dnes je 10.6.2023

Input:

Vzory

12.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.4
Vzory

Ing. Bohumír Číhal

Vzor č. 1 – Prokázání kvalifikace – Prohlášení podle zákona č. 137/2006 Sb., § 53

Čestné prohlášení

Uchazeč ............................., se sídlem ............................, IČO:......................

podávající nabídku k veřejné zakázce s názvem .............................tímto prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady požadované ustanovením § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, odstavec 1 písm. c) až f) a g), i) až k) a je dodavatelem

  • který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

  • vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

  • který není v likvidaci;

  • který nemá nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani;

  • který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

  • který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů (je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno); (pokud vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby);

  • který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

  • kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce

Nahrávám...
Nahrávám...