dnes je 22.2.2019
Input:

Využití tepla šedé vody

20.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.5.4.1 Využití tepla šedé vody

Ing. Bohumír Číhal

Odpadní voda jako zdroj tepelné energie

Šedé vody jsou vody z van, sprch, umývadel, praček a výlevek. Složení a množství těchto vod je silně závislé na typu zařízení, které ji produkuje a na životním stylu obyvatelstva.  Jejich teplota je proto různá a je závislá na mnoha faktorech v rámci těchto zařízení (např. návštěvnost zařízení, směnovitost provozu apod.). Využití energie z těchto vod se přímo nabízí, za zvážení ale stojí, v kterých případech je to (z různých hledisek) vhodné a přínosné. Logické je, že ekonomičnost bude lepší tam, kde je větší produkce odpadních vod, vypouští se voda s vyšší teplotou a kde je i větší potřeba užitkové vody. K posouzení je třeba individuální posouzení každého objektu. Proto se touto tématikou zabývá i v předchozí kapitole zmíněný vývojový projekt TAČR „Využití šedé a dešťové vody v budovách”, z něhož uvedeme některé výstupy.

Průměrný objem vyprodukované šedé vody se pohybuje u rodinných domů mezi 55 – 112 l/EO.den (pozn: EO = jednotka pro výpočet bilance znečištění vztažená na 1 obyvatele). Některé aplikace, jako hotely, bazény, wellnes centra, mají spotřebu teplé vody až 400 l/EO.den a teplota vypouštěné vody je vyšší než teplota běžných komunálních vod. Pohybuje se mezi 18 – 35 °C. Při rostoucích cenách energií je recyklace tepla ze šedých vod jedním ze způsobů jak snížit náklady na ohřev teplé užitkové vody (TUV), provozní teplé vody, popřípadě na vytápění objektu. Ačkoliv je toto téma v ČR stále ještě na okraji pozornosti, jsou již realizovány první aplikace, ať už na znovu využití vody nebo na rekuperaci tepla.

Obr. č. 1: Možné zapojení lokálního systému předehřevu vody

Využití tepelného potenciálu se přitom přímo nabízí, a to jak v liniových objektech, jako jsou kanalizační potrubí, tak i v objektech na kanalizační síti. Samostatnou kapitolou je pak využití tepla přímo v objektech. Nejčastěji se k získání energie z odpadní vody používají šedé vody, tj. vody ze sprch a koupelen. Důvody jsou dva: jsou relativně čisté a je v nich obsaženo více tepla než v jiných vodách. Spotřeba energie na ohřev teplé užitkové vody, která tvoří velkou část šedých vod, tvoří dnes 25 až 75 % celkových nákladů na energie domácností podle tepelných parametrů objektu (např. pasivní dům). Nyní využíváme pouze 10 % energie, kterou vložíme do ohřátí teplé užitkové vody.

Energetické využití tepla z šedých vod

Teplota šedé vody je různá a závisí na mnoha faktorech, jako je návštěvnost zařízení, směnnost provozu apod. Proto je potřebné individuální posouzení každého objektu. Logické je, že ekonomičnost bude lepší tam, kde je vyšší produkce odpadních vod i potřeba a kde se vypouští voda s vyšší teplotou. Recyklace tepla ze šedých vod je jedním ze způsobů, jak snížit náklady na ohřev teplé užitkové vody, provozní spotřebu teplé vody, popřípadě na vytápění objektu.

Používané metody

Odebírání tepla z odpadní vody lze provádět buď lokálně, nebo centrálně. O volbě metody rozhoduje průtok odpadní vody. Pro menší aplikace a rodinné domy je investičně zajímavější lokální rekuperace tepla, která reaguje na aktuální spotřebu. U větších aplikací je možno odpadní vodu akumulovat, odebrat z ní potřebné teplo a až po té jí vypustit do stokové sítě nebo na čistírnu odpadních vod.

Lokální systémy

Lokální systémy rekuperace tepla jsou založené na principu odebírání tepla z odtékající vody, která předehřívá studenou vodu do sprch nebo jiných aplikací. Existují opět dva druhy aplikací:

 • předehřev studené vody pro okamžitou spotřebu;

 • předehřev studené vody do zásobníku teplé užitkové vody.

Obě uvedená řešení odebírání tepla jsou vhodná pro rodinné domy a menší provozy.

Předehřev studené vody pro okamžitou spotřebu

Výhodou tohoto zapojení je, že se voda předehřívá v souvislosti se spotřebou. Časová prodleva, od které je předehřátá voda k dispozici, je závislá na délce potrubí a umístění tepelného výměníku.

Obr. č. 2: Schéma možného zapojení lokálního systému pro okamžitou spotřebu

Teplota předehřáté vody se pohybuje kolem 20 °C a lze ji přímo napojit do okruhu sprch nebo umyvadel. Toto opatření má za následek snížení spotřeby rozváděné teplé užitkové vody. Ve směšovací baterii se smíchává menší podíl teplé vody s větším podílem vody předehřáté. Tento systém má větší účinnost než předehřátí vody do zásobníku teplé užitkové vody, protože je umístěn blíže směšovací baterii a snižují se ztráty v rozvodném potrubí.

Pro hrubou představu o kalkulování nákladů uvádíme příklad uváděný u objektu se spotřebou teplé vody (40 °C) 0,328 m3/den.

Teplota studené vody zima  5 °C  
Teplota studené vody léto  15 °C  
Teplota teplé vody  55 °C  
Teplota předehřáté vody  20 °C  
Spotřeba tepla na ohřev vody (10°C)  8 100 kWh/rok  
Spotřeba tepla na ohřev předehřáté vody (20°C)  6 285 kWh/rok  
Rozdíl  1 815 kWh/rok  

Tab.č. 1: Vstupní informace pro kalkulaci

Způsob ohřevu vody  Bez předehřevuKč/rok  S předehřevemKč/rok  RozdílKč/rok  
Elektřina  17 479  13 870  3 609  
Plyn  14 732  12 128  2 604  
Tepelné čerpadlo  7 661  6 543  1 118  

Tab. č. 2: Kalkulace úspor při použití předehřevu studené vody

Předehřev studené vody do zásobníku teplé užitkové vody

Druhou uváděnou možností je vést předehřátou vodu do zásobníku teplé užitkové vody, kde se dohřívá na příslušnou požadovanou teplotu. Tento systém je investičně náročnější a má menší účinnost než výše popsaný systém. S výhodou lze při odvádění vody do zásobníku použít tzv. stratifikace teploty, to znamená předehřátou vodu odvádět do místa ve výměníku, které má příslušnou teplotu. Rozvrstvení objemu zásobníku podle teploty (stratifikace), resp. hustoty vody vychází z prostého fyzikálního principu: chladnější a těžší voda se drží u dna, teplejší stoupá vzhůru.

Obr. č. 3: Rozdíl mezi stratifikovaným a promíchaným zásobníkem

Energetickou výhodu teplotního rozvrstvení lze vysvětlit na příkladu dvou uvedených zásobníků teplé vody o objemu 300 l. Uživatel vyžaduje 150 l teplé vody o teplotě 50 °C, přičemž teplota přiváděné studené vody je 10 °C. U prvního zásobníku je horní část zásobníku (150 l) ohřáta na 50 °C a dolní část zásobníku zůstává na teplotě 10 °C. Druhý zásobník je při dokonalém promíchání celý nahřátý na 30 °C. Do obou zásobníků bylo dodáno stejné množství tepla. Uživatel prvního zásobníku má k dispozici požadované množství vody o požadované teplotě. Uživatel druhého zásobníku nemá k dispozici vodu požadované teploty a požadované množství vody ze zásobníku musí být dohříváno dodatkovým zdrojem tepla. Jedna soustava funguje správně (100 % pokrytí potřeby), druhá špatně i přes to že mají ostatní prvky stejné.

Teplotní vrstvení je ovlivňováno především způsobem přívodu a odběru pracovní látky zásobníku. Pro správnou funkci zásobníku je nutné nejen vrstvení podle teploty vytvořit, ale hlavně je udržet, aby nedegradovalo. Pro přirozené udržení teplotního vrstvení objemu zásobníku vlivem vztlakových sil se zásadně používají stojaté štíhlé zásobníky, u kterých dochází k přirozenému teplotnímu rozvrstvení objemu a jeho snadnému udržení. Pro řízení teplotního rozvrstvení se využívá speciálních samočinných stratifikačních vestaveb nebo regulačních prvků.

Pro zásobníky tepla s řízeným vrstvením se používají různé způsoby jak dosáhnout teplotního vrstvení při nabíjení zásobníku, některé z nich uvádíme na následujícím obrázku.

Obr. č. 4: Různé způsoby řízeného teplotního vrstvení

První způsob řízení stratifikace ventily ovládanými na základě porovnávání teploty v dané vrstvě zásobníku a teploty přiváděné vody (na obrázku vlevo), se využívá při rozdělení objemu akumulace do více zásobníků, např. u velkých soustav pro bytové domy. Jednodušším způsobem bez nároku na regulaci a elektrickou energii jsou samočinné trubkové stratifikační vestavby, které pracují na základě rozdílu hustot mezi přiváděnou vodou z výměníku a vrstvami akumulačního zásobníku. Voda je přiváděna vždy pod vrstvu, která má nižší hustotu. Trubkové vestavby (uprostřed) jsou levné prvky, zpravidla z plastového potrubí. Odbočky jsou opatřeny velmi lehkými zpětnými klapkami. Speciální talířové vestavby (vpravo) mají gravitační zpětné klapky. U trubkových vestaveb je důležité udržet nízkou rychlost v přívodním potrubí, aby nebylo teplotní rozvrstvení narušeno účinkem kinetické energie proudu přiváděné vody.

Obr. č. 5: Příklad stratifikační vestavby z odpadních PVC trubek

Centrální systémy

Centrální systémy jsou vhodné pro větší objekty, které produkují větší množství šedých vod. U těchto aplikací, kde je odběr vody kolísavý, se voda shromažďuje v akumulační jímce, která slouží jako zdroj tepla pro primární okruh tepelného čerpadla. Jedná se o komplexní zařízení pro čištění šedých vod a odběr tepla.

Obr. č. 6: Doplnění zařízení pro čištění šedých vod o odběr tepla

Velkou výhodou tohoto uspořádání je velice jednoduchá konstrukce tepelného výměníku, který je možno řešit plastovými resp. kovovými trubkami nebo hadicemi s nízkými investičními náklady.

Obr. č. 7: Tepelný

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz