dnes je 21.5.2024

Input:

Základní informace a přepoklady

2.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2
Základní informace a přepoklady

Předpoklady pro správné navrhování a provádění staveb

Jedním z předpokladů pro správné navrhování a provádění staveb jsou logické a funkční kroky vyjadřující vztahy mezi všemi uživateli a stavbou, jejím fyzickým provedením a technickými i technologickými zařízeními ve stavbě umístěnými. To samozřejmě platí také i o bezbariérovém řešení staveb.

Obecné vztahy mezi uživatelem a stavbou

V obecné rovině je vztah mezi uživatelem a stavbou dán schopnostmi uživatele a provedením (funkcí) stavby. Funkci stavby je vždy nutné chápat jako celek, musí tedy zahrnovat i využití všech technických a technologických zařízení jejími uživateli. U jednotlivých druhů staveb se však uplatňují významné rozdíly.

V pozemních stavbách a objektech se většinou uplatňuje pouze vztah uživatele ke stavbě samotné, její celkové funkci a z té vyplývající stavebně technickému provedení, komunikačnímu napojení, vnitřnímu uspořádání, technickému vybavení i řešení orientačního a informačního systému sloužícího k využívání vlastní stavby.

U dopravních staveb je nutné mimo výše uvedené vnímat i vztahy a vazby další. Jde především o následující:

  1. obecný vztah mezi dopravní cestou (stavbou) a dopravním prostředkem vyplývající z technického (konstrukčního) řešení dopravního prostředku,

  2. vztah uživatele k využití dopravní cesty (specifickému účelu celku nebo části stavby)

  3. vztah uživatele a vlastního dopravního prostředku (systému),

  4. vztah jednotlivých uživatelů dopravní cesty (stavby) navzájem,

  5. vztah uživatele k orientačním prvkům umožňujícím využití dopravní cesty (specifickému účelu celku nebo části stavby),

  6. vztah uživatele k informačním prvkům umožňujícím využití dopravní cesty (specifickému účelu celku nebo části stavby).

Je zřejmé, že uvedené vazby a vztahy se týkají všech uživatelů staveb, a proto je nutné mít je na zřeteli i při tvorbě bezbariérového prostředí vzniklého stavební činností. Obecně také platí, že opatření pro kteroukoli skupinu uživatelů staveb (včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace) nesmí znemožňovat přístupnost a využití stavby ostatním uživatelům a nesmí je také podstatným způsobem omezovat. Výše uvedené vazby a vztahy proto musí být vždy podkladem pro správné navrhování i provádění staveb.

Při navrhování a provádění staveb se zpravidla pohybujeme v prostředí stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích, někdy se k výše uvedeným základním právním normám připojuje i prostředí zákona o drahách.

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB

Právní norma řešící obecné technické podmínky pro bezbariérovou přístupnost a užívání staveb definuje tři základní skupiny osob se zdravotním postižením.

Osoby s pohybovým postižením

První skupinou jsou osoby s pohybovým postižením (omezením). Řešení staveb pro užívání touto skupinou osob může ještě dále rozlišovat úpravy pro osoby s těžkým pohybovým postižením (osoby na vozíku) a s pohybovým omezením méně závažným nebo dočasným (osoby s berlemi, holemi, malého vzrůstu, děti, senioři, těhotné ženy, osoby doprovázející dětský kočárek s dítětem, osoby s protetickými náhradami atd.).

Osoby s postižením zraku

Druhou skupinou jsou osoby s postižením (omezením) zraku. Řešení staveb pro užívání touto skupinou osob může ještě dále rozlišovat úpravy pro osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomí) a s ostatními postiženími zraku (slabozrací).

Osoby s postižením sluchu

Třetí skupinou jsou osoby s postižením sluchu. Řešení staveb pro užívání touto skupinou osob může ještě dále rozlišovat úpravy pro osoby s těžkým sluchovým postižením (neslyšící) a s částečným postižením sluchu (nedoslýchaví). Z hlediska komunikace a způsobu získávání informací existuje ještě další skupina osob s postižením sluchu, a sice osoby ohluchlé.

Bezbariérové úpravy staveb se liší nejen druhem postižení uživatelů, pro něž se úpravy provádějí, ale mohou být dány i jeho mírou. Praktický příklad těchto odlišností je v úvodu kapitoly zabývající se bezbariérovou přístupností a užívání staveb.

PRINCIPY BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPNOSTI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

Osoby s těžkým pohybovým postižením

Požadavky na úpravy staveb pro osoby těžce pohybově postižené jsou dány možnostmi a schopnostmi osoby na vozíku pro invalidy. Jedná se zejména o požadavky na vnější i vnitřní komunikace, manipulační plochy (rozměry, sklony, překonávání výškových

Nahrávám...
Nahrávám...