dnes je 13.4.2024

Input:

Vzor č. 10 Žádost o založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům z katastru nemovitostí

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.10
Vzor č. 10 Žádost o založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům z katastru nemovitostí

Ing. Bohumil Kuba

Stáhnout vzor

I. Poskytovatel:

Český úřad zeměměřický a katastrální

   
Pod sídlištěm 9IČO: 00025712
182 11 Praha 8DIČ: není plátce DPH a je organizační složkou státu


Zákaznický účet číslo: Číslo jednací:
(doplní poskytovatel) (doplní poskytovatel)

II. Žadatel:

Žadatel tímto žádá o zřízení zákaznického účtu pro přístup do aplikace "Dálkový přístup“.

Fyzická osoba

Jméno a příjmení:
Adresa trvalého pobytu:
Ulice, č.p./č.o.: PSČ: Obec (město, městys):
Datum narození: DIČ:

Právnická osoba

Název:
Sídlo:
Ulice, č.p./č.o.: PSČ: Obec (město, městys):
Jste zařazeni do veřejného rozpočtu ?  ano ne Organizační složka státu ?  ano  ne
IČ: DIČ:

Bankovní spojení

Banka:
Adresa:
Pobočka:
Číslo účtu:

Další údaje

Číslo žádosti v evidenci žadatele: Kontaktní osoba:
e-mail: tel.:
Účel zpracování poskytnutých osobních údajů: Název země zpracování poskytnutých osobních údajů:
Poznámky:

III. Zákaznický účet

 
Účtovací období: 1 měsíc – čtvrtletí, viz pozn.
Způsob úhrady vyúčtované částky (faktury): inkasem – bankovním převodem
Kontrola místa připojení – IP adresa:

IV. Další ustanovení

Podmínky poskytování dálkového přístupu jsou podrobně upraveny v ustanovení § 10 vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Účtování výstupů dálkového přístupu se provádí podle přílohy č. 3 k této vyhlášce. Žadatel podpisem této žádosti se způsobem účtování souhlasí.

Žadatel se zavazuje:

  • nešířit poskytnuté údaje katastru a neužít je k jinému než právními předpisy dovolenému účelu,

  • nakládat s poskytnutými údaji v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,

  • uhrazovat vyúčtované částky za poskytnuté údaje na účet poskytovatele u ČNB číslo 19-6828001/0710 do 15 dnů ode dne vystavení vyúčtování. Pokud se tak nestane, vyúčtuje poskytovatel žadateli za každý den prodlení v platbě úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky,

  • oznámit poskytovateli jakoukoli změnu údajů uvedených v bodě II. žádosti.

Závazkový vztah založený touto žádostí se řídí obchodním zákoníkem.

Tato žádost je vyhotovena ve dvou výtiscích. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

V(e) dne: V Praze dne:

Za žadatele:

Za poskytovatele:

.........................................................
(titul, příjmení, jméno funkce)

Ing. Chotěnovský Tomáš
ředitel odboru služeb uživatelům

..........................................
(podpis, razítko)

.......................................
(podpis, razítko)

Odbor služeb uživatelům

cuzk.dpadmin@cuzk.cz

Tel.: 28404/1554

Fax.: 28404/1557

KOMENTÁŘ:

Služba založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí je bezplatná. Žádost o zřízení zákaznického účtu se podává ve 2 vyhotoveních na Český úřad zeměměřický a katastrální, odbor služeb uživatelům, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 - Kobylisy. Potvrzenou žádost, doplněnou číslem zřízeného zákaznického účtu a číslem jednacím, vrátí úřad zpět žadateli. Současně obdrží žadatel identifikační údaje (uživatelské jméno a výchozí heslo), kterými se bude jako registrovaný uživatel přihlašovat do systému. Přidělené uživatelské jméno je po celou dobu životnosti účtu neměnné.

Heslo slouží pouze k prvnímu přihlášení, poté jej uživatel musí nahradit vlastním privátním heslem. Po uplynutí účtovacího období (pravidelné měsíční nebo čtvrtletní) mu bude zaslána faktura v hodnotě odpovídající rozsahu vyžádaných výstupů v daném období. Pokud nebude faktura ve stanovené době uhrazena, poskytovatel dočasně zákaznický účet zablokuje.

Součástí žádosti je i závazek žadatele nepoužít údaje katastru nemovitostí k jinému, než právními předpisy dovolenému účelu, nešířit poskytnuté údaje [viz § 23 písm. i) a j) platného znění katastrálního zákona č. 344/1992 Sb.], a nakládat s poskytnutými údaji v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Úvodní obrazovka na www.katastr.cuzk.cz umožňuje žadateli získat pouze základní informace a funkční ukázku, označenou jako "Dálkový přístup na zkoušku“. Uživatel si zde může vyzkoušet a zároveň se naučit ovládat a využívat všechny funkce a vyhnout se tak pozdějším nedorozuměním a případným zbytečným vydáním za chybné nebo omylem spuštěné účtované výstupy. Vstup do vlastního systému je možný jen přes odkaz "Přístup pro registrované uživatele“. Je však vyhrazen pouze pro ty uživatele, kterým byl na základě žádosti založen zákaznický

Nahrávám...
Nahrávám...