dnes je 24.2.2024

Input:

Vyhodnocování a aktualizace územně plánovací dokumentace

1.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Je-li regulační plán pořízený na žádost, platí tři roky ode dne nabytí jeho účinnosti, pokud přímo v něm není stanovena delší lhůta. Nebyla-li v tříleté nebo plánem stanovené lhůtě podána žádost o stavební povolení a nebylo-li v této lhůtě započato s využitím území, regulační plán pozbývá platnosti.

 

Stavební zákon ukládá orgánům územního plánování soustavně sledovat a vyhodnocovat uplatňování územně plánovací dokumentace. K tomu vypracovávají v určitých intervalech tzv. zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace.

Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje je předkládána zastupitelstvu kraje každé dva roky. Na základě této zprávy dochází k aktualizaci zásad územního rozvoje anebo je zpracován nový návrh zásad územního rozvoje. V případě územního plánu pořizovatel předkládá zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu nejpozději ve čtyřletých intervalech. Na jejím základě jsou pak zpracovávány změny územního plánu. V důsledku principu ochrany nezastavěného území lze vymezit další zastavitelné plochy změnou územního plánu, pouze prokáže-li se nemožnost využít již vymezené zastavitelné

plochy a je zde potřeba vymezit nové zastavitelné plochy. Zastupitelstvo obce může také rozhodnout o souběžném vydání regulačního plánu pořizovaného z podnětu a změny územního plánu vyvolané tímto regulačním plánem. V takovém případě navrhovaný regulační plán nemusí být v souladu s částmi územního plánu, které jsou měněny souběžně pořizovanou změnou územního plánu. Vydání regulačního plánu je ale podmíněno vydáním změny územního plánu vyvolané tímto plánem. To znamená, že změna územního plánu musí být vydána dříve než regulační plán, tomu však nebrání projednání na stejné schůzi zastupitelstva.

 

Změny územně plánovací dokumentace

Zásady územního rozvoje i územní plán lze pouze měnit, nelze je zrušit. Regulační plán, který je svou podstatou skupinovým územním rozhodnutím, má poněkud odlišný režim. Zákon stanoví dobu platnosti regulačního plánu a umožňuje také jeho zrušení. Je-li regulační plán pořízený na žádost, platí 3 roky ode dne nabytí jeho účinnosti, pokud přímo v něm není stanovena delší lhůta. Nebyla-li v tříleté nebo plánem stanovené lhůtě podána žádost o stavební povolení či ohlášení nebo pokud nebylo v této lhůtě započato s využitím území, regulační plán pozbývá platnosti. Regulační plán pozbývá platnosti také tehdy, pokud bylo stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno nebo žádost zamítnuta po uplynutí lhůty jeho platnosti.

Co se týká možné změny regulačního plánu, plán pořízený na žádost lze měnit na žádost toho, komu přísluší vykonávat práva z něj plynoucí, regulační plán z podnětu lze měnit z podnětu zastupitelstva, které je příslušné k jeho vydání.

 

Vymezení zastavěného území

Na území obce se vymezuje jedno, popřípadě více zastavěných území. Zastavěné území se vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou. Vymezení je nezbytností, neboť je na ně navázána možnost zjednodušených postupů v územním či stavebním řízení. Vzhledem k tomu, že zákon nestanoví obcím povinnost pořídit územní plán, upravuje možnost vydat vymezení zastavěného území samostatně, zvláštním postupem. Vymezení zastavěného území je vydáváno formou opatření obecné povahy a má rovněž povahu nástroje územního plánování. Vymezení zastavěného území vydává rada obce v přenesené působnosti. Obec, která nemá vydán územní plán, může požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánování.

Současně mu předá podklady, kterými jsou kopie katastrální mapy příslušného území a kopie mapy s vyznačeným intravilánem (pokud není vyznačen již v katastrálním mapě). Úřad územního plánování poté navrhne vymezení zastavěného území a svolá místní šetření za účasti dotčené obce a dotčených orgánů, které mohou uplatnit svá stanoviska. V souladu se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledky řešení rozporů upraví návrh vymezení zastavěného území. Návrh vymezení zastavěného území se zveřejní a vystaví u příslušné obce. Poté následuje řízení o vydání vymezení zastavěného území, které je řízením o vydání opatření obecné povahy. V tomto řízení mohou vlastníci pozemků zahrnutých do vymezovaného zastavěného území a vlastníci sousedících pozemků uplatnit své námitky. Obdobně jako u územně plánovací dokumentace je rozhodnutí o námitkách relativně samostatnou částí vymezení zastavěného území jakožto opatření obecné povahy. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí o námitkách nebo k takové jeho změně, v jejímž důsledku je nutné změnit vymezené zastavěné území, pozbývá vymezení zastavěného území platnosti. Vymezení zastavěného území dále pozbývá platnosti vydáním územního plánu, který převzal toto zastavěné území. Vymezení zastavěného území lze přezkoumat a případně zrušit podle

správního řádu, nelze jej však změnit. Jako opatření obecné povahy podléhá

i soudnímu přezkumu u Nejvyššího správního soudu.

 

Přechodná ustanovení pro pořízení územně analytických podkladů a územně

plánovací dokumentace

 

Údaje o území

Poskytovatelé údajů jsou povinni do 9 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 30. 9. 2007 předat úřadům územního plánování a krajským úřadům první údaje o území. Ze závažných důvodů lze tuto lhůtu prodloužit o 3 měsíce, tj. do 31. 12. 2007.

 

Územně analytické podklady

Úřady územního plánování vyhodnotí aktuálnost územně plánovacích podkladů (tj. urbanistických studií, územních generelů a územních prognóz) zpracovaných podle dosavadní úpravy. Pokud by územně plánovací podklady přesahovaly správní obvod jednotlivých úřadů územního plánování, vyhodnotí jejich aktuálnost krajský úřad. Jsou-li územně plánovací podklady potvrzeny jako aktuální, podají příslušné úřady návrh na vložení údajů o těchto podkladech do evidence územně plánovací činnosti.

Pro rozpracované územně plánovací podklady platí, že jejich zadání (tj. zadání urbanistické studie, územního generelů nebo územní prognózy) se považuje za zadání územní studie.

Pro nově zpracovávané územně analytické podklady platí:

  • úřady územního plánování jsou povinny do 24 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 31. 12. 2008, pořídit územně analytické podklady pro svůj správní obvod,
  • krajské úřady jsou povinny do 30 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 30. 6. 2009, pořídit územně analytické podklady pro území kraje.

 

Územně plánovací dokumentace

 

Územní plány velkých územních celků a jejich nahrazení zásadami územního rozvoje:

  • Územní plán velkého územního celku (dále VÚC), resp. pouze jeho závazné části, platí do doby jeho nahrazení zásadami územního rozvoje. Krajské úřady jsou současně povinny pořídit zásady územního rozvoje nejpozději do 5 let od účinnosti zákona, tj. do 31. 12. 2011. Tato lhůta byla původně tříletá, byla však s účinností od 3. 6. 2008 prodloužena novelou stavebního zákona č. 191/2008 Sb.
  • Pokud bylo do účinnosti zákona bylo schváleno zadání územního plánu VÚC, které splňuje požadavky tohoto zákona, považuje se za schválené zadání zásad územního rozvoje. Totéž platí pro zpracovaný návrh územního plánu VÚC. V ostatních případech je třeba původní zadání nebo návrh přepracovat podle nové právní úpravy.

 

Územně plánovací dokumentace obcí a jejich nahrazení územním nebo regulačním plánem

Územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. 1. 2007 platí do doby nahrazení územním plánem nebo regulačním plánem. Pokud nebude vydáván nový územní nebo regulační plán, je potřeba, je upravit a v rozsahu takto provedené úpravy podle nového stavebního zákona projednat a vydat do 31. 12.

Nahrávám...
Nahrávám...