dnes je 13.4.2024

Input:

Vzor: Oznámení o užívání stavby

14.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.1
Vzor: Oznámení o užívání stavby

Ing. Bohumír Číhal

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 18h vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

ČÁST A

I. Identifikační údaje stavby

(název, účel stavby, místo, pokud dochází ke změně parcelního čísla – uvést původní a nové parcelní číslo)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II. Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osob uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: ...................................................................................................................................................

Datová schránka:..............................................................................................................................................

Oznamuje-li užívání stavby více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano □ ne

III. Stavebník jedná

□ samostatně

□ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon: ..............................................................................................................................

Fax / e-mail: ..................................................................................................................................................

Datová schránka: ...........................................................................................................................................

IV. Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba provedena

(označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Stavba byla provedena s nepodstatnými odchylkami od uvedených dokumentů nebo od projektové dokumentace

ne

□ ano (popis a zdůvodnění nepodstatných odchylek)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Nahrávám...
Nahrávám...