dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor č. 4 Výpis z katastru nemovitostí

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.4 Vzor č. 4 Výpis z katastru nemovitostí

Ing. Bohumil Kuba

Vzor
Stáhnout vzor

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
(pro vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory podle zákona o vlastnictví bytů)

Komentář
KOMENTÁŘ:

Záhlaví výpisu z katastru nemovitostí obsahuje:

 1. okres výpisu z katastru nemovitostí (kód a název),

 2. obec (kód a název),

 3. katastrální území (kód a název),

 4. číslo listu vlastnictví,

 5. nadpis „Výpis z katastru nemovitostí“,

 6. u listu vlastnictví pro dům s vymezenými jednotkami nadpis „Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory“,

 7. u listu vlastnictví pro jednotku nadpis „Vlastnictví bytu a nebytového prostoru“,

 8. informaci, zda pozemky v daném katastrálním území jsou vedeny v jedné nebo dvou číselných řadách.

Část A obsahuje:

 1. slovní označení právního vztahu (vlastnické právo a další práva),

 2. údaje o vlastníkovi, popřípadě o každém spoluvlastníkovi a o jiném oprávněném z dalších práv,

  1. ba) jméno a příjmení, popřípadě akademické tituly nebo název vlastníka (spoluvlastníka), popřípadě jiného oprávněného, adresu trvalého pobytu nebo sídla, popřípadě označení společného jmění manželů zkratkou SJM a údaje o obou partnerech tvořících SJM,
  2. bb) identifikátor (rodné číslo, identifikační číslo organizace – IČO) vlastníka (spoluvlastníka), popřípadě jiného oprávněného,
  3. bc) spoluvlastnický podíl k nemovitostem uvedeným v části B.

Část B obsahuje údaje o nemovitostech, které vlastník zapsaný v části A vlastní nebo ke kterým má jiný oprávněný zapsaný v části A další právo. Část B je členěna do oddílů:

 1. „Pozemky“ s údaji: parcelní číslo, výměra, druh pozemku, způsob využití a způsob ochrany,

 2. „Budovy“ s údaji: část obce, do které budova s číslem popisným nebo evidenčním přísluší, číslo popisné nebo evidenční, způsob využití budovy, způsob její ochrany a číslo parcely (čísla parcel), na které (kterých) je budova evidována,

 3. „Jednotky“ s údaji o domě, ve kterém jsou vymezeny, číslo jednotky, popřípadě popis jejího umístění v domě, typ a způsob využití jednotky, velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu, popřípadě pozemku.

 4. „Pozemky evidované zjednodušeným způsobem“ s údaji: původ parcely zjednodušené evidence[Pozemkový katastr (PK), Evidence nemovitostí (EN), Grafický příděl (GP)], parcelní číslo a výměra; v případě, že pozemek přešel změnou hranic z jiného katastrálního území, je uveden i název původního katastrálního území.

  V části B je pod písmenem „P“ vyznačena u nemovitostí (pozemku, budovy, jednotky) plomba, jsou-li právní vztahy k nim dotčeny změnou

Část B1 obsahuje:

 1. jiná věcná práva k nemovitostem (např. práva k cizím nemovitostem odpovídající věcnému břemenu, právo stavby) a další práva, pokud byla zapsána podle dřívějších předpisů, s údaji o typu právního vztahu, s uvedením pro vlastnictví které nemovitosti uvedené v části B je právo zřízeno a k jaké nemovitosti,

 2. údaje o listinách, které byly podkladem k zápisu práva v části B1, tj. spisové značky listin nebo jiné jejich označení (např. název a datum jejich vyhotovení) nebo čísla knihovních vložek pozemkových knih (byl-li zápis proveden podle pozemkové knihy),

 3. odkaz na řízení, ve kterém je právo do katastru zapsáno u nově zapisovaných údajů, případně odkaz na položku výkazu změn u údajů zapsaných před převodem do ISKN (informačního systému katastru nemovitostí).

Část C obsahuje:

 1. omezení vlastnického práva k nemovitostem uvedeným v části B, tj.:

  1. aa) poznámky podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1992 Sb. (např. omezení dispozičních práv z titulu prohlášení konkursu nebo z titulu předběžného opatření soudu) a poznámka podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 265/1992 Sb. o nařízené exekuci soudem,
  2. ab) zatížení nemovitosti (např. zástavní právo, věcné předkupní právo),
  3. ac) omezení z práva odpovídajícího věcnému břemenu (služebnosti), s údaji o typu právního vztahu s uvedením, k jaké nemovitosti uvedené v části B se omezení váže, u zástavního práva dále výše jistiny zajištěné
Nahrávám...
Nahrávám...