dnes je 7.7.2020

Input:

Vzor žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby

13.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.2
Vzor žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby

Ing. Bohumír Číhal

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

V …………...……………………dne……..…....…..….

Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ STAVBY

podle ustanovení § 118 odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

I. Žadatel

fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování):

fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování):

právnická osoba

název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................…

(Telefon / mobilní telefon: .................................................................................................................................

Fax / e-mail: ………..........................................................................................................................................

Datová schránka:..……......................................................................................................................................*)

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou jejich údaje připojené v samostatné příloze:

ano □ ne

Žadatel jedná:

□ samostatně

□ je zastoupen: v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

(Telefon / mobilní telefon: .................................................................................................................................

Fax / e-mail: ………..........................................................................................................................................

Datová schránka:..……......................................................................................................................................*)

II. Základní údaje o stavebním záměru

Označení, účel (kapacita) stavby podle povolení (ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, certifikát autorizovaného inspektora):

…..……………………………………………………………………………………………………………

místo stavby ……..…………………………………………………………………………………………

datum vyhotovení a číslo jednací /spisová značka

územního rozhodnutí nebo ………………………………………………………………………….

územního souhlasu…………………………………………………………………………………..

stavebního povolení………………………………………………………………………………...

povolení změny stavby před dokončením…………………………………………………………..

veřejnoprávní smlouvy………………………………………………………………………………

□ ohlášení (§ 104 stavebního zákona)…………………………………………………………………

□ certifikátu autorizovaného inspektora………………………………………………………………..

Termín dokončení stavby stanovený stavebním povolením: ………………………………………………..

III. Důvody, pro které nebylo možné stanovený termín dokončení stavby dodržet:

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………...

IV. Navrhovaný termín dokončení stavby: …………………………………

V. Odůvodnění žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby:

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

V …………...……………………dne……..…....…….

…………………..............………….............

podpis stavebníka nebo jeho zástupce

*) nepovinné

Přílohy žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby:

  1. plná moc v případě zastupování stavebníka