dnes je 4.10.2023

Input:

Využití údajů katastru při přípravě staveb

25.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6
Využití údajů katastru při přípravě staveb

Ing. Bohumil Kuba

Při přípravě staveb je nutné zohlednit i problematiku ochrany přírody a krajiny a posuzovat její vliv na životní prostředí. Je povinností přispět k zajištění podmínek pro uchování života, jeho evolučních procesů a biologické rozmanitosti a podílet se na zajištění podmínek pro fyzicky a duševně zdravý život člověka.

Širokou ochranu životního prostředí lze účinně uskutečňovat pouze za účasti široké veřejnosti, obcí, orgánů veřejné správy, různých sdružení a organizací vykonávajících inženýrskou činnost v investiční výstavbě a všech, kteří působí v oblasti realizace staveb.

Otázkami ochrany životního prostředí je nutné se zabývat již při územním plánování, při projektování staveb, a to především z hlediska ochrany ovzduší, vod, zemědělského a lesního půdního fondu. Je nezbytné zohlednit i jiné závažné skutečnosti při přípravě staveb (problematika odpadů, chemických látek, prevence závažných havárií apod.) a plně využívat všech dostupných informací.

Bohatým zdrojem informací o druzích pozemků, způsobu jejich využití a o způsobu ochrany nemovitostí jsou údaje evidované v katastru nemovitostí.

S postupnými změnami v právních předpisech došlo i ke změnám ve využití údajů katastru. Byl upraven zápis některých práv, která v důsledku vývoje právního řádu již zanikla (právo hospodaření, právo trvalého užívání) a upraven zápis nových práv podle příslušných právních předpisů – právo hospodařit s majetkem státu a správa nemovitostí organizační složkou nebo příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem.

Novela katastrálního zákona jednoznačně uvedla, že údaje z katastru nemovitostí, vyhotovené ve formě stanovené prováděcím právním předpisem a vedené v elektronické podobě, poskytuje kterékoliv katastrální pracoviště z celého území České republiky.

DRUHY POZEMKŮ

Druh pozemku

Kód  Druh pozemku  Zkrácený
název 
Charakteristika 
orná půda    Pozemek, na němž se pěstují obiloviny atd. a který je dočasně zatravňován. 
chmelnice    Pozemek, na němž se pěstuje chmel. 
vinice    Pozemek, na němž se pěstuje vinná réva. 
zahrada    Pozemek, na němž se trvale pěstuje zelenina, zpravidla pro vlastní potřebu, je osázen ovocnými stromy a keři, který zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. 
ovocný sad  ovoc. sad  Pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři nebo pozemek tvořící s okolními pozemky takto osázený souvislý celek [§ 31 písm. e) zákona č. 252/1997 Sb]. 
trvalý travní porost  travní p.  Pozemek s travinami, jehož hlavní výtěžek je seno (tráva), nebo je určen k trvalému spásání, za účelem zúrodnění je rozoráván. 
10  lesní pozemek  lesní p.  Pozemek s lesním porostem a další plochy podle rozhodnutí státní správy lesů (§ 3 zákona č. 289/1995 Sb.). 
11  vodní plocha  vodní pl.  Pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad nebo bažina. 
13  zastavěná plocha a nádvoří  zast. pl.  Pozemek, na němž je budova nebo rozestavěná budova včetně nádvoří, budovy na lesním pozemku a budovy evidované na pozemku vodní plocha, společný dvůr, zbořeniště nebo vodní dílo. 
14  ostatní plocha  ostat. pl.  Pozemek neuvedený v předcházejících druzích pozemků. 

ÚDAJE O ZPŮSOBU VYUŽITÍ POZEMKŮ

Způsob využití pozemků

Kód  Způsob využití  Zkrácené označení  Význam využití pozemku 
skleník, pařeniště  skleník-pařeniště  Na pozemku je zřízen skleník nebo pařeniště (pozemky kódu 2 až 7 a 10). 
školka    Na pozemku je zřízena školka ovocných, lesních nebo okrasných stromů, viničná školka nebo školka pro chmelovou sáď (pozemky kódu 2 až 10 a 14). 
plantáž dřevin    Na pozemku je semenná plantáž, plantáž energetických dřevin, vánočních stromků, lignikultury apod. (pozemky kódu 2 až 10 a 14). 
les jiný než hospodářský  les (ne hospodář.)  Pozemek zařazený do kategorie lesy ochranné a lesy zvláštního určení podle § 7a 8 zákona č. 289/1995 Sb. (pozemky kódu 10). Vyhláškou č. 393/20013 Sb. byl doplněn seznam druhů lesních dřevin (podle Evropské unie), které lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvantifikovaný a testovaný materiál nebo mohou být zařazeny do Národního programu.
lesní pozemek, na kterém je budova  les s budovou  Lesní pozemek, na kterém je budova, ale pozemek není odňat z plnění funkcí lesa (pozemky kódu 10). 
rybník    Umělá vodní nádrž určená především k chovu ryb s možností úplného a pravidelného vypouštění (pozemky kódu 11). 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené  tok přirozený  Koryto vodního toku, které vzniklo působením tekoucí vody a dalších přírodních faktorů (bystřina, potok, řeka) nebo jehož přírodní charakter je změněn technickými zásahy, například břehovým opevněním nebo ohrázováním (pozemky kódu 11). 
koryto vodního toku umělé  tok umělý  Koryto vodního toku, které bylo vytvořeno uměle, například opevněné koryto vodního toku, průplav, kanál apod. (pozemky kódu 11). 
vodní nádrž přírodní  nádrž přírodní  Pozemek, na které je vodní nádrž, která nebyla vytvořena záměrnou lidskou činností, například jezero, přírodní deprese naplněná vodou apod. (pozemky kódu 11). 
10  vodní nádrž umělá  nádrž umělá  Pozemek, na kterém je vodní nádrž vytvořená záměrnou lidskou činností s výjimkou rybníku a bazénu ke koupání, například velká vodní nádrž vytvořená přehradou, malá vodní nádrž, nádrž vytvořená zatopením vytěžených ploch apod. (pozemky kódu 11). 
11  zamokřená plocha  zamokřená pl.  Zemský povrch trvale nebo po převážnou část roku rozbředlý, močál, mokřad, bažina (pozemky kódu 11). 
12  společný dvůr    Společný dvůr v podílovém spoluvlastnictví vlastníků bytových domů, které s tímto pozemkem sousedí (pozemky kódu 13). 
13  zbořeniště    Pozemek se zbořenou budovou nebo zříceninou (pozemky kódu 13). 
14  dráha    Pozemek, na kterém je dráha železniční, tramvajová, trolejbusová nebo lanová (§ 1 zákona č. 266/1994 Sb.) s vlastní dopravní cestou (pozemky kódu 14). 
15  dálnice    Pozemek, na kterém je dálnice a její součásti – § 4 zákona č. 13/1997 Sb. (pozemky kódu 14). 
16  silnice    Pozemek, na kterém je silnice I. až III. třídy a její součásti – § 5 zákona č. 13/1997 Sb. (pozemky kódu 14). 
17  ostatní komunikace  ostat. komunikace  Pozemek, na kterém je místní nebo účelová komunikace (včetně zpevněné lesní komunikace) a její součásti – § 6a 7 zákona č. 13/1997 Sb. (pozemky kódu 10 a 14). 
18  ostatní dopravní plocha  ost. dopravní pl.  Letiště, přístav, veřejné parkoviště, pokud není součástí pozemní komunikace (pozemky kódu 14). 
19  zeleň    Okrasná zahrada, uliční a sídlištní zeleň, park a jiná plocha funkční a rekreační zeleně (pozemky kódu 14). 
20  sportoviště a rekreační plocha  sport. a rekr. pl.  Hřiště, stadion, koupaliště, sportovní dráha a jízdárna, střelnice, autokemp, tábořiště apod. (pozemky kódu 10 a 14). 
21  hřbitov, urnový háj  hřbitov-urn. háj  Hřbitov, urnový háj (pozemky kódu 14). 
22  kulturní a osvětová plocha  kult. a osvět. pl.  Botanická a zoologická zahrada, skanzen, amfiteátr, památník apod. (pozemky kódu 14). 
23  manipulační plocha  manipulační pl.  Manipulační a skladová plocha – § 4 odst. 4 písm. d) (pozemky kódu 14). 
24  dobývací prostor  dobývací prost.  Prostor jednoho nebo více výhradních ložisek nebo prostor jen části výhradního ložiska (pozemky kódu 2 až 10 a 14). 
25  skládka    Skládka odpadu (pro kód 14). 
26  jiná plocha    Pozemek nevyužívaný žádným z ostatních vyjmenovaných způsobů včetně pozemku, na kterém je postavena stavba, která se v katastru neeviduje (pozemky kódu 14). 
27  neplodná půda    Svah, skála a jiná neplodná půda (pozemky kódu 14). 
28  vodní plocha, na které je budova  vod. pl. s budovou  Svah, skála a jiná neplodná půda (pozemky kódu 11). 

Poznámka:

V popisu využití pozemku jsou v závorce uvedeny kódy druhů pozemků, u kterých jsou evidovány způsoby využití pozemků.

ÚDAJE O ZPŮSOBU VYUŽITÍ STAVBY

Způsob využití stavby

Kód  Způsob využití  Zkrácené
označení 
Význam využití stavby 
zemědělská usedlost  zem. used.  Zemědělská usedlost (statek), soubor staveb, který tvoří zejména budova s obytnou částí, stodola, chlévy apod. 
bytový dům  byt. dům  Stavba pro bydlení [§ 2 písm. a) bod 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.]. 
rodinný dům  rod. dům  Stavba pro bydlení [§ 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.] . 
stavba pro rodinnou rekreaci  rod. rekr.  Stavba pro rodinnou rekreaci [§ 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.] např. rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata. 
stavba pro shromažďování většího počtu osob  shromaž.  Stavba pro shromáždění nejméně 200 osob (konferenční sály, divadla, koncertní sály, sportovní haly, tribuny apod.). 
10  stavba pro obchod  obchod  Stavba s prodejnami a jinými obchodním prostory, velkoprodejny, nákupní střediska, obchodní domy apod. 
11  stavba ubytovacího zařízení  ubyt. zař.  Stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené (hotel, penzion, turistická ubytovna, kolej, internát, kemp a skupina chat-bungalovů, kulturní nebo památkový objekt využívaný pro přechodné ubytování apod.). 
12  stavba pro výrobu a skladování  výroba  Stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, popř. pro služby mající charakter výroby a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě zemědělských staveb určených pro skladování. 
13  zemědělská stavba  zem. stavba  Stavba pro chov hospodářských zvířat, přípravu a skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin. 
14  stavba pro administrativu  adminis.  Stavba pro správní a řídicí složky podniků a organizací, i víceúčelová stavba pro administrativní účely, budova orgánu státní správy a územní samosprávy apod. 
15  stavba občanského vybavení  obč. vyb.  Stavba pro služby, tělesnou výchovu a rekreaci, kulturu, zdravotnictví a sociální péči, předškolní zařízení, školství a učiliště, vědu a výzkum apod. 
16  stavba technického vybavení  tech. vyb.  Stavba, která je součástí technického vybavení, tj. sítě energetické, vodovodní, stokové a telekomunikační, produktovody. 
17  stavba pro dopravu  doprava  Stavba pro zabezpečení dopravy. 
18  garáž    Objekt, popř. prostor, který slouží k odstavování nebo parkování silničních vozidel, jednotlivá, řadová nebo hromadná garáž. 
19  jiná stavba  jiná st.  Stavba jiného než v této tabulce uvedeného způsobu využití. 
20  víceúčelová stavba  víceúčel.  Stavba sloužící více účelům (např. obchodnímu, nm administrativnímu, bytovému, rekreačnímu apod.). 
21  skleník    Skleník, který je budovou podle § 2 odst. 1 písm. b), d) a e) katastrálního zákona
22  přehrada    Vodní dílo podle § 2 písm. a) vyhlášky č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí
23  hráz přehrazující vodní tok nebo údolí  hráz př.  Vodní dílo podle § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 23/2007 Sb. 
24  hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni  hráz pod.  Vodní dílo podle § 2 písm. b) bod 2 vyhlášky č. 23/2007 Sb. 
25  hráz ohrazující umělou vodní nádrž  hráz ohr.  Vodní dílo podle § 2 písm. b) bod 3 vyhlášky č. 23/2007 Sb. 
26  jez    Vodní dílo podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 23/2007 Sb. 
27  stavba k plaveb. účelům v korytech nebo na březích vod.toků  plav. úč.  Vodní dílo podle § 2 písm. d) vyhlášky č. 23/2007 Sb. 
28  stavba k využití vodní energie (vodní elektrárna)  vodní el.  Vodní dílo podle § 2 písm. e) vyhlášky č. 23/2007 Sb. 
29  stavba odkaliště  odkališ.  Vodní dílo podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 23/2007 Sb. 

Poznámky:

  1. U budov se zapisuje převažující způsob využití.
  2. V informačním systému katastru nemovitostí mohou být uvedeny též zrušené kódy způsobu využití stavby 1 (průmyslový objekt), 3 (objekt k bydlení), 4 (objekt lesního hospodářství) a 5 (objekt občanské vybavenosti), které není možné nově zapisovat, a to až do doby nejbližší změny v katastru týkající se příslušné budovy nebo do obnovy katastrálního operátu novým mapováním.
  3. Bližší popis významu kódů u druhů pozemků, způsobu využití pozemků , způsobu využití staveb a způsobu využití bytu nebo nebytového prostoru (jednotky) je uveden v bodech 1, 2, 3, 4 a 5 přílohy k vyhlášce č. 26/2007 Sb.

TYP STAVBY

Typ stavby

Kód  Název  Zkrácené označení 
budova s číslem popisným  č. p. ......... 
budova s číslem evidenčním  č. e. . ...... 
budova bez č. p. a bez č. e.  bez čp/če 
rozestavěná budova  rozestav. 
vodní dílo  vod. dílo 

ÚDAJE O ZPŮSOBU VYUŽITÍ BYTU NEBO NEBYTOVÉHO PROSTORU (JEDNOTKY)

Způsob využití bytu nebo nebytového prostoru

Kód  Způsob využití jednotky - název  Zkrácené označení 
byt   
ateliér   
garáž   
dílna nebo provozovna  dílna 
jiný nebytový prostor  j. nebyt. 

ÚDAJE O ZPŮSOBU OCHRANY NEMOVITOSTÍ

Způsob ochrany nemovitostí

Typ ochrany (zkráceně)  Kód
způsobu
ochrany 
Zkrácený název způsobu ochrany 
ochrana přírody a krajiny  národní park – I. zóna 
národní park – II. zóna 
národní park – III. zóna 
ochranné pásmo národního parku 
10  chráněná krajinná oblast – I. zóna 
11  chráněná krajinná oblast – II.–IV. zóna 
12  národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka 
  13  přírodní rezervace nebo přírodní památka 
14  ochr. pásmo jiného zvlášť chrán. území nebo pam. stromu 
34  evropsky významná lokalita 
35  ptačí oblast 
památková ochrana  15  nemovitá národní kulturní památka 
16  pam. rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci 
17  pam. zónabudova, pozemek v památkové zóně 
18  nemovitá kulturní památka 
19  ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam. 
ochr. přír. léč. láz, přír. léčiv. zdroje a zdroje přír. min. vody  20  vnitřní území lázeňského místa 
21  přír. léč. zdroj nebo zdroj přír. miner. vody 
22  ochr. pásmo přír. léčiv. zdroje nebo zdroje přír. miner.vody 
ochrana nerostného bohatství  23  chr. lož. území, dob. prostor, chr. území pro zvl. zásahy do z. kůry 
ochrana značky geodetického bodu  24  chráněná značka geodetického bodu 
25  chráněné území značky geodetického bodu 
jiná ochrana pozemku  26  pozemek určený k plnění funkcí lesa 
27  zemědělský půdní fond 
ochrana vodního díla  28  ochranné pásmo vodního díla 
Nahrávám...
Nahrávám...