dnes je 19.7.2024

Input:

Vyhlášky k provedení stavebního zákona

6.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4 Vyhlášky k provedení stavebního zákona

Ing. Bohumír Číhal

V průběhu roku 2013 nabyly účinnosti dvě stěžejní prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, vyhláška MMR č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláška MMR č. 63/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Vyhláška č. 63/2013 Sb.

ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, nabyla účinnosti dnem 29. března 2013.

Ministerstvo pro místní rozvoj novelizovalo vyhlášku č. 503/2006 Sb. v návaznosti na novelu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 350/2012 Sb. , ze dne 19. září 2012, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2013. (Poslední novela zákona, účinná od 1. 1. 2014 v souvislosti s účinností nového zákona o pozemkovém katastru, zákonem č. 257/2013 Sb. přinesla jen úpravu znění jednoho paragrafu.) Upravená vyhláška reaguje na legislativní a terminologické úpravy a změny technických a obsahových požadavků stavebního zákona. V tomto smyslu je upraven i název novelizované vyhlášky:

Nový název vyhlášky

Vyhláška č. 503/2006 Sb.,

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Z obsahového hlediska je podstatné rozšíření vyhlášky č. 503/2006 Sb. o zájmovou oblast vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a to včetně formulářů žádostí. Vyhlášku č. 526/2006 Sb. novela současně ruší.

Úpravy zahrnují

Vyhláška upravuje obsahové náležitosti

 • informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí;

 • jednotlivých druhů územních rozhodnutí;

 • společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;

 • informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení;

 • územního souhlasu;

 • veřejnoprávní smlouvy, kterou se nahrazuje územní rozhodnutí;

 • územního opatření o stavební uzávěře;

 • územního opatření o asanaci území;

 • žádosti

  • o územně plánovací informaci;

  • o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh;

  • o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a jejích příloh;

  • o územní souhlas a jejích příloh;

  • o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném řízení.

Ve věcech stavebního řádu vyhláška upravuje obsahové náležitosti

 • ohlášení staveb uvedených v ustanovení SZ § 104 odst. 1 písm. a) až e) (specifikované jednoduché stavby) a jeho příloh,

 • ohlášení odstranění stavby a dokladů k nim připojovaných,

 • žádosti

  • o stavební povolení a jejích příloh,

  • o povolení předčasného užívání stavby,

  • o vydání kolaudačního souhlasu,

 • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora,

 • oznámení změny v užívání stavby,

 • oznámení o užívání stavby,

 • certifikátu autorizovaného inspektora,

 • rozhodnutí stavebního úřadu, kterými se povoluje provedení staveb,

 • veřejnoprávní smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení,

 • kolaudačního souhlasu,

 • souhlasu a rozhodnutí o změně v užívání stavby,

 • souhlasu a rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodnutí, jímž se poskytuje stavební příspěvek,

 • výzvy ke zjednání nápravy a rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce stavby.

U systému stavebně technické prevence upravuje vyhláška rozsah a způsob předávání informací o výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby.

Oblast územního řízení

Náležitosti

Žádost o územně plánovací informaci

K provedení ustanovení § 21 stavebního zákona Územně plánovací informace.

Žádost o územně plánovací informaci obsahuje

 • identifikační údaje o žadateli;

 • katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat;

 • druh územně plánovací informace, o který žadatel žádá;

 • údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich;

 • druh, účel a popis požadovaného záměru (základní rozměry a kapacita), požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu;

 • celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

Novela ruší požadavek na obsahové náležitosti stanovené v části B formuláře žádosti o územně plánovací informaci uvedené ve zrušených přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

Žádost o vydání územního rozhodnutí

K § 86 stavebního zákona.

Příloha č. 1

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanoví nová příloha č. 1 k vyhlášce. K žádosti žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře a dokumentaci podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních.

Vliv stavby na životní prostředí

U staveb, u kterých se územní řízení spojuje s vybranými postupy podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů, se k žádosti připojí dokumentace vlivu stavby na životní prostředí.

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Příloha č. 2

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanoví příloha č. 2 k vyhlášce.

K žádosti připojí žadatel přílohy uvedené v části B formuláře a dokumentaci podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních.

Vliv stavby na životní prostředí

V případech, ve kterých se územní řízení spojuje s vybranými postupy podle zákona č. 100/2001 Sb., resp. zákona č. 114/1992 Sb. , se k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území připojí dokumentace vlivu změny využití území na životní prostředí.

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Příloha č. 3

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanoví příloha č. 3 k vyhlášce.

K žádosti žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území a dokumentaci podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních.

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Příloha č. 4

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanoví příloha č. 4 k vyhlášce.

K žádosti žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti. Grafické přílohy žádosti se přikládají ve dvou vyhotoveních.

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Příloha č. 5

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanoví příloha č. 5 k vyhlášce.

K žádosti žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti. Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních.

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

K SZ § 94a stavebního zákona Společné územní a stavební řízení.

Příloha č. 6

Žádost o vydání společného rozhodnutí se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanoví příloha č. 6 k vyhlášce.

K žádosti žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře a dokumentaci podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních, není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem (vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů), ve třech vyhotoveních. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.

Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

SZ § 87 stavebního zákona Zahájení územního řízení.

Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí obsahuje

 • identifikační údaje o žadateli;

 • předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou;

 • katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků;

 • údaj, zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí;

 • místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením;

 • upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží;

 • údaj o tom, kde lze nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí.

Součástí informace je grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich, případně též znázornění vzhledu záměru. Informace musí být vyhotovena tak, aby byla zajištěna její čitelnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, nejméně o velikosti formátu A3.

Územní rozhodnutí

K § 92 stavebního zákona Územní rozhodnutí. (Obsahové náležitosti jednotlivých druhů územních rozhodnutí stanoví prováděcí právní předpis).

Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby kromě obecných náležitostí rozhodnutí (ustanovení § 68 a 69 správního řádu) a náležitostí stanovených v ustanovení § 92 stavebního zákona obsahuje

 • druh a účel umisťované stavby;

 • katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků, na nichž se stavba umisťuje;

 • umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb;

 • určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě;

 • vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Rozhodnutí o umístění stavby dále obsahuje podmínky, kterými se zabezpečí

 • soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací;

 • urbanistické a architektonické podmínky pro zpracování projektové dokumentace, řešící začlenění stavby do území, zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí;

 • další podmínky pro projektovou přípravu stavby;

 • podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů;

 • napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu;

 • ochrana práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem;

 • užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Grafická příloha rozhodnutí o umístění stavby, ověřená stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, a popřípadě vybranou část dokumentace podle přílohy č. 1 k vyhlášce o č. 499/2006 Sb., dokumentaci staveb. U liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvláště rozsáhlých lze doplnit půdorysné vyznačení stavby na mapovém podkladě v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000.

Další náležitosti

V případě rozhodnutí stavebního úřadu, že u staveb, uvedených v ustanovení SZ §104 odst. 1 písm. f ) až h) stavebního zákona nebude k jejich provedení vyžadováno ohlášení, obsahuje rozhodnutí o umístění stavby i podmínky pro provedení stavby. V případě, že je stavba je označena jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem, je toto označení obsahovou náležitostí rozhodnutí o umístění stavby.

Rozhodnutí o změně využití území

Rozhodnutí o změně využití území kromě obecných náležitostí rozhodnutí a náležitostí stanovených v ustanovení SZ § 92 stavebního zákona obsahuje

 • katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků, kterých se změna využití týká;

 • plošné vymezení a určení nového využití území.

Rozhodnutí o změně využití území obsahuje podmínky, kterými se zabezpečí

 • soulad nového využití území s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací,

 • urbanistické a architektonické podmínky pro zpracování projektové dokumentace, která bude řešit začlenění nového využití území do stávajícího prostředí, zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí;

 • další podmínky pro projektovou přípravu změny využití území;

 • podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů;

 • napojení území na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a způsob jeho nezávadného odvodnění;

 • ochrana práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem.

Grafická příloha rozhodnutí o změně využití území, ověřená stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání, a popřípadě vybranou část dokumentace podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Při změnách využití území zvláště rozsáhlého lze doplnit tyto údaje na mapovém podkladě v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000.

Další náležitosti

V případě rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se stanoví, že u terénních úprav nebude k jejich provedení vyžadováno ohlášení, obsahuje rozhodnutí o změně využití území i podmínky pro provedení změny. Umisťuje-li se v dotčeném území současně nová stavba, obsahuje rozhodnutí o změně využití území též podmínky jejího umístění.

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území kromě obecných náležitostí rozhodnutí a náležitostí stanovených v ustanovení § 92 stavebního zákona obsahuje

 • označení stavby, jíž se změna vlivu užívání týká, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž je stavba umístěna;

 • specifikaci změny užívání stavby.

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území obsahuje podmínky, kterými se zabezpečí

 • soulad změny užívání stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací;

 • podmínky zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu života a veřejného zdraví, života a zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí;

 • podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů;

 • ochrana práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem;

 • užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Grafická příloha rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, ověřená stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením stavby, jejích vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, a popřípadě vybranou část dokumentace podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků kromě obecných náležitostí rozhodnutí a náležitostí stanovených v ustanovení SZ § 92 stavebního zákona obsahuje

 • katastrální území,parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, jichž se dělení nebo scelení týká;

 • určení nových hranic pozemků s vyznačením přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace ke každému pozemku.

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků obsahuje podmínky, kterými se zabezpečí

 • soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací;

 • podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů;

 • ochrana práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem.

Grafická příloha rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, ověřená stavebním úřadem, obsahuje situační celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením nových hranic pozemků a přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace na každý nově vytvořený pozemek.

Rozhodnutí o ochranném pásmu

Rozhodnutí o ochranném pásmu kromě obecných náležitostí rozhodnutí a náležitostí stanovených v ustanovení § 92 stavebního zákona obsahuje

 • označení chráněné stavby, zařízení či území;

 • katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků, na nichž se ochranné pásmo zřizuje,

 • stanovení zákazů nebo omezení některých činností z důvodů ochrany života, veřejného zdraví a životního prostředí před negativními účinky provozu průmyslových, zemědělských, dopravních a jiných staveb nebo z důvodů ochrany staveb a zařízení před negativními vlivy okolí;

 • dobu platnosti rozhodnutí, pokud je možno ji předem stanovit.

Rozhodnutí o ochranném pásmu obsahuje podmínky, kterými se zabezpečí

 • soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací;

 • podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů;

 • ochrana práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem.

Grafická příloha rozhodnutí o ochranném pásmu, ověřená stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic ochranného pásma a chráněných staveb, zařízení a pozemků. U ochranných pásem liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvlášť rozsáhlých se doplní uvedené údaje na mapovém podkladě v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000.

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení

Prováděcí ustanovení SZ k novému § 94a stavebního zákona Společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Výroková část společného rozhodnutí kromě obecných náležitostí rozhodnutí obsahuje výrok o umístění stavby a výrok o povolení stavby.

Výrok o umístění stavby

Výrok o umístění stavby obsahuje obdobné náležitosti jako náležitosti uvedené v Rozhodnutí o umístění stavby s výjimkou urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace, řešících začlenění stavby do území, zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí a dalších podmínek pro projektovou přípravu stavby.

Grafická příloha má náležitosti stanovené pro Rozhodnutí o umístění stavby.

Výrok o povolení stavby

Výrok o povolení stavby obsahuje náležitosti uvedené v dalším textu kapitoly pro Stavební povolení.

Zjednodušené územní řízení

Prováděcí ustanovení SZ k novému znění § 95 stavebního zákona Zjednodušené územní řízení.

Žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

Žádost o vydání příslušného druhu územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení se podává na formulářích, jejichž obsahové náležitosti stanoví v přílohách č. 1 až 4 k vyhlášce. K žádosti o vydání příslušného druhu územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení připojí žadatel přílohy uvedené v částech C formulářů jednotlivých žádostí a odpovídající dokumentaci podle příloh č. 1 až 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních.

Informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

Informace o návrhu výroku rozhodnutí, které má být vydáno ve zjednodušeném územním řízení, obsahuje

 • návrh výroku příslušného územního rozhodnutí;

 • upozornění o způsobu a lhůtách podávání námitek účastníků řízení;

 • upozornění, kdy a kde je možné do podkladů nahlédnout.

Informace podle odstavců musí být vyhotovena tak, aby byla zajištěna její čitelnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, nejméně o velikosti formátu A3. Součástí informace je grafické vyjádření záměru obsahující obdobné náležitosti uvedené výše pro Rozhodnutí o umístění stavby, Rozhodnutí o změně využití území, Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území nebo Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.

Územní souhlas

Prováděcí ustanovení k novému znění SZ § 96 stavebního zákona Územní souhlas.

Příloha č. 7

Žádost o územní souhlas

Žádost o územní souhlas se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanoví příloha č. 7. Žadatel v žádosti uvede údaje

 • potřebné k posouzení, že jsou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu místo územního rozhodnutí, stanovené stavebním zákonem;

 • o zahrnutí podmínek ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.

K žádosti se připojí ve dvou vyhotoveních grafické přílohy uvedené v části B formuláře Žádost o územní souhlas.

Náležitosti

Územní souhlas

Územní souhlas kromě náležitostí stanovených v ustanovení SZ § 96 odst. 4 stavebního zákona obsahuje

 • druh a účel umisťovaného záměru;

 • katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje;

 • v případě umisťování stavby

  • vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, prostorové řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě;

 • v případě umisťování změny využití území

  • plošné vymezení a určení nového využití území.

Územní souhlas dále obsahuje

 • územně technický a stavebně technický popis požadovaného záměru;

 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a o splnění podmínek pro vydání územního souhlasu;

 • popis další přípravy a provedení záměru;

 • popřípadě

  • údaje o souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů;

  • údaje o napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu;

  • údaje o užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Grafická příloha územního souhlasu, ověřená stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy se zakreslením umisťovaného záměru, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb. U změn využití území obsahuje vyznačení hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.

Veřejnoprávní smlouva

Prováděcí ustanovení SZ stejného znění k novému § 78a stavebního zákona Veřejnoprávní smlouva.

Veřejnoprávní smlouva obsahuje označení smluvních stran a označení třetích osob, kterými jsou osoby, které by byly účastníky územního řízení.

Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí obsahuje v případě

 • rozhodnutí o umístění stavby obdobné náležitosti jako náležitosti stanovené v uvedeném Rozhodnutí o umístění stavby, včetně požadavků na grafickou přílohu;

 • rozhodnutí o změně využití území obdobné náležitosti jako náležitosti stanovené v uvedeném Rozhodnutí o změně využití území, včetně požadavků na grafickou přílohu;

 • rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území obdobné náležitosti jako náležitosti stanovené v uvedeném Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, včetně požadavků na grafickou přílohu.

Územní opatření

Prováděcí ustanovení stejného znění k SZ § 99 a 100 stavebního zákona.

Územní opatření o stavební uzávěře

Územní opatření o stavební uzávěře obsahuje

 • vymezení území s uvedením katastrálního území a parcelních čísel pozemků a staveb na nich podle katastru nemovitostí, pro které platí stavební uzávěra. Jedná-li se o zvlášť rozsáhlé území, nahradí se tyto údaje popisem dotčeného území a jeho hranic;

 • rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti;

 • podmínky vyplývající ze stanovisek

Nahrávám...
Nahrávám...