dnes je 13.4.2024

Input:

Žádost o vydání společného povolení

5.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.3
Žádost o vydání společného povolení

Ing. Bohumír Číhal

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

ve společném řízení

ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí

podle ustanovení § 94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

ČÁST A

  1. Identifikační údaje stavebního záměru

(název stavby / změny stavby, druh a účel stavby / změny stavby, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb, místo stavby / změny stavby - obec, ulice, číslo popisné / evidenční)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II. Pozemky, na kterých se stavba umísťuje

katastrální území parcelní číslo druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

Umísťuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ano □ ne

III. Identifikační údaje žadatele

(fyzická osob uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: ...................................................................................................................................................

Datová schránka:..............................................................................................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano □ ne

IV. Stavebník jedná

□ samostatně

□ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:...............................................................................................................................

Fax / e-mail: ..................................................................................................................................................

Datová schránka:............................................................................................................................................

V. Údaje o stavebním záměru a jeho popis

□ nová stavba samostatně

□ změna dokončené stavby (nástavba, přístavby, stavební úprava) samostatně

□ soubor staveb

□ stavby zařízení staveniště

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby), jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Změna dokončené stavby se navrhuje z důvodu změny v užívání stavby:

□ ne

□ ano

Pokud ano, uvést nový způsob užívání stavby

.........................................................................................................................................................................

Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):

Nová výstavba:

počet bytů ................................................

užitková plocha všech bytů v m2 (bez plochy nebytových prostor) ............

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):

počet nových bytů ...................................

počet zrušených bytů ..............................

počet bytů, ve který se provádí stavební úpravy ..........................................

užitková plocha všech bytů v m2 (bez plochy nebytových prostor) ............

VI. U dočasné stavby

Doba trvání: ..............................................

Návrh úpravy pozemku po jím odstranění: ................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

VII. Účel stavby vodního díla1), je-li předmětem žádosti o společné povolení stavba vodního díla

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

V případě, že se žádost o společné povolení týká vodního toku:

Název vodního toku .........................................

ID vodního toku2) .............................................

VIII. Posouzení vlivu stavby / její změny na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

□ stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí

□ nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

□ stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona č. 114/1992 Sb.

□ sdělení příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení, je-li podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadováno k bodu III. žádosti.

□ závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba /její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.

□ stavba / změna stavby vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí

□ stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí - žadatel doloží závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

□ stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí - žadatel doloží verifikační závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

□ stavba / změna stavby bude posouzena souběžně se společným řízení - žadatel předloží současně dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.

IX. Zhotovitel stavby – stavební podnikatel

Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu

Nahrávám...
Nahrávám...