Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor žádosti o změnu stavby před jejím dokončením

13.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.1
Vzor žádosti o změnu stavby před jejím dokončením

Ing. Bohumír Číhal

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

V …………...……………………dne……..…....…….

Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

podle ustanovení § 118 odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST A.

 1. Identifikační údaje stavebního záměru

Označení stavby, název, místo a účel stavby (kapacita)

...........................................................................................................……………………..........................................

........................................................................................................…………………….............................................

 1. Stavebník

fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu):

fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu):

právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby :

...........................................................................................................……………………..........................................

........................................................................................................…………………….............................................

......................................................................................................……………………...............................................

........................................................................................................................…………………............................…

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: …................................................................................................................................................

Datová schránka:……………………………………………………………………………..……………...

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:

ano □ ne

 1. Stavebník jedná

□ samostatně

□ je zastoupen

jméno, příjmení/název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

......................................................................................................………..................................................................

.................................................................................................……….......................................................................

………………………………………………………………………..…………………………………...............…

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: …................................................................................................................................................

Datová schránka:……………………………………………………………………………..……………...

 1. Údaje o stavbě a její stručný popis

nová stavba nebo její změna

□ soubor staveb

□ podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury

□ stavby zařízení staveniště

□ územní rozhodnutí/územní souhlas

vydal …………………………...……….. dne …….……………… pod č.j……………………

ohlášení (§ 104 stavebního zákona) ze dne: ………………………………….

□ stavební povolení / veřejnoprávní smlouva / certifikát autorizovaného inspektora

vydal ……………………………...…….. dne …….……………… pod č.j……………………

Základní údaje o stavbě podle projektové dokumentace (označení, obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby, počet bytů a jejich užitková plocha), technickém nebo výrobním zařízení, provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních. U dočasného záměru doba trvání a úprava pozemku po jeho odstranění.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................………....................…

...................................………………………………………………………………….............................................

Terminy provedení povolené stavby: zahájení .....................................dokončení:.................................…

 1. Místo stavby – pozemky nebo stavby dotčené záměrem
obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra m2

Pozemek (pozemky) jsou ve vlastnictví: □ stavebníka □ jiného vlastníka

Navrhuje-li se stavba na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:

□ ano □ ne

 1. Sousední pozemky a stavby na nich
obec katastrální území parcelní č. druh stavby na pozemku

Jedná-li se o více pozemků, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:

□ ano □ ne

 1. Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (například na pozemní komunikaci, vodovod, kanalizaci, rozvod plynu)

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 1. Rozsah a vybavení staveniště

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 1. Zpracovatel projektové dokumentace (jméno a příjmení, adresa, titul, číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….................

 1. Zhotovitel stavby

Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ bylo-li přiděleno. V případě stavby prováděné svépomocí jméno/název osoby pověřené prováděním stavebního dozoru:

......................................................................................................................................................................…

......................................................................................................................................................................…

 1. Navrhovaná změna stavby

Navrhovaná změna stavby

je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu,

doklad o tom je □ součástí projektové dokumentace

v příloze žádosti

□ je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů

doklad o tom je □ součástí projektové dokumentace

v příloze žádosti

Popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením/ohlášením/veřejnoprávní smlouvou/oznámením AI a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….................

XI. Předpokládaný termín zahájení a dokončení změny stavby před jejím dokončením

Zahájení ………………………………………

Dokončení …………………………………….

 1. Orientační náklad na provedení změny stavby před jejím dokončením

…………………………………………...............… Kč.

 1. Seznam a adresy známých účastníků řízení
Jméno, příjmeníNázev (u právnické a podnikající fyzické osoby) BydlištěSídlo

Jedná-li se o více účastníků, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

□ ano □ ne

 1. K provedení stavby má být použit sousední pozemek/stavba

□ ano □ ne

S vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena □ ano □ ne

V kladném případě uvést:

označení pozemků/staveb podle odstavce V ……………………………………………………………...

rozsah záboru ……………………………………………………………………………………………..

dobu záboru………………………………………………………………………………………………..

druh prací ………………………………………………………………………………………………….

V …………...……………………dne ……..…....…….

………………………………………………..

podpis

ČÁST B

Přílohy žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením

□ 1. doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitos

□ 2. plná moc v případě zastupování stavebníka

□ 3. projektová dokumentace změn stavby (zpracovaná projektantem)

□ 4. plán kontrolních prohlídek stavby

□ 5. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

□ 6. doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena)

□ 7. územní rozhodnutí nebo územní souhlas (pokud je vydal jiný správní orgán)

8. závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením změny stavby před dokončením dotčeny

□ jsou uvedena samostatně

□ jsou připojena v dokladové části dokumentace, s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání,

a to na úseku:

□ ochrany přírody a krajiny ………………………………………………………………………………..

□ ochrany vod…………………………………….………….…………………………………………….

□ ochrany ovzduší………………………………………………………..………………………................

□ ochrany zemědělského půdního fondu …………………………………………………………………..

□ ochrany lesa………………………………………………………..………………………......................

□ ochrany ložisek nerostných surovin ……………………………………………………………………..

□ odpadového hospodářství ………………………………………………………..…………………

□ veřejného zdraví ………………………………………………………………………………………….

□ lázní a zřídel .……………………………………………………………………………………………

□ prevence závažných havárií………………..……………………………………………………………..

□ veterinární péče…………………………………………………………..……………………................

□ památkové péče…………………………………………………………..……………………................

□ dopravy na pozemních komunikacích …………………………………………………………………..

□ dopravy drážní…………………………………………………………..……………………..................

□ dopravy letecké…………………………………………………………..…………………….................

□ dopravy vodní……………………………………………………………..…………………...................

□ energetiky……………………………………………………………..…………………..........................

□ jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením ……………………………………………….

□ elektronických komunikací……………………………………..………………………………………..

□ obrany státu...........................................................................................................................................

□ bezpečnosti státu ..............……………………………………………………………..………………

□ civilní ochrany………………………………………………………………..………………..................

□ požární ochrany…………………………………………………………………………..………………

□ další …………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

9. stanoviska vlastníků veřejné

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: