Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor: Oznámení změny v užívání stavby

15.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.4
Vzor: Oznámení změny v užívání stavby

Ing. Bohumír Číhal

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

podle ustanovení § 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

ČÁST A

I. Stavba, která je předmětem oznámení

(název, místo stavby, účel stavby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II. Osoba oznamující změnu

□ vlastník stavby

□ osoba, která prokáže právo změnit užívání stavby

(fyzická osob uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: …................................................................................................................................................

Datová schránka: .............................................................................................................................................

Oznamuje-li změnu v užívání více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano □ ne

III. Oznamující osoba jedná

□ samostatně

□ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:...............................................................................................................................

Fax / e-mail: …...............................................................................................................................................

Datová schránka:............................................................................................................................................

IV. Údaje o navrhované změně

Dosavadní účel užívání: .................................................................................................................................

Navrhovaný účel užívání (popis navrhované změny v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a nebo změny v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Odůvodněné zamyšlené změny: ….................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Statistické údaje:

Pokud navrhovanou změnou vznikají nebo se ruší byty:

počet nových bytů………………………………………………………………………………….......……

počet zrušených bytů…………………………………………………………………………...……………

užitková plocha všech bytů v m2 (bez plochy nebytových prostor)…………………………....……………

Změna vyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu:

ne

□ ano, jedná se o tyto nové nároky:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Pro změnu bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí:

ne

□ ano

označení orgánu, který stanovisko vydal: .......................................................................................................

datum zhotovení a č.j. stanoviska ...................................................................................................................

Na změnu s užívání stavby bylo vydáno rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území podle § 81 SZ

ne

□ ano

označení orgánu, který stanovisko vydal: .......................................................................................................

datum zhotovení a č.j. stanoviska ...................................................................................................................

V. U dočasné stavby:

Doba trvání do …............................................................................................................................................

V …………...……………………dne……..…....…….

………………………………………………..

podpis

ČÁST B

Přílohy k oznámení o změně v užívání stavby:

□ 1. Doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, nebo souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání stavby, není-li oznamující osoba vlastníkem stavby.

□ 2. Plná moc v případě zastupování oznamující osoby, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.

□ 3. Dokumentace s vyznačením stávajícího a

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: