Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní povinnosti zaměstnavatele: práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.3
Základní povinnosti zaměstnavatele: práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Ing. Zdeněk Juránek

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP stanoví právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP (podrobnosti viz Předpisy k zajištění BOZP této publikace).

Nejdůležitější předpisy

Mezi základní předpisy patří v lesnictví, resp. při práci prováděné v lese a na pracovištích obdobného charakteru, mimo zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Toto nařízení se nevztahuje na záchranné a likvidační práce prováděné složkami integrovaného záchranného systému při mimořádné události.

Ve vztahu ke strojům a zařízením používaným při práci prováděné v lese a na pracovištích obdobného charakteru je nezbytné zmínit i základní požadavky obsažené v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zejména týkající se bezpečného stavu a provozní dokumentace k provozovaným strojům. K oblastem, kterým je v lesnictví rovněž nezbytné věnovat zvýšenou pozornost, patří i problematika používání nebezpečných chemických látek, tedy zejména zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) (viz Chemické látky a směsi).

Stanovení pracovních postupů a organizace práce

K základním povinnostem zaměstnavatele, které určuje nařízení vlády č. 339/2017 Sb., patří zejména povinnost stanovit pracovní postupy a organizovat práci v lese s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem. Zaměstnavatel je dle nařízení vlády č. 339/2017 Sb. rovněž povinen zaměstnance pracující v lese a na pracovištích obdobného charakteru seznámit před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy, organizací práce a se způsobem zajišťování první pomoci.

Zaměstnavatel musí rovněž zajistit, aby po celou dobu vykonávání práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru byly dodržovány návody k obsluze a údržbě strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí.

Nezbytné je i respektování nově definované povinnosti § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kdy o předání pracoviště jinému zaměstnavateli musí být vyhotoven záznam, který musí obsahovat informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Vybavení OOPP

Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec při práci s řetězovou pilou při těžební a pěstební činnosti a údržbě zeleně vždy používal ochranný oděv a pracovní obuv odolnou proti pořezání a další osobní ochranné pracovní prostředky stanovené zaměstnavatelem, s přihlédnutím k návodu výrobce na obsluhu řetězové pily.Prostředky k poskytnutí první pomoci

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců musí zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanci vykonávající práce s řetězovou pilou, křovinořezem nebo ručním nářadím s ostřím byli vybaveni prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.BOZP osob mimo pracovněprávní vztahy

Vzhledem ke skutečnosti, že práce prováděné v lese a na pracovištích obdobného charakteru jsou zajištovány často i prostřednictvím osob samostatně výdělečně činných, je nutné v této souvislosti upozornit na § 13 zákona č. 309/2006 Sb. Dle tohoto ustanovení se tam, kde se v zákoníku práce nebo v části první zákona č. 309/2006 Sb. uvádí pojem zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí osoba uvedená v § 12 tohoto zákona. Jedná se o zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu, spolupracujícího manžela nebo dítě uvedených osob, fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: