dnes je 23.5.2024

Input:

Zadávací podmínky v nadlimitním režimu

1.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.6
Zadávací podmínky v nadlimitním režimu

Ing. Bohumír Číhal

Společná ustanovení o zadávacích podmínkách

Zadávací dokumentace

Dostupnost zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje zadávací dokumentaci s výjimkou formulářů a výzev na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy k podání žádosti o účast nejméně do konce lhůty pro podání nabídek (neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění).

Pokud některou část zadávací dokumentace nelze takto zpřístupnit z důvodů vymezených v zákoně, může zadavatel příslušnou část zadávací dokumentace poskytnout jiným vhodným způsobem. V takovém případě odešle nebo předá příslušnou část zadávací dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele o její poskytnutí. Poskytnutí příslušné části zadávací dokumentace může být podmíněno pouze úhradou do výše obvyklých nákladů na její reprodukci, balné a poštovné, nebo ve zvláštním případě postupu přijetím přiměřených opatření k ochraně důvěrné povahy informací.

V oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzvě musí zadavatel uvést internetovou adresu profilu zadavatele, na které je zadávací dokumentace dostupná. Pokud některá část zadávací dokumentace bude poskytnuta jiným způsobem, musí být v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzvě uvedena informace o způsobu a podmínkách poskytnutí příslušné části zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele

 • nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek;

 • v případech, kdy je lhůta pro podání nabídek zkrácena, nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují, odešle nebo předá je zadavatel všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace.

Požádá-li o vysvětlení zadávací dokumentace písemně dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, není-li žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím výše uvedených lhůt.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Prodloužení lhůty

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Vyhrazené změny závazku

Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit

 • změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek;

 • změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového dodavatele jednoznačně vymezeny;

 • možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací vybraným dodavatelem za předpokladu, že

  • podmínky pro nové služby nebo nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití jednacího řízení bez uveřejnění;

  • předpokládaná hodnota nových služeb nebo nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky;

  • v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.

Rozdělení veřejné zakázky na části

Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci rozdělí veřejnou zakázku na části, postupuje při výběru dodavatele v každé části odděleně, pokud není v zákoně stanoveno jinak.

Zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání žádosti o účast stanoví, zda dodavatel může podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky. Pokud je připuštěno podání nabídek na více částí, může zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání žádosti o účast omezit počet částí, které lze zadat jednomu účastníku. V takovém případě zadavatel vymezí pravidla pro výběr částí, které budou zadány účastníku zadávacího řízení, kterému by podle pravidel pro hodnocení jinak mělo být zadáno více částí.

Varianty

Připouští-li to povaha předmětu veřejné zakázky, může zadavatel připustit nebo požadovat předložení variant nabídky, předběžné nabídky nebo řešení, které bezprostředně souvisí s předmětem veřejné zakázky. V opačném případě nejsou varianty možné.

Pokud jsou varianty připuštěny nebo požadovány, uvede zadavatel v zadávací dokumentaci minimální technické podmínky, které musí varianty splňovat, jednoznačné požadavky na jejich předložení a je povinen stanovit taková kritéria hodnocení, jejichž prostřednictvím je možné hodnotit jak nabídky s variantami, tak nabídky, které varianty neobsahují.

Varianta nabídky nesmějí být v zadávacím řízení posouzena jako nesplňující zadávací podmínky proto, že by v případě veřejné zakázky na dodávky došlo ke změně na veřejnou zakázku na služby nebo že by v případě veřejné zakázky na služby došlo ke změně na veřejnou zakázku na dodávky.

Prohlídka místa plnění

Umožní-li zadavatel prohlídku místa plnění, určí v zadávací dokumentaci dobu prohlídky, aby ji bylo možné uskutečnit nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, a stanoví lhůtu pro podání nabídek tak, aby byla vždy delší než minimální lhůta stanovená pro příslušný druh zadávacího řízení.

Podmínky sestavení a podání nabídek

Mají-li být hodnoceny nabídky, zadavatel v zadávací dokumentaci

 • musí požadovat předložení údajů, dokumentů, vzorků nebo modelů, které potřebuje k

  • posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení;

  • k hodnocení nabídek;

 • stanoví formu a způsob podání nabídek (v případě elektronických nabídek určí elektronický nástroj pro jejich podání);

 • může požadovat

  • předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele;

  • po dodavatelích, aby v nabídce uvedli jméno, nebo jména a příjmení a odbornou kvalifikaci pracovníků, kteří budou odpovědní za plnění veřejné zakázky, jde-li o veřejnou zakázku na služby, na stavební práce nebo na dodávky, která zahrnuje umístění nebo montáž;

  • aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky; zadavatel může vyžadovat, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně;

 • může uvést

  • doporučený způsob zpracování nabídky;

  • v případě veřejných zakázek na stavební práce, projektové činnosti nebo v soutěžích o návrh závazný požadavek na použití zvláštních elektronických formátů včetně nástrojů informačního modelování staveb a uvést požadavky na obsah, strukturu nebo formát dat. Pokud tyto formáty nejsou běžně dostupné, zajistí k nim přístup.

Uvedené platí přiměřeně pro stanovení podmínek pro jiné úkony, které ovlivňují účast dodavatele v zadávacím řízení.

Další podmínky

Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat od vybraného dodavatele jako další podmínky pro uzavření smlouvy

 • předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele;

 • úspěšný výsledek zkoušek vzorků;

 • předložení dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací (je-li to k plnění veřejné zakázky nezbytné);

 • přijetí určité formy spolupráce podle dodavatelů;

 • bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy.

Zadavatel je povinen v zadávací dokumentaci požadovat od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil

 • identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

 • doklady, z nichž vyplývá vztah všech těchto osob k dodavateli, jimiž jsou zejména

  • výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

  • seznam akcionářů;

  • rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;

  • společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Využití poddodavatele

Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Plnění vybraným dodavatelem

V případě veřejné zakázky na služby nebo stavební práce nebo v případě veřejné zakázky na dodávky zahrnující umístění nebo montáž, mohou zadavatelé v zadávací dokumentaci požadovat, aby určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem.

U veřejných zakázek na stavební práce a veřejných zakázek na služby, které mají být poskytnuty v zařízení pod přímým dohledem zadavatele, je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů těchto stavebních prací nebo služeb, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli takto identifikováni a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni před zahájením jejich plnění. Zadavatelé mohou stanovit uvedenou povinnost také u zde neuvedených veřejných zakázek na dodávky nebo služby, nebo pro poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. Povinnost identifikace se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.

Platby poddodavatelům

Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit podmínky, při jejichž splnění budou na žádost poddodavatele převedeny splatné částky úhrady veřejné zakázky přímo poddodavateli.

Kvalifikace pro nadlimitní režim dle zákona č. 134/2016 Sb.

Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci uvádí ustanovení § 73 zákona:

 • zadavatel musí požadovat prokázání základní způsobilosti;

 • zadavatel

  • musí, s výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění, požadovat prokázání profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1;

  • může požadovat prokázání profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 2.

 • zadavatel může požadovat prokázání

  • ekonomické kvalifikace, nebo

  • technické kvalifikace;

 • zadavatel není oprávněn požadovat prokázání jiné kvalifikace, než která je uvedena v předchozích bodech;

Zadavatel je povinen stanovit v zadávací dokumentaci, které údaje, doklady, vzorky nebo modely k prokázání splnění požadovaných kritérií kvalifikace požaduje. Pokud zadavatel požaduje prokázání ekonomické nebo technické kvalifikace, musí v zadávací dokumentaci přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky stanovit která kritéria ekonomické nebo technické kvalifikace požaduje a minimální úroveň pro jejich splnění.

Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který

 • byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele.
  Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat

  • tato právnická osoba;

  • každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;

  • osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

 • zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;

 • české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit, že tuto podmínku musí splňovat také jiné osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.

 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný

  • daňový nedoplatek;

  • nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

  • nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

 • je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, byla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

 • výpisu z evidence Rejstříku trestů;

 • potvrzení příslušného finančního úřadu;

 • písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani;

 • písemného čestného prohlášení ve vztahu na veřejné zdravotní pojištění;

 • potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení;

 • výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

Zadavatel nemusí uplatnit důvod pro vyloučení účastníka zadávacího řízení, i když nesplnil podmínky základní způsobilosti, pokud by vyloučení účastníka znemožnilo zadání veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení a naléhavý veřejný zájem (zejména veřejné zdraví nebo ochrana životního prostředí) vyžaduje plnění veřejné zakázky.

Obnovení způsobilosti

Účastník zadávacího řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti nebo naplnění důvodu vyloučení pro nezpůsobilost, obnovil svou způsobilost k účasti v zadávacím řízení, pokud v průběhu zadávacího řízení doloží zadavateli, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník zadávacího řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.

Nápravná opatření

Nápravnými opatřeními mohou být zejména

 • uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků;

 • úplná náhrada újmy způsobené spácháním trestního činu nebo pochybením,

 • aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum;

 • přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních opatření proti trestné činnosti nebo pochybením.

Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření považuje za dostatečná k obnovení způsobilosti dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti trestného činu nebo jiného pochybení. Pokud dospěje k závěru, že způsobilost účastníka zadávacího řízení byla obnovena, ze zadávacího řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka zadávacího řízení zruší.

Profesní způsobilost

Ustanovení § 77 odst 1

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Ustanovení § 77 odst 2

Zadavatel může požadovat, aby dodavatel předložil doklad, pokud to jiné právní předpisy pro plnění veřejné zakázky vyžadují, že je

 • oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky;

 • členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace;

 • odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Uvedené doklady splnění profesní způsobilost dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Ekonomická kvalifikace

Kritérium a jeho prokázání

Zadavatel může požadovat, aby minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období. Pokud dodavatel vznikl později, postačí předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

Zadavatel není oprávněn požadovat ekonomickou kvalifikaci v případě veřejných zakázek na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému.

Výše ročního obratu

Podmínka minimální výše ročního obratu nesmí přesahovat dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

V případě zadávacího řízení, v němž má být uzavřena rámcová dohoda s obnovením soutěže, nesmí tato podmínka přesáhnout dvojnásobek průměrné předpokládané hodnoty veřejných zakázek,

Nahrávám...
Nahrávám...