dnes je 25.6.2024

Input:

Odborné způsobilosti

4.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.8 Odborné způsobilosti

JUDr. Irena Novotná

GEOLOGICKÉ PRÁCE A ČINNOSTI

Právní úprava

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., s účinností 1. 1. 2011

Vyhláška č. 206/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, s účinností od 20. 6. 2001

Vyhláška č. 282/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, o evidenci geologických prací, s účinností ve znění vyhlášky č. 368/2004 Sb., s účinností od 1. 9. 2004

Vyhláška č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, s očinností od 1. 9. 2004

Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění vyhlášky č. 18/2009 Sb., s účinností od 1. 2. 2009

Geologické práce

Geologickými pracemi se rozumí geologický výzkum a průzkum na území České republiky, zahrnující:

 • zkoumání, hodnocení, dokumentování a zobrazování vývoje a složení geologické stavby území,

 • vyhledávání a průzkum ložisek nerostů a vod nacházejících se v podzemí, ověřování jejich zásob a zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,

 • zjišťování a ověřování inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínek a poměrů v území pro účely územního plánování a provádění staveb, pro účely stabilizace sesuvných území, pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení k uskladňování plynů, kapalin a odpadů v horninovém prostředí a v podzemních prostorech, pro průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry a pro zajišťování a likvidaci starých důlních děl,• zjišťování a hodnocení geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí a odstraňování antropogenního znečištění v horninovém prostředí.

Geologický výzkum

Geologický výzkum zahrnuje zkoumání vzniku a působení geologických procesů, zkoumání, hodnocení a dokumentování geologické stavby území, jejích prvků a zákonitostí.

Geologický průzkum

Geologický průzkum zahrnuje účelově zaměřené geologické práce, jimiž se zkoumá území v podrobnostech přesahujících geologický výzkum.

Podle účelu prací se člení na:

 • ložiskový průzkum,

 • průzkum pro zvláštní zásahy do zemské kůry,

 • hydrogeologický průzkum,

 • inženýrsko-geologický průzkum,

 • průzkum geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí.

Ložiskový průzkum se člení na etapy:

 • vyhledávání, jehož účelem je zhodnotit území z hlediska možného výskytu ložisek nerostů, ověřit jejich přibližný rozsah, provést výpočet zásob a vymezit střety zájmů pro následný průzkum,

 • průzkumu na již známém a evidovaném ložisku nerostů, na kterém dosud nebyl vymezen dobývací prostor, a to za účelem získání podkladů pro výpočet prozkoumaných zásob a prokázání jejich využitelnosti a pro řešení střetu zájmů s uvažovaným dobýváním ložiska,

 • těžebního průzkumu, který se provádí v již stanoveném dobývacím prostoru pro účelné vydobytí ložiska.

ČLENĚNÍ OSTATNÍCH DRUHŮ PRŮZKUMNÝCH PRACÍ

Průzkumné území pro ložiskový průzkum a dotčené orgány státní správy

Geologické práce pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů a průzkum výhradních ložisek nevyhrazených nerostů je možno provádět pouze na průzkumném území, které stanoví Ministerstvo životního prostředí. Lze je stanovit pouze pro osobu, která má oprávnění k hornické činnosti.

Žádost o stanovení průzkumného území

K vyhledávání a průzkumu výhradního ložiska má pak tato osoba výhradní právo. Tohoto práva se může zcela nebo zčásti písemně vzdát. Náležitosti žádosti o stanovení průzkumného území stanoví zákon. Ty platí obdobně i pro žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry. Stanovení průzkumného území lze převést na jinou osobu jen na základě písemné smlouvy a s písemným souhlasem ministerstva. Na tuto osobu pak přecházejí veškeré povinnosti a závazky vzniklé původnímu oprávněnému. Uvedená osoba musí ministerstvu prokázat, že je schopna jim dostát. Povrchové hranice průzkumného území jsou dány uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou definovány souřadnicemi v platném souřadnicovém systému. Hranice pod povrchem jsou dány svislými rovinami procházejícími stranami povrchového obrazce.

Účastníci žádosti o stanovení průzkumného území

Účastníkem řízení o stanovení průzkumného území je žadatel, obec, na jejímž území je navržené průzkumné území nebo jeho část situována, popř. osoby, kterým to přiznává zvláštní zákon.

Průzkum ložiska, podání konkurečnních žádostí, zahájení řízení

Na výhradní ložisko lze stanovit jen jedno průzkumné území. Jde-li o průzkum ložiska nalezeného za prostředky ze státního rozpočtu, oznámí ministerstvo příjem žádosti o jeho stanovení v Obchodním věstníku. Do 30 dnů od tohoto oznámení je možno podat konkurenční žádosti. Do té doby není řízení zahájeno. V případě více žadatelů rozhodne ministerstvo s přihlédnutím k tomu, která žádost zajišťuje získání úplnějších geologických informací a lepší ochranu zákonem chráněných zájmů. V rozhodnutí vymezí ministerstvo souřadnicemi průzkumné území, popř. výhradní ložisko, pro jehož průzkum se průzkumné území stanoví, dobu platnosti a podmínky pro provádění prací.

Podmínky k zamítnutí žádosti

Ministerstvo žádost zamítne, jestliže:

 • navržené průzkumné území se zcela nebo zčásti překrývá s územím již stanoveným jiné osobě pro stejný nerost nebo se stanoveným dobývacím prostorem,

 • na ložisko byl udělen jiné osobě než žadateli předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru podle horních předpisů,

 • žadatel neprokáže požadovanou bezúhonnost nebo oprávnění k hornické činnosti,

 • k vyhledávání ložisek ropy nebo zemního plynu žadatel neprokáže technickou a finanční způsobilost,

 • žadateli bylo v posledních deseti letech zrušeno průzkumné území nebo

 • průzkum je v rozporu se státní surovinovou politikou nebo politikou životního prostředí, zájmy obrany státu, mezinárodními závazky státu, popř. jestliže další veřejný zájem převýší zájem na dalším průzkumu a následném využití výhradního ložiska.

Prodloužení doby platnosti o stanovení průzkumného ozemí

Dobu planosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území lze prodloužit, není-li stanovená lhůta dostatečná k ukončení činnosti, která je předmětem rozhodnutí, a činnost byla vykonávána v souladu s rozhodnutím. Ministerstvo životního prostředí vede o stanovených průzkumných územích souhrnnou evidenci. Příslušné údaje z této evidence jsou veřejně přístupné.

Poplatek za oprávnění provádět ložiskový průzkum

Za oprávnění provádět ložiskový průzkum se platí poplatek odvozený z plochy průzkumného území. Poplatek činí v roce, v němž byl průzkum započat, 2 000 Kč za každý i započatý km2. V dalších letech se tento poplatek každým rokem zvyšuje o 1 000 Kč. Poplatek je příjmem obcí, v jejichž územním obvodu se průzkumné území nachází. Leží-li průzkumné území v územním obvodu více obcí, rozdělí se mezi ně poplatek podle poměru jeho ploch.

Dohoda s vlastníkem pozemku

Vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů lze provádět jen na základě dohody s vlastníkem pozemku, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak.

Vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu

Zákon obsahuje zvláštní ustanovení pro vyhledávání a průzkum ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu.

Žádost o stanovení průzkumného území k vyhledání ložisek ropy a zemního plynu

Žádosti o stanovení průzkumného území k těmto účelům, jakož i své podněty v tomto směru, oznamuje ministerstvo s příslušnými údaji v Úředním věstníku Evropské unie s uvedením lhůty (ne kratší než 90 dní), v níž lze podat konkurenční žádosti. Při posuzování žádostí a při rozhodování o nich ministerstvo přihlíží i k technické a finanční způsobilosti žadatele, navrženému způsobu průzkumu a k tomu, která žádost zajišťuje získání lepších geologických informací. Uvedeného postupu se však nepoužije v případech, kdy je aspoň jedna hranice navrhovaného průzkumného území společná s územím, k němuž již bylo vydáno rozhodnutí o stanovení průzkumného území ke shora uvedenému očelu. Bylo-li vydáno jiné osobě než je žadatel, vyzve ji ministerstvo, aby se k podané žádosti vyjádřila nebo podala konkurenční žádost. O konkurenčních žádostech pak ministerstvo rozhodne na základě posouzení, který za žadatelů je schopen získat nejúplnější geologické informace a zajistit nejlepší ochranu zákonem chráněných zájmů

Náležitosti rozhodnutí a dotčené orgány státní správy

Náležitosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území upravuje zákon. Ministerstvo může dobu platnosti rozhodnutí v odůvodněných případech zkrátit. Ministerstvo poskytuje příslušným orgánům Evropských společenství v rozsahu, který zákon stanoví, příslušné informace, týkající se vyhledávání a průzkumu ložisek ropy nebo hořlavého plynu na území České republiky. V pochybnostech o tom, zda jde o geologické práce nebo zda jde o geologický výzkum nebo průzkum, popř. o jakou jejich etapu jde, rozhoduje Ministerstvo životního prostředí.

OPRÁVNĚNÍ KE GEOLOGICKÝM PRACÍM NA CIZÍCH POZEMCÍCH

Osvědčení k odborné způsobilosti

Projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, které jsou spojeny se zásahem do pozemků, jsou oprávněny právnické a fyzické osoby, které splňují podmínky stanovené právními předpisy a u nichž tyto práce řídí a za jejichž výkon odpovídá osoba s osvědčením odborné způsobilosti k těmto pracím (odpovědný řešitel geologických prací).

Oprávněný orgán státní správy

O vydání, popř. o odnětí uvedeného osvědčení rozhoduje Ministerstvo životního prostředí.

Podmínka k získání osvědčení

Podmínkou odborné způsobilosti je vysokoškolské vzdělání geologického směru, odborná praxe v oboru minimálně tři roky, zahrnující podíl na řešení geologických úkolů, odborná úroveň dosavadních prací, složení zkoušky ze znalosti potřebných předpisů a bezúhonnost. Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. U žadatelů s více než desetiletou odbornou praxí může v odůvodněných případech ministerstvo prominout nesplnění podmínky vysokoškolského vzdělání geologického směru. K posouzení odborné úrovně dosavadních prací pověří ministerstvo odborné garanty z řad odborníků doporučených profesními sdruženími. Doklady potřebné k prokázání odborné způsobilosti, obory a specializace, pro něž se osvědčuje odborná způsobilost, rozsah potřebných znalostí právních předpisů souvisejících s geologickými pracemi, postup při ověřování odborné způsobilosti a způsob evidence a zveřejňování vydaných osvědčení stanoví ministerstvo vyhláškou.

Potvrzení projektů

Odpovědný řešitel geologických prací opatřuje projekty a zprávy o geologických pracích vlastnoručním podpisem a otiskem kulatého razítka s pořadovým číslem, pod nímž mu bylo vydáno osvědčení o odborné způsobilosti.

Osvědčení od osoby usazené v jiném členském státě EU

Osvědčení odborné způsobilosti se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a která hodlá ojediněle nebo dočasně projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, prokáže-li, že je příslušníkem takového členského státu a je k této činnosti podle právních předpisů tohoto státu oprávněna. Doklady o tom je povinna předložit před zahájením těchto činností Ministerstvu životního prostředí. V případě, že uvedené podmínky nesplňuje, ministerstvo jí o tom vydá do 15 dnů rozhodnutí.

Povinnosti kontrolovaných organizací

Kontrolované organizace jsou povinny:

 • umožnit pracovníkům kontroly, kteří se prokáží služebním

Nahrávám...
Nahrávám...