dnes je 25.5.2024

Input:

Výzva ke zjednání nápravy - vzor

20.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11.2.2
Výzva ke zjednání nápravy – vzor

Ing. Bohumír Číhal

ÚŘAD................................. (obce, města, městské části) (adresa úřadu)

odbor......................... (název)

Č. j. ........................ Vyřizuje: ................. V .................. dne ..................
telef. ........................

Adresát:

(Jméno a příjmení nebo název ulice, č.

PSČ, obec nebo město)

VÝZVA
ke zjednání nápravy

Při kontrolní prohlídce stavby ............................ (název prováděné stavby) na pozemku č. parc. .......... (var. budovy č. p. ... ) v k. ú. ............, .............. (adresa anebo jiný popis místa stavby), která se uskutečnila dne ........... (datum), zjistil pracovník stavebního úřadu, že

................................................................... (popsat zjištěnou závadu nebo závady).

Úřad ............, odbor .......... jako stavební úřad příslušný podle SZ § 13 odst. 1 písm. ... zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vás podle § 134 odst. 2 stavebního zákona

vyzývá

abyste ve lhůtě

do..............

......................................................................................................................

(uvést způsob zjednání nápravy nebo požadavek bezodkladného zastavení nepovolených prací anebo výčet dokladů, které mají být předloženy, popřípadě jiný důvod výzvy)

Upozornění: (Vybrat variantu pro příslušnou osobu.)

Skutkovou podstatu porušení zákona nesplněním výzvy stavebního úřadu z kontrolní prohlídky stavby ve stanovené lhůtě kvalifikuje stavební zákon jako přestupek fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby, který má za následek zahájení sankčního správního řízení.

(var.) Podle ustanovení § 178 odst. 2 stavebního zákona se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako stavebník dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,

b) v rozporu s § 134 odst. 4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k zastavení prací na stavbě.

Za tento přestupek lze podle odst. 3 uložit pokutu do 200 000 Kč.

(var.) Podle ustanovení § 179 odst. 1 stavebního zákona se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník stavby dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě

Nahrávám...
Nahrávám...