dnes je 21.5.2024

Input:

Základní požadavky na části staveb, do kterých jsou instalovány výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

2.8.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.11.1
Základní požadavky na části staveb, do kterých jsou instalovány výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Jak je uvedeno , při dodávání tzv. osobních výtahů je nutné respektovat nařízení vlády č. 27/2003 Sb., nákladních výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků nařízení vlády č. 176/2006 Sb.

Osobní výtahy

Osobní výtahy

Důležitým ustanovením je odst. 4 § 2 NV č. 27/2003 Sb., "Dodavatel výtahu musí poskytnout potřebné informace osobě odpovědné za stavební práce na příslušné stavbě (budově) a v součinnosti s touto osobou podniknout potřebné kroky umožňující řádný provoz a bezpečné užívání výtahu.“

Protože je vzájemný vztah mezi výtahovým zařízením a budovou nebo stavbou, do které je výtah instalován, je velmi důležité zajistit oboustranný tok informací mezi dodavatelem výtahu a osobou odpovědnou za práce na budově nebo stavbě:

 • osoba odpovědná za práce na budově nebo stavbě musí poskytnout dodavateli výtahu všechny nezbytné informace o konstrukci budovy, jako jsou rozměry šachty a strojovny a použité materiály, aby bylo zajištěno, že provedení výtahu je slučitelné s budovou, kde bude výtah instalován. Musí také informovat dodavatele výtahu o zvláštních požadavcích, které výtah musí splňovat z hlediska zamýšleného používání, jako je především přesnost zastavování, přístupnost osob se zvláštními potřebami nebo požární odolnost šachetních dveří;

 • dodavatel výtahu musí poskytnout osobě odpovědné za práci na budově nebo stavbě informace nezbytné k zajištění toho, aby příslušné stavební prvky konstrukce měly potřebné rozměry a nosné charakteristiky pro nesení prvků výtahu, které na ně budou upevněny. Musí také specifikovat vybavení, které musí být poskytnuto před tím, než bude výtah předán do provozu, aby byl zajištěn bezpečný provoz výtahu, včetně potřebného osvětlení nástupišť a prostředků pro provoz oboustranné komunikace pro spojení s vyprošťovací službou.

Aby bylo dosaženo záměru odst. 4 § 2 je důležité, aby informace poskytnuté osobou odpovědnou za práce na budově byly předány osobě odpovědné za konstrukční fázi výtahu, jestliže je jiná, než dodavatel výtahu, i když je třeba poznamenat, že dodavatel výtahu má výhradní odpovědnost za shodu výtahového zařízení.

Pokud se týká požadavků na stavby, je v nařízení vlády č. 27/2003 Sb. uveden ještě v bodě 2.1 požadavek na nepřístupnost prostoru, ve kterém se pohybuje výtah s výjimkou údržby a nouzových případů. Než oprávněná osoba do tohoto prostoru vstoupí, musí se vyloučit normální použití výtahu.

Konkrétní požadavky na šachtu a strojovnu výtahu, které musí být zohledněny při projektování staveb, jsou uvedeny v základních konstrukčních normách pro výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů.

Šachta

Ohrazení šachty

Výtah musí být oddělen od okolního prostoru:

 1. stěnami, podlahou a stropem nebo

 2. dostatečným prostorem.

Zcela ohrazená šachta

V prostorách budov, v nichž se požaduje šachta k ochraně před šířením požáru, musí být šachta zcela uzavřena plnými stěnami, podlahou a stropem.

Jsou dovolené jen následující otvory:

 1. otvory pro šachetní dveře;

 2. otvory pro kontrolní a nouzové dveře a kontrolní poklopy;

 3. otvory pro odvod plynu a kouře v případě požáru;

 4. otvory pro větrání;

 5. provozně nutné otvory mezi šachtou a strojovnou nebo prostorem pro kladky;

 6. otvory v přepážkách mezi výtahy.

Částečně ohrazená šachta

Tam kde se nepožaduje šachta k ochraně před šířením požáru, např. u panoramatických výtahů na galeriích nebo v atriích, u výtahů ve věžích atd., nemusí být šachta úplně ohrazena, jestliže:

 1. výška ohrazení nad plochami, které jsou obvykle osobám přístupné, je dostatečná, pokud zabrání:

  • ohrožení osob pohyblivými částmi výtahu a

  • osobám možnost rušení bezpečného provozu výtahu tím, že se mohou dotýkat částí výtahu v šachtě buď přímo nebo předměty drženými v ruce; výška ohrazení je pokládána za dostačující, je-li podle obr. 1 a obr. 2, tj.:

   1. na straně šachetních dveří minimálně 3,5 m,

   2. na ostatních stranách je minimálně 2,5 m a s minimální vodorovnou vzdáleností od pohyblivých částí výtahu 0,5 m; je-li vzdálenost od pohyblivých částí větší než 0,5 m, může být hodnota 2,5 m plynule zmenšena na minimálně 1,1 m při vzdálenosti 2 m.

 2. ohrazení musí být plnostěnné;

 3. ohrazení musí být umístěno do 0,15 m od hrany schodiště nebo podesty;

 4. musí být provedena zvláštní bezpečnostní opatření u výtahů vystavených povětrnostním vlivům, např. u výtahů na vnějších fasádách budov.

Obr. č. 1: Částečně ohrazená šachta

Legenda

C = klec

D = vzdálenost k pohyblivým dílům

H = výška ohrazení

Zřízení výtahu s částečným ohrazením šachty by mělo být provedeno jen po důkladném posouzení podmínek okolí a místa provozu.

Obr. č. 2: Částečně ohrazená šachta, rozměry

Kontrolní dveře a poklopy

Kontrolní a nouzové dveře – kontrolní poklopy

Kontrolní a nouzové dveře, jakož i kontrolní poklopy do šachty jsou dovoleny jen tehdy, jsou-li nutné z hlediska bezpečnosti uživatele výtahu nebo z hlediska požadavků údržby.

Kontrolní dveře musejí být minimálně 1,4 m vysoké a minimálně 0,6 m široké. Nouzové dveře musejí být minimálně 1,8 m vysoké a minimálně 0,35 m široké. Kontrolní poklopy smějí být maximálně 0,5 m vysoké a maximálně 0,5 m široké.

Je-li vzdálenost po sobě následujících prahů šachetních dveří větší než 11 m, musejí být mezi nimi umístěny nouzové dveře tak, aby vzdálenost mezi prahy dveří nebyla větší než 11 m. Toto se nevyžaduje, jsou-li v sousedících klecích výtahů nouzové dveře k přestoupení. Kontrolní a nouzové dveře i kontrolní poklopy se nesmějí otvírat dovnitř šachty. Dveře a poklopy musejí mít zámek, který umožňuje zavření a zajištění bez klíče. Kontrolní a nouzové dveře se musejí dát otevřít ze šachty bez klíče, i když jsou zajištěny.

Kontrolní a nouzové dveře i kontrolní poklopy musejí být plnostěnné a musejí splňovat stejné požadavky mechanické odolnosti jako šachetní dveře a odpovídající protipožární ustanovení příslušné budovy.

Pevnost stěn

Pevnost stěn šachty

Pro bezpečný provoz výtahu musí mít stěny šachty takovou mechanickou pevnost, aby při působení síly 300 N kolmo ke stěně z jedné nebo druhé strany v libovolném místě, rovnoměrně na kruhovou nebo čtvercovou plochu 5 cm2 odolaly tomuto zatížení:

 1. bez trvalé deformace,

 2. s pružnou deformací do 15 mm.

Ploché nebo tvarované tabule skla, umístěné na místech běžně přístupných osobám, musí být z vrstveného skla až do výše podle obr. 2.

Pevnost podlahy

Pevnost podlahy v prohlubni

Podlaha prohlubně musí snést pod každým vodítkem, s výjimkou zavěšených vodítek, zatížení (N) tíhou vodítka včetně brzdné síly na vodítko při působení zachycovačů.

Podlaha prohlubně musí snést pod každým nárazníkem klece čtyřnásobek statické síly vyvozené hmotností klece zatížené užitečným zatížením

4 × gn × (P + Q)

kde

P je hmotnost prázdné klece a s klecí spojených dílů, např. částí závěsných
kabelů (kg),
Q je nosnost (kg),
gn je tíhové zrychlení (9,81 m/s2).

Podlaha prohlubně musí snést pod každým nárazníkem vyvažovacího nebo v oblasti dosahu pohybu vyrovnávacího závaží čtyřnásobek statické síly vyvozené hmotností vyvažovacího nebo vyrovnávacího závaží:

4 × gn × (P + q × Q) pro vyvažovací závaží,

4 × gn × q × P pro vyrovnávací závaží

kde

P je hmotnost prázdné klece a s ní spojených dílů, např. částí závěsných
kabelů, vyvažovacích lan atd. (kg),
Q je nosnost (kg),
gn je tíhové zrychlení (9,81 m/s2),
q je součinitel vyvážení.

Provedení stěn šachty a šachetních dveří na stranách vstupu do klece

Šachetní dveře a stěna šachty nebo její části, které leží na vstupní straně do klece, musejí tvořit po celé šířce vstupu do klece plnostěnnou plochu, s výjimkou provozně nutných mezer dveří.

Pod každým prahem šachetních dveří musí stěna šachty vyhovovat těmto požadavkům:

 1. musí tvořit svislou plochu, navazující bezprostředně na práh šachetních dveří, s výškou rovnající se minimálně polovině odjišťovacího pásma zvětšeného o 50 mm, s šířkou rovnající se minimálně světlé šířce vstupu do klece zvětšené o 25 mm na každé straně;

 2. tato stěna musí být souvislá a vytvořená z hladkých a tvrdých materiálů, jako je plech, a musí odolávat síle 300 N působící kolmo na stěnu v libovolném místě rovnoměrně na kruhovou nebo čtvercovou plochu 5 cm2, musí ji odolat:

  1. bez trvalé deformace;

  2. bez pružné deformace větší než 10 mm;

 3. jakékoliv výstupky nesmí být větší než 5 mm; výstupky větší než 2 mm musí mít zkosení minimálně 75° k vodorovné rovině;

 4. dále musí být:

  1. buď spojena s nadpražím sousedních šachetních dveří nebo

  2. prodloužena dolů užitím tvrdého hladkého zkosení, jehož úhel k vodorovné rovině musí být minimálně 60°. Průmět tohoto zkosení do vodorovné roviny nesmí být menší než 20 mm.

Bezpečnostní prostor v horní části šachty

Spočívá-li vyvažovací závaží na plně stlačených náraznících, píst ve své krajní poloze dosažené zařízením pro omezení zdvihu pístu, musejí být současně splněny tyto podmínky:

 1. délka vodítek klece musí ještě dovolovat další pohyb klece, nejméně 0,1 + 0,035 v 2 (m);

 2. volná svislá vzdálenost mezi úrovní nejvyšší plochy na střeše klece a úrovní nejnižších částí stropu šachty (včetně nosníků umístěných pod stropem a s nimi spojených částí), pokud jejich průmět zasahuje do střechy klece, musí být nejméně 1,0  0,035 v 2 (m);

 3. volná svislá vzdálenost (m) mezi nejnižšími částmi stropu šachty a:

  1. nejvýše uloženými částmi na střeše klece, s výjimkou částí vyjmenovaných pod bodem 2., musí být minimálně 0,3  0,035 v 2 ;

  2. nejvyšším bodem vodicích čelistí, závěsů lan a horních dílů svisle posuvných dveří, jsou-li použity, musí být minimálně 0,1 + 0,035 v 2 ;

 4. nad klecí musí být prostor pro kvádr o minimálních rozměrech 0,5 m × 0,6 m × 0,8 m, spočívající na jedné ze svých stran. V prostoru zaujímaném tímto kvádrem se smějí, při přímém zavěšení klece, nalézat nosná lana s příslušenstvím, přičemž osa žádného lana nesmí být vzdálena více než 0,15 m od jedné svislé stěny kvádru.

Prohlubeň šachty

Spodní část šachty musí končit prohlubní, jejíž podlaha je rovná a pokud možno vodorovná, s výjimkou případných podstavců nárazníků a odvodňovacího zařízení. Prohlubeň musí být po montáži kotev vodítek, nárazníků, přepážek atd. chráněna proti pronikání vody. Není-li žádná jiná možnost vstupu do prohlubně, musí být k dispozici zařízení trvale upevněné v šachtě, snadno přístupné ze šachetních dveří, aby se umožnil bezpečný přístup oprávněným osobám na dno šachty. Toto zařízení nesmí vyčnívat do prostoru pohyblivých částí výtahu.

Jestliže klec spočívá na plně stlačených náraznících, musejí být současně splněny tyto tři podmínky:

 1. v prohlubni musí být prostor pro kvádr o minimálních rozměrech 0,5 m × 0,6 m × 1,0 m, spočívající na jedné ze svých stran;

 2. volná svislá vzdálenost mezi dnem prohlubně a nejnižším bodem klece musí být minimálně 0,5 m; tato vzdálenost může být zmenšena až na 0,1 m při vodorovné vzdálenosti maximálně 0,15 m mezi:

  1. ochrannou prahovou deskou nebo svislými posuvnými dveřmi a přilehlou stěnou,

  2. nejnižšími částmi klece a vodítky;

Větrání šachty

Šachta musí být přiměřeně větrána. Nesmí být využita pro větrání prostorů nesouvisejících s výtahem.

Doporučují se v horní části šachty větrací otvory s minimálním průřezem 1 % vodorovného průřezu šachty.

Osvětlení šachty

Šachta musí mít trvale namontované elektrické osvětlení, které má i při všech zavřených dveřích ve výši 1 m nad střechou klece a nad dnem prohlubně světelnou intenzitu minimálně 50 lx.

Osvětlení šachty musí mít nejméně jedno svítidlo ve vzdálenosti maximálně 0,5 m od nejvyššího a jedno svítidlo 0,5 m od nejnižšího místa šachty a další svítidla umístěná mezi nimi.

Strojovny výtahů a prostor pro kladky

Výtahové stroje a kladky musí být umístěny v prostorech určených pro strojní zařízení a kladky. Tyto prostory a k nim příslušející pracovní prostory musí být přístupné. Musí být provedena opatření dovolující přístup k těmto prostorům pouze oprávněným osobám (pro údržbu, kontrolu, vyprošťování). Prostory a k nim příslušející pracovní prostory musí být chráněny proti vlivu okolí, které se musí vzít v úvahu a musí být zajištěny prostory pro údržbu/kontrolu a pro činnost s nouzovým pohonem.

Přístupová cesta ke dveřím/poklopům umožňující přístup do prostorů pro strojní zařízení a kladky musí být:

 1. řádně osvětlena trvale namontovaným elektrickým svítidlem/svítidly;

 2. snadno a bezpečně přístupná, aniž by vedla přes soukromé prostory.

Prostory pro strojní zařízení a kladky musí být osobám bezpečně přístupné. Přístup má přednostně vést zcela po schodech. Není-li zabudování schodů možné, mohou být použity žebříky, které splňují tyto požadavky:

 1. přístup do prostorů pro strojní zařízení a kladky nesmí být výše než 4 m nad plochou, která je dosažitelná po schodech;

 2. žebříky musí být u přístupu zajištěny tak, aby nemohly být odstraněny.

Strojovny musí být provedeny tak, aby odolaly předpokládaným zatížením a silám. Musí být z trvanlivých materiálů, které nepodporují tvorbu prachu. Podlaha musí být z protiskluzového materiálu, např. z hlazeného betonu nebo rýhovaného plechu.

Rozměry strojoven

Rozměry strojoven musí být takové, aby dovolovaly snadnou a bezpečnou práci na zařízeních, především elektrických zařízeních. Musí mít zejména světlou výšku minimálně 2 m v pracovních místech a:

 1. volnou vodorovnou plochu před rozváděčovými panely a skříněmi; tento prostor musí mít:

  • hloubku, měřeno od vnější plochy oplášťování minimálně 0,7 m,

  • šířku větší z těchto hodnot: 0,5 m nebo celkovou šířku skříně nebo panelu;

 2. volnou vodorovnou plochu 0,5 m × 0,6 m pro údržbu a kontrolu pohyblivých částí v místech, kde je to nutné a, je-li to zapotřebí, i pro ruční vyprošťování.

Světlá výška průchozích prostor musí být minimálně 1,8 m. Přístupy k volným plochám musí mít světlou šířku minimálně 0,5 m. Tato hodnota může být zmenšena na 0,4 m v místě, kde se nenacházejí žádné pohyblivé části. Tato průchozí výška se měří mezi spodní hranou překladů stropu a podlahou průchozího místa.

Nad rotujícími částmi výtahového stroje musí být volná svislá výška minimálně 0,3 m. Je-li ve strojovně více pracovních úrovní, jejichž výška se liší o více než 0,5 m, musí být opatřeny schody nebo stupni a zábradlím. Jsou-li v podlaze strojovny prohloubeniny, které jsou hlubší než 0,5 m a užší než 0,5 m, nebo jiné kanály, musí se zakrýt.

Dveře a poklopy do strojovny

Vstupní dveře musí mít minimálně světlou šířku 0,6 m a minimální světlou výšku 1,8 m. Nesmějí se otevírat dovnitř.

Vstupní poklopy musí mít volný průchod minimálně 0,8 m × 0,8 m a musí být vyváženy. Všechny poklopy musí v zavřeném stavu unést bez trvalé deformace zatížení dvou osob, z nichž každá působí v kterémkoliv místě na plochu 0,2 m × 0,2 m silou 1000 N. Poklopy se nesmějí otevírat směrem dolů, kromě případu, kdy jsou spojeny s výsuvnými žebříky. Použijí-li se závěsy, nesmějí se poklopy dát jednoduše vyvěsit.

Při otevřených poklopech musí být provedena vhodná opatření proti pádu osob (např. zábradlím).

Dveře nebo poklopy musí být uzamykatelné a musí se dát zevnitř otevřít bez použití klíče. Poklopy pro dopravu pouze materiálu se smějí zajišťovat pouze zevnitř.

Větrání strojoven

Strojovny musí být vhodným způsobem větrány. Je-li šachta větraná přes strojovnu, musí se tato skutečnost vzít v úvahu. Odvětrání jiných částí budovy nesmí být provedeno přímo strojovnou. Větrání se musí provést tak, aby motory, přístroje i elektrická vedení atp. pokud možno byly chráněny, jak to jenom jde, před prachem, škodlivými plyny a vlhkostí.

Osvětlení a elektrické zásuvky

Strojovny musí mít trvale instalované elektrické osvětlení, které musí mít u podlahy intenzitu osvětlení minimálně 200 lx. Vypínač osvětlení strojovny musí být ve strojovně blízko vstupu/vstupů v přiměřené výšce. Ve strojovně musí být nejméně jedna elektrická zásuvka

Nákladní výtahy

Nákladní výtahy

V případě těchto zařízení klíčové nařízení vlády č. 176/2008 Sb. vztah a předávání informací mezi výrobci a dodavateli zařízení a zástupci stavby neřeší. Daná problematika je tak řešena pouze na úrovni technických norem.

Nákladní výtahy s možností vstupu do klece

Mezi zainteresovanými stranami se musí projednat a rozhodnout především:

 1. předpokládané používání výtahu pro dopravu nákladů s možností vstupu a jeho omezení;

 2. podmínky prostředí včetně souvisejícího osvětlení;

 3. soulad stavebních požadavků s požadavky této evropské normy u těch částí zařízení, které patří k budově a nejsou dodávány výrobcem.

Ohrazení šachty

Výtah pro dopravu nákladů s možností vstupu musí být oddělen od jeho okolí ohrazením.

Kde je výtah pro dopravu nákladů s možností vstupu typu A umístěn ve vyhrazeném prostoru a není vyžadováno, aby šachta přispívala k omezování šíření ohně, může být ohrazení šachty perforované, které:

 1. musí odpovídat ČSN EN ISO 13857:2008, tabulka 2;

 2. nesmí dovolovat dosažení na výtahové zařízení v šachtě a zasahovat tak do provozu.

Šachta musí být úplně ohrazena neperforovaným stěnami, podlahou a stropem v těchto případech:

 1. výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu typu B;

 2. výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu typu A neumístěné ve vyhrazeném prostoru;

 3. v částech budovy, kde se požaduje, aby šachta přispívala k omezování šíření ohně.

V neperforovaném ohrazení jsou dovoleny jen tyto otvory:

 1. otvory pro šachetní dveře;

 2. otvory pro kontrolu a nouzové dveře do šachty a kontrolní poklopy;

 3. otvory pro únik plynů a kouře při požáru;

 4. větrací otvory;

 5. nezbytné otvory pro funkci výtahu pro dopravu nákladů s možností vstupu mezi šachtou a strojovnou a místností pro kladky;

 6. otvory v přepážce mezi výtahy (výtahy pro dopravu osob, výtahy pro dopravu osob a nákladů, výtahy pro dopravu nákladu s možností vstupu).

Kontrolní dveře a svislé otočné kontrolní poklopy se nesmí otevírat směrem do šachty. Kontrolní dveře nebo poklopy větší než 0,50 m × 0,50 m musí být možno otevřít z vnitřku šachty bez použití klíče, i když jsou zajištěny.

Pro bezpečný provoz výtahu pro dopravu nákladu s možností vstupu musí mít stěny takovou mechanickou pevnost, aby při působení síly nejméně 300 N působící rovnoměrně rozložené na kruhovou nebo čtvercovou plochu 5 cm2 kolmo na stěnu v libovolném místě z jedné nebo druhé strany odolaly tomuto zatížení:

 1. bez trvalé deformace;

 2. s pružnou deformací do 15 mm.

Přístupné strojovny

Prostory strojoven se považují za přístupné, jestliže:

 1. přístupové otvory mají minimální rozměr 0,60 m × 0,60 m a

 2. výška prostor pro strojní zařízení je nejméně 1,80 m.

Tam, kde se předpokládá provádění údržby z vnitřku prostor pro strojní zařízení, práh přístupových dveří nesmí být

Nahrávám...
Nahrávám...