dnes je 15.8.2022

Input:

Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení

15.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud se v rozsudku ze dne 12. 10. 2017, sp. zn. 4 As 180/2017, zabýval otázkou, zda lze vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení podmínit vydáním rozhodnutí o udělení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Předmětem správní žaloby bylo rozhodnutí, ve kterém krajský úřad zrušil rozhodnutí stavebního úřadu o prodloužení platnosti stavebního povolení v části, v níž doplnil do stavebního povolení podmínku, že si stavebník před zahájením stavby opatří závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku a povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů žluvy hajní a lejska šedého. Toto rozhodnutí odůvodnil krajský úřad tím, že řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení nelze pojímat jako přezkum stavebního povolení, na které je třeba nahlížet jako na bezvadné. Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku a výjimka z ochrany zvláště chráněných živočichů jsou řešeny samostatně podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Nejvyšší správní soud se v řízení o kasační stížnosti zabýval s ohledem na výše uvedené především tím, zda lze v řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení podle § 115 odst. 4 stavebního

Nahrávám...
Nahrávám...