dnes je 4.10.2023

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o dílo dle § 2586 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.30.1
Vzor s výkladem - Smlouva o dílo dle § 2586 NOZ

Vzor s výkladem - Smlouva o dílo podle § 2586 a násl. NOZ

 

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. NOZ

 

Smluvní strany:

 

Ing. arch. Emil Zouhar, CSc.

místo podnikání Jeseniova 45, Praha 3

bankovní spojení: účet číslo 012345678/0800 vedený u České spořitelny, a.s

IČ 10203040

DIČ CZ 10203040

(dále jen „zhotovitel")

 

a

 

Nová lékárna, a.s.

se sídlem Palackého 23/12, 612 00 Brno

IČ 22223334

DIČ CZ2223334

zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 5454

zastoupená předsedou představenstva Mgr. Petrem Tůmou,

ve věcech technických a realizačních je oprávněn za objednatele jednat

Ing. Dalibor Mácha, podle plné moci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

(dále jen „objednatel"),

 

uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

smlouvu o dílo:

 

Článek I

Předmět smlouvy

 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dodávku a realizaci interiérového vybavení, včetně montáže pro lékárnu na adrese Palackého 23/12, Brno (dále jen „dílo").

 

2. Dodávka díla bude uskutečněna podle objednatelem odsouhlaseného architektonického návrhu Ing. arch. Emila Zouhara, CSc., v materiálovém provedení podle předané specifikace. Věcná a cenová specifikace je přílohou č. 2 této smlouvy.

 

Článek II

Termín a podmínky plnění

 

1. Zhotovitel je povinen dílo dokončit do 15. 6. 2014.

 

2. V případě nesplnění tohoto termínu zhotovitelem byla mezi smluvními stranami sjednána smluvní pokuta ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

 

3. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli umožní zahájení dodávky díla předáním prostor určených k instalaci díla nejpozději do 15. 5. 2014.

 

4. Zhotovitel bude dílo provádět za těchto podmínek:

 

Varianta A: přejímání díla po částech - podle § 2610 odst. 2 NOZ vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení

 

a) částka ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) + DPH uvedená v čl. III odst. 4 této smlouvy bude zaplacena zhotoviteli na výše specifikovaný bankovní účet do 3 dnů ode dne dokončení a předání části A) - výroby zázemí výdeje,

 

b) částka ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) uvedená v čl. III odst. 4 této smlouvy bude zaplacena zhotoviteli na výše specifikovaný bankovní účet do 3 dnů ode dne dokončení části B) - výroby prostorové gondoly a táry do oficíny,

 

c) částka ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) + DPH uvedená v čl. III odst. 4 této smlouvy bude zaplacena zhotoviteli na výše specifikovaný bankovní účet do 3 dnů ode dne dokončení části C) - výroby výstavních vitrín v oficíně,

 

d) částka ve výši 800.000 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) + DPH na základě faktury se splatností 10 dnů po dokončení zbylých částí díla podle specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a předání díla zhotovitelem objednateli v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 této smlouvy,

 

e) v objektu lékárny, Brno Palackého 23/12, budou ukončeny veškeré stavební práce a vyklizené prostory pro lékárnu budou zcela k dispozici pracovníkům zhotovitele do 15. 5. 2014.

 

5. V případě nesplnění termínu dokončení stavby nebo nepředání prostoru anebo neuhrazení zálohové platby objednatelem ve sjednaném termínu byla mezi smluvními stranami sjednána smluvní pokuta ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

 

6. Zhotovitel si vyhrazuje právo prodloužení lhůty dohodnutého plnění z důvodů hodných zvláštního zřetele, kterým se pro účely této smlouvy míní nemoc, věci správního a administrativního charakteru a důsledky vyšší moci. Dále je zhotovitel oprávněn prodloužit lhůtu dohodnutého plnění o adekvátní dobu prodlení objednatele s předáním prostor k instalaci díla ve smyslu této smlouvy.

 

Článek III

Cena díla a způsob placení

 

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran bez DPH ve výši 1.500.000 Kč (slovy: Jeden milion pět set tisíc korun českých).

 

Podle § 2586 NOZ je cena díla ujednána dostatečně určitě, pokud je dohodnut alespoň způsob jejího určen, anebo je-li určena alespoň odhadem. Pokud smluvní strany mají vůli uzavřít smlouvu o dílo bez určení ceny díla, za ujednanou cenu platí cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.

 

Varianta A: uvedeno - placení po částech

 

Varianta B: Tato cena díla bude uhrazena 10 dnů po provedení a předání díla zhotoviteli. Pro tento případ vymazat čl. II odst. 4 a) až e).

 

Obecně podle § 2610 odst. 1 NOZ platí, že právo na zaplacení kupní ceny vzniká provedením díla.

 

Dále podle § 2611 NOZ platí, že pokud se dílo provádí po částech nebo se značnými náklady a strany si neujednaly placení zálohy, může zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům

 

Tato cena může být upravena na základě věcné a cenové specifikace podle skutečně provedené dodávky a podle projednané projektové dokumentace odsouhlasené oběma smluvními stranami.

 

Varianta: CENA URČENÁ ODHADEM

Smluvní strany se dohodly na určení ceny odhadem, jelikož není možno ke dni podpisu této smlouvy cenu přesně určit

 

Cena díla byla stanovena odhadem smluvních stran ve výši 1.350.000 Kč.

 

Pro případ, že zhotovitel po uzavření této smlouvy zjistí, že takto určenou cenu je nutno podstatně překročit, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněním nové vyšší ceny. Pokud takto neučiní bez zbytečného odkladu poté, kdy potřebu zvýšení ceny zhotovitel zjistí nebo zjistit mohl a měl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit. Pokud objednatel neodstoupí od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co mu je doručeno oznámení o zvýšení ceny, platí, že se zvýšením souhlasí. Pokud tedy v důsledku prodlení s dodávkou díla hrozí objednateli vyšší škoda než cena díla, musí se smluvní pokuta adekvátně upravit.

 

2. Objednatel je povinen zajistit provedení platby v termínu splatnosti. V případě neuhrazení platby ve sjednaném termínu je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01 % z fakturované části ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

 

Podle § 2048 a násl. NOZ nově platí, že pokud je sjednána smluvní pokuta, může tuto věřitel požadovat bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda.

 

Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla zhotoviteli následujícím způsobem:

 

a) částka ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) + DPH bude zaplacena zhotoviteli na výše specifikovaný bankovní účet do 3 dnů ode dne dokončení výroby zázemí výdeje, tedy části A),

 

b) částka ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) + DPH bude zaplacena zhotoviteli na výše specifikovaný bankovní účet do 3 dnů ode dne ukončení výroby prostorové gondoly a táry do oficíny, tedy části B),

 

c) částka ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) + DPH bude zaplacena zhotoviteli na výše specifikovaný bankovní účet do 3 dnů ode dne ukončení výroby výstavních vitrin v oficíně, tedy části C),

 

d) částka ve výši 800.000 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) + DPH na základě faktury se splatností 10 dnů po

Nahrávám...
Nahrávám...