dnes je 19.7.2024

Input:

Žádost o stavební povolení

26.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.1 Žádost o stavební povolení

Ing. Bohumír Číhal

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

podle ustanovení § 110 odst. 1 A 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 18B vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

ČÁST A
  1. Identifikační údaje stavebního záměru

(název, místo, účel stavby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II. Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osob uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: …................................................................................................................................................

Datová schránka:..............................................................................................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano □ ne

III. Stavebník jedná

□ samostatně

□ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:...............................................................................................................................

Fax / e-mail: …...............................................................................................................................................

Datová schránka:............................................................................................................................................

IV. Údaje o stavebním záměru a jeho popis

□ nová stavba

□ změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)

□ soubor staveb

□ podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury

□ stavby zařízení staveniště

□ stavba byla umístěna územním rozhodnutím / územním souhlasem / veřejnoprávní smlouvou

které vydal ………………………………………………………………………...

Dne …………………………pod čj ………………………………………………………………………..

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby), jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Změna dokončené stavby se navrhuje z důvodu změny v užívání stavby:

□ ne

□ ano

Pokud ano, uvést nový způsob užívání stavby ...............................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):

Nová výstavba:

počet bytů .......................................................................................................................................................

užitková plocha všech bytů v m2 (bez plochy nebytových prostor) ...............................................................

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):

počet nových bytů ..........................................................................................................................................

počet zrušených bytů ......................................................................................................................................

počet bytů, ve který se provádí stavební úpravy ............................................................................................

užitková plocha

Nahrávám...
Nahrávám...