dnes je 22.4.2024

Input:

Výjimky z obecných požadavků na výstavbu

11.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3
Výjimky z obecných požadavků na výstavbu

Obecné požadavky na výstavbu

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) stanoví základní právní rámec pro uplatňování obecných požadavků na výstavbu (§ 169 odst. 1). Právnickým a fyzickým osobám a příslušným orgánům veřejné správy ukládá povinnost při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy. Vedle této obecně stanovené povinnosti, stavební zákon obsahuje v dalších ustanoveních výslovný odkaz na obecné požadavky na výstavbu jako povinný podklad, který je nutné respektovat při uplatňování některých jeho ustanovení. Jde především o ta ustanovení, jež se týkají územního a stavebního řízení, ohlášení, užívání, kolaudačního souhlasu, podmínek pro odstraňování staveb a dále ustanovení upravující výkon projektové činnosti a provádění staveb. Pojmem obecné požadavky na výstavbu stavební zákon rozumí obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let, popř. osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace [§ 2 odst. 2 písm. e)].

Na základě zmocnění § 194 stavebního zákona k provedení obecných požadavků na výstavbu byl vydán soubor předpisů, který v současné době zahrnuje:

Obecné požadavky na využívání území

  • vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 20/2011 Sb. a vyhlášky č. 431/2012 Sb.

Technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy

  • vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. (platnost na území České republiky s výjimkou území hl. m. Prahy),

  • vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení hl. m. Prahy č. 7/2001 Sb. HMP, č. 26/2001 Sb. HMP, č. 7/2003 Sb. HMP, č. 23/2004 Sb. HMP a č. 2/2007 Sb. HMP (platnost na území hl. m. Prahy),

  • vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.,

  • vyhláška MZE č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkce lesa,

  • vyhláška MZE č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.

Bezbariérové užívání stavby

  • vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Výjimky

Obecné požadavky na výstavbu podle charakteru jednotlivých ustanovení jsou v prováděcích předpisech formulovány jak v obecné, tak konkrétní rovině, včetně využití odkazů na příslušné české technické normy. Vzhledem k tvrdosti některých ustanovení výše uvedených předpisů, stavební zákon připouští možnost odchylek – výjimek (§ 169 odst. 2 až 6). Výjimku z obecných požadavků na výstavbu a rovněž tak i z řešení územního plánu nebo regulačního plánu odchylně od nich, lze v jednotlivých a odůvodněných případech povolit pouze z těch ustanovení dotčeného předpisu, ze kterých daný předpis povolení výjimky výslovně umožňuje. Přehled ustanovení, z nichž je možno výjimku povolit, je obsažen vždy v závěru každé z výše uvedených vyhlášek. Poslední novela stavebního zákona č. 350/ 2012 Sb. vypustila vyloučení možnosti udělení výjimky z obecných požadavků na využívání území v případě, že by pro umisťovaný záměr postačil územní souhlas. Jestliže je výjimka udělována před vydáním územního souhlasu formou samostatného rozhodnutí, je splněn předpoklad, že požadovaný záměr je v souladu s obecnými požadavky na využívání území a následně pak nic nebrání možnosti využití územního souhlasu pro umístění záměru. Zákon v ustanovení § 169 odst. 2–6 dále

Nahrávám...
Nahrávám...