Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

12.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.1
Vzor oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Ing. Bohumír Číhal

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

s certifikátem autorizovaného inspektora

podle ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 18f vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

ČÁST A

I. Identifikační údaje stavebního záměru

(název, místo, účel stavby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II. Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osob uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: …................................................................................................................................................

Datová schránka:..............................................................................................................................................

III. Údaje o autorizovaném inspektorovi a o vydaném certifikátu

Jméno, příjmení, č. ev. autorizovaného inspektora …........................

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: …................................................................................................................................................

Datová schránka:..............................................................................................................................................

Datum vydání a č.j. certifikátu ........................................................................................................................

IV. Údaje o stavebním záměru a jeho popis

nová stavba

□ změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)

□ změna stavby před jejím dokončením
původní povolení vydal............................................................................................................................
dne..............................................pod č.j. ….............................................................................................

□ soubor staveb

□ podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury

□ stavby zařízení staveniště

□ stavba byla umístěna územním rozhodnutím / územním souhlasem / veřejnoprávní smlouvou
které vydal …......................................….........................................…....................................................
dne..............................................pod č.j. ….....................................…....................................................

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby), jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba nebo stavební úpravy) se navrhuje z důvodu změny v užívání stavby: □ ne

□ ano

Pokud ano, uvést nový způsob užívání stavby.....................………………………………………………..

.........................................................................................................................................................................

Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):

Nová výstavba:

počet bytů ………………………………………………..…………………………….…………...........….

užitková plocha všech bytů v m2 (bez plochy nebytových prostor)……………………....…………………

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):

počet nových bytů………………………………………………………………………………….......……

počet zrušených bytů…………………………………………………………………………...……………

počet bytů ve kerných se provádí stavební úpravy………………………………………….....……………

užitková plocha všech bytů v m2 (bez plochy nebytových prostor)…………………………....……………

V. U dočasného stavebního záměru

Doba trvání:

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: