlášky. Jsou platné i po 1. 1. 2014.

Vyhláška č. 230/2012 Sb. ,

kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

k provedení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 44 odst. 4 Zadávací dokumentace

Příslušná dokumentace

Vyhláška určuje závazný rozsah a obsah příslušné dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce. Platí i pro veřejné zakázky na takové stavební práce, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení. Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby.

Soupis prací

Soupis prací stanoví podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele.

Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby. Musí být popsány v jednoznačně vymezujících podrobnostech, umožňujících stejné ocenění svého obsahu.

Pro sestavení soupisu prací je možné použít v zadávací dokumentaci odkaz na cenovou soustavu. Zadavatel musí zajistit neomezený dálkový přístup k této dokumentaci, případně příslušné části textů uvést v zadávací dokumentaci. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Soupis prací se člení na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory. Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor má vlastní soupis prací. Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení předmětu zakázky.

Výkaz výměr

Výkaz výměr obsahuje vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb. Postup výpočtu celkové výměry musí být uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací, ale se zhotovením stavby souvisejí a jsou pro její realizaci nezbytné. Uvádějí se v samostatném soupisu prací jako samostatné položky v podrobnosti umožňující stanovení ceny dané práce nebo činnosti.

Vedlejší náklady

Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu. Jsou to zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací staveništního zařízení, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními (pokud jsou zadavatelem požadovány, případně vyplývají z příslušné dokumentace).

Ostatní náklady

Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené ani v soupisu vedlejších nákladů. Jsou to zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, případně náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

JKSO

Všechny stavební a inženýrské objekty jsou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Klasifikace stavebních objektů je zaměřena na řešení, která jsou rozhodující z hlediska srovnání jednotlivých objektů s cílem dosažení potřebné přesnosti při stanovení předpokládaných nákladů v přípravné fázi stavební investice. Klasifikace je čtyřstupňová: obory, skupiny objektů, podskupiny objektů, konstrukčně materiálová charakteristika. Stavebním objektem je pro tyto účely prostorově ucelená nebo technicky samostatná část stavby. Stavební prací výrobní povahy se rozumí samostatná dodávka výsledku stavební výroby směřující k výrobě stavebního objektu.

Vyhláška č. 231/2012 Sb. ,

kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce,

k provedení ZVZ § 46d odst. 1 Obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce zákona.

Vyhláška stanoví konkrétní požadavky na úpravu podstatných náležitostí obchodních podmínek, které je veřejný zadavatel povinen stanovit v zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce, jejichž příslušnou dokumentaci v podrobnosti pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zabezpečuje veřejný zadavatel. Veřejný zadavatel může stanovit i další obchodní podmínky, které vyhláška neupravuje. Musí být přiměřené k předmětu plnění a podmínkám této vyhlášky a jejich stanovení musí odůvodnit (jako součást odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 zákona).

Obchodní podmínky musí vždy obsahovat vymezení lhůt, ujednání o předání a převzetí příslušné dokumentace, stanovení způsobu předání a převzetí díla a další podmínky pro zajištění řádného plnění zakázky.

Vyhláška č. 232/2012 Sb. ,

o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky,

k provedení ZVZ § 86 Předběžné oznámení veřejného zadavatele a ZVZ § 156 Odůvodnění veřejné zakázky zákona.

Vyhláška obsahuje požadavky na rozsah odůvodnění

  • účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele;

  • účelnosti veřejné zakázky;

  • přiměřenosti ve vyhlášce vyjmenovaných požadavků na technické kvalifikační předpoklady dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky, služby a na stavební práce ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky;

  • vymezení ve vyhlášce vyjmenovaných obchodních podmínek ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

Podrobný popis bodů odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, odůvodnění vymezení obchodních podmínek, odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky obsahuje Příloha k vyhlášce.

Vyhláška č. 133/2012 Sb. ,

o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele ,

k provedení ZVZ § 17 Vymezení některých dalších pojmů písm. x) profil zadavatele, § 108 Zrušení soutěže o návrh, § 146 Uveřejňování a § 147a Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů zákona.

Vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie

  • přístup k uveřejněným vyhlášením;

  • postupy při uveřejňování vyhlášení;

  • povinně uveřejňované údaje ve vyhlášeních, které mají být uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek;

  • formuláře, jejichž prostřednictvím jsou ve Věstníku veřejných zakázek uveřejňována vyhlášení;

  • náležitosti profilu zadavatele;

  • strukturu údajů pro uveřejnění na profilu zadavatele.

Vyhláška se odvolává na Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1564/2005.

Další platné

Nahrávám...
Nahrávám...